Byla eA-3294-624/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. M. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-3294-624/2017 pagal pareiškėjos L. M. skundą atsakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja L. M. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (toliau – ir atsakovas, Kauno AVPK) per teismo nustatytą terminą pareiškėjai L. M. pakeisti Lietuvos Respublikos pasą pavarde ,,M.“.

6Atsakovas atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu pareiškėjos L. M. skundą patenkino visiškai ir įpareigojo atsakovą Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareiškėjai L. M. pakeisti Lietuvos Respublikos pasą, jos pavardę įrašant ,,M.“.

8Atsakovas Kauno AVPK apeliaciniame skunde prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos L. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Pareiškėja L. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Pakeitė Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą, jo rezoliucinę dalį dėl reikalavimų išsprendimo išdėstant taip: „Pareiškėjos L. M. skundą tenkinti iš dalies. Įpareigoti atsakovą Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą išduoti Lietuvos Respublikos pasą L. M., užrašant jos pavardę lietuviškais rašmenimis bei kartu pase pavardę įrašant nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma („M.“). Kitoje dalyje L. M. skundo netenkinti.“.

11II.

12Pareiškėja L. M. 2017 m. balandžio 24 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, prašydama priteisti iš atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 1 350 Eur su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų pareiškėjos L. M. naudai (b. l. 20–21).

13Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į prašymą (b. l. 26–28) nurodė, kad pareiškėjos prašymas nepagrįstas, prašė jį atmesti. Atkreipė dėmesį, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiksmuose nenustatė teisės taikymo pažeidimų, o ginčą sprendė šalindami įstatymo spragas, nukrypdami nuo susiklosčiusios teismų praktikos. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjos skundą tenkino iš dalies, pareiškėjos reikalavimas priteisti visas atstovavimo išlaidas yra nepagrįstas.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškėjos L. M. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, priteisimo netenkino, perdavė nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pareiškėjos L. M. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo dalyje dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 41 str. 1 d.).

18Nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde prašė įpareigoti Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą per teismo nustatytą terminą pareiškėjai L. M. pakeisti Lietuvos Respublikos pasą pavarde ,,M.“. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino visiškai; Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą pakeitė, jo rezoliucinę dalį dėl reikalavimų išsprendimo išdėstant taip: „Pareiškėjos L. M. skundą tenkinti iš dalies. Įpareigoti atsakovą Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą išduoti Lietuvos Respublikos pasą L. M., užrašant jos pavardę lietuviškais rašmenimis bei kartu pase pavardę įrašant nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma („M.“). Kitoje dalyje L. M. skundo netenkinti.“.

19Kaip minėta, teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimamas sprendimas. Taigi išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai). Jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-342/2012).

20Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi pareiškėjos skundo reikalavimas buvo patenkintas iš dalies. Nors atsakovas akcentuoja, kad šiuo atveju nebuvo nustatyta konkrečių atsakovo padarytų teisės aktų taikymo pažeidimų, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę kreiptis į teismą, laikantis nustatytų procesinių reikalavimų, įvertinusi tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja, iniciuodama ginčą, teisminės gynybos teise nepiktnaudžiavo, ką patvirtina jos naudai priimtas teismo sprendimas, atsakovas šioje byloje yra viešojo administravimo subjektas, sprendžia, kad pareiškėja turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-22/2014).

21ABTĮ 40 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22Remiantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

23Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojusių Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

24Pareiškėja L. M. prašo priteisti 450 Eur išlaidas už advokato parengtą atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą. Šias išlaidas pagrindžia į bylą pateikta 2017 m. balandžio 24 d. Suteiktų teisinių paslaugų ataskaita, 2017 m. kovo 7 d. Pinigų priėmimo kvitas (Serija LAT Nr. 812160).

25Atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo metu (2017 m. vasario 21 d.) pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali priteistina suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1031,29 Eur. Pareiškėjos prašoma suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 450 Eur – neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis yra palanki pareiškėjai tik iš dalies, darytina išvada, jog pareiškėjai L. M. iš atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato priteistina 300 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, ši suma atitinka teisingumo bei protingumo kriterijus.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjos L. M. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareiškėjos L. M. naudai 300 Eur (tris šimtus eurų) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

29Nutartis neskundžiama.

30?

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja L. M. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 6. Atsakovas atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu... 8. Atsakovas Kauno AVPK apeliaciniame skunde prašė panaikinti Kauno apygardos... 9. Pareiškėja L. M. atsiliepime į apeliacinį skundą... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 19 d.... 11. II.... 12. Pareiškėja L. M. 2017 m. balandžio 24 d. Kauno... 13. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde prašė įpareigoti Kauno apskrities... 19. Kaip minėta, teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą turi... 20. Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m.... 21. ABTĮ 40 straipsnio... 22. Remiantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies... 23. Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojusių Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d.... 24. Pareiškėja L. M. prašo priteisti 450 Eur išlaidas už... 25. Atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo metu (2017 m. vasario 21 d.) pagal... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 27. Pareiškėjos L. M. prašymą dėl teismo išlaidų... 28. Priteisti iš atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 29. Nutartis neskundžiama.... 30. ?...