Byla 1-63-729/2009

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja J.Grigonienė,

2sekretoriaujant A. Jokubauskienei,

3dalyvaujant prokurorei D.Stonienei,

4gynėjui adv. R.Stirbinskui,

5nukentėjusiesiems V. T. , J. S. ,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7T. P., gim. ( - ), Klaipėdoje, a.k. ( - ) LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, neteistas,

8kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138str. 2d. 8p., 140 str.1 d.

9Teismas išnagrinėjęs šią bylą,

Nustatė

10T. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis dėl chuliganiškų paskatų sužalojo žmogų, dėl ko nukentėjęs asmuo ilgai sirgo, bei nežymiai sužalojo žmogų:

112008 m. gegužės 11 d., apie 16 val., kelyje Priekulė – Sakučiai - Ventė, Mieželių k., Klaipėdos r., t.y., viešoje vietoje T. P. , matant kitiems asmenims, įžūliai elgdamasis, iš chuliganiškų paskatų tyčia šovė penkis kartus iš turėto šaunamojo ginklo „Olympik 38“ V. T. į pilvo sritį ir taip demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, nukentėjusiajam padarė šautinę pilvo žaizdą epigastriumo srityje ir kairiajame klube, taip nesunkiai sutrikdydamas nukentėjusiojo sveikatą. Po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, bėgdamas iš įvykio vietos, šovė vieną kartą iš to paties ginklo į jį pasivijusį J. S. ir padarė jam šautinę smakro žaizdą, taip nežymiai sutrikdydamas nukentėjusiojo sveikatą.

12Kaltinamasis T. P. pripažino, kad jis 2008-05-11 apie 16 val. kelyje Priekulė – Sakučiai - Ventė, Mieželių k., Klaipėdos r., tris kartus šovė iš turėto šaunamojo ginklo „Olympik 38“ į V. T. , o paskui dar vieną kartą šovė į jį pasivijusį J. S. , tačiau nurodė daręs tai ne tyčia ir ne norėdamas sužaloti šiuos asmenis, o gindamasis. Kaltinamasis papasakojo, kad 2008-05-11 po pietų jis su M. B. šio vairuojamu motoroleriu važiavo pirkti cigarečių, būdami šalutiniame kelyje, sustojo prieš sankryžą praleisti pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „Mazda“, o šis automobilis, lėkdamas priešpriešine eismo juosta, vos į juos neįvažiavo, t.y., sukėlė pavojingą avarinę situaciją. Būdamas pasipiktinęs tokiu elgesiu, T. P. parodė automobilio vairuotojui nepadorų gestą ir nuvažiavo motoroleriu į priešingą pagrindinio kelio pusę, negu tasai automobilis. Neilgai trukus apsukęs automobilį „Mazda“ vairuotojas atsivijo juos, pradėjo blokuodamas stumti motorolerį į šalikelę, galiausiai visiškai užblokavo, priversdamas sustoti. Nujausdamas, kad vairuotojas ketina jį primušti dėl parodyto nepadoraus gesto, T. P. , nušokęs nuo motorolerio, pradėjo trauktis tolyn, kai išlipęs akivaizdžiai neblaivus V. T. mojuodamas rankomis, rėkdamas grasinančius, įžeidžiančius ir necenzūrinius žodžius, pradėjo artėti link jo, šaukė „aš tave pagausiu ir užmušiu“. Bijodamas, kad šis įpykęs, gerokai stambesnis ir vyresnis vyras jo nesumuštų, T. P. išsitraukė savo turėtą būtent savigynai dujinį pistoletą ir šovė į V. T. pusę, šūvis pasigirdo, tačiau, matyt, nepataikė, o V. T. toliau įpykęs artinosi prie jo, tyčiodamasis, kad T. P. nemoka šaudyti. Šovęs dar du kartus ir matyt pataikęs jis išsigandęs per laukus nubėgo link dirbtuvių, tačiau nukentėjusieji savo automobiliu ir čia jį pasivijo. Dabar jau kitas vyras, J. S. , artėjo prie jo grasindamas ir rėkdamas; būdamas persigandęs ir uždusęs nuo bėgimo, T. P. net nežiūrėdamas šovė į jo pusę ir matyt pataikė, nes J. S. nuėjo šalin, susiėmęs už smakro. Kaltinamasis nurodė nenorėjęs nė vieno jų sužaloti, tačiau nematęs kitos galimybės apsiginti nuo fiziškai stambesnių ir stipresnių vyrų, kaip tik pasinaudoti šiuo ginklu.

13Nukentėjusysis V. T. parodė, kad 2008-05-11 apie 16 val. Mieželių k., jam važiuojant automobiliu pagrindiniu keliu, iš šalutinio kelio staiga, sukeldamas avarinę situaciją, išvažiavo motoroleris, kurį vairavo nepilnametis M. B. , o ant galinės sėdynės sėdėjo T. P. . V. T. pavyko išvengti susidūrimo, tačiau T. P. parodė jam nepadorų gestą ir jis labai dėl to įsižeidė, todėl apsuko automobilį, pasivijo motorolerį, užblokavo jam kelią, spausdamas prie kelkraščio, o paskui ir užsukdamas savo automobilį priešais, ir, išlipęs iš automobilio, norėjo išsiaiškinti su T. P. , kodėl jis parodė tokį gestą. Buvo įpykęs, artėjo prie T. P. šaukdamas, o pajutęs šūvį į krūtinę, ėjo toliau, juokdamasis, kad T. P. blogai šaudo, nes ginklo jis neišsigando. Įvykio metu V. T. nurodė buvęs blaivus, išgėręs kelias taureles degtinės jau po to, parvažiavęs į tėvų sodybą, į medikus kreipėsi, tačiau ligoninėje negulėjo, pasveiko gydydamasis ambulatoriškai. Nukentėjusysis yra atpažinęs kaltinamąjį pagal fotonuotrauką ( 23-25 b.l.)

14Panašiai parodė ir nukentėjusysis J. S. , patvirtinęs, kad V. T. supyko dėl T. P. parodyto gesto, apsuko automobilį, kuriame sėdėjo ir šis nukentėjusysis bei liudytoja L. N. , pasivijo kaltinamąjį su draugu ir išlipęs nuėjo prie tolyn pasitraukusio T. P. , tuo tarpu jis, J. S. , klausė mopedo vairuotoją, kodėl šis taip neatsakingai vairuoja; netrukus pasigirdo keletas šūvių ir parėjo sužeistas V. T. , o kaltinamasis nubėgo per laukus link dirbtuvių. Paleidę M. B. , nukentėjusieji automobiliu nusivijo T. P. , eidamas prie jo J. S. šaukė, ko tasai šaudo, tada kaltinamasis šovė į jį ir pataikė į smakrą. Stipriai sužalotas J. S. nebuvo, išgijo namuose vartodamas vaistus.

15Panašiai parodė ir liudytoja L. N. , nurodžiusi, kad V. T. ėjo prie T. P. išskėtęs rankas, kai pasigirdo šūvis. Grįžę į automobilį, V. T. su J. S. nusprendė pasivyti T. P. , nuvažiavo prie dirbtuvių, kurlink matė jį nubėgantį, abu išėjo jo ieškoti, ji liko automobilyje ir girdėjo dar vieną šūvį, po kurio sužeistu smakru grįžo J. S. . Visi jie buvo blaivūs, o ji labai išsigando, nesuprasdama, kas ir kodėl šaudo.

16Nepilnametis liudytojas M. B. parodė, kad 2008-05-11 jis savo motoroleriu vežė T. P. iš dirbtuvių į parduotuvę nusipirkti cigarečių. Prie sankryžos su pagrindiniu keliu jis sustabdė motorolerį, tačiau priešpriešine eismo juosta parvažiuojantis automobilis „Mazda“ vos į juos neįvažiavo. T. P. parodė jiems nepadorų gestą ir jie nuvažiavo į priešingą pusę, tačiau neužilgo šis automobilis juos pasivijo, spaudė prie kelkraščio, o galiausiai visiškai užblokavo jiems kelią. M. B. sustojo ir liko prie motorolerio, o T. P. pasitraukė toliau. Iš mašinos išlipo du apsvaigę nuo alkoholio vyrai, kurie pradėjo ant jų rėkti, keiktis, vairuotojas puolė Tomą netgi grasindamas užmušti, artinosi prie jo skeryčiodamasis rankomis taip, kad ir M.bernotas suprato, jog jis ruošiasi mušti T. P. , matyt todėl Tomas šovė į jį tris kartus, vieną ar du kartus pataikė ir pats pradėjo bėgti tolyn per laukus. Vairuotojas grįžo atgal ir netgi jam, M. B. liepė nekviesti policijos, kaip jis suprato, dėl to, kad pats buvo girtas. Po to jie automobiliu nusivijo Tomą, o jis išvažiavo namo.

17Šio liudytojo parodymus patvirtino liudytojas G. B. , parodęs, kad sūnus po šio įvykio grįžo išsigandęs, pasakojo buvęs prievarta sustabdytas girto pusnuogio vairuotojo, kuris puolė ant jo ir Tomo, grasindamas sumušti.

18Iš specialisto 2006-05-12 išvados Nr. G 1617/08 (03) matyti, kad V. T. buvo padarytos šautinės pilvo žaizdos epigastriumo ir kairėje klubinėje srityse, sveikata sutrikdyta nesunkiai ( b. l. 36-37).

19Iš specialisto 2006-05-12 išvados Nr. G 1624/08 (03) matyti, kad J. S. buvo padaryta šautinė žaizda smakre, sveikata sutrikdyta nežymiai ( b. l. 66).

20Iš T. P. reikalaujamų daiktų pateikimo protokolu buvo paimtas ginklas „Olympic“ ir penki šoviniai ( 81-82 b.l.), kuriuos ištyrus surašytoje specialisto išvadoje nurodyta, kad tai yra 9 mm kalibro dujinis revolveris „Olympic 38“, kurio numeris 000507, šaudyti tinkamas „D“ kategorijos šaunamasis ginklas, kuriam skirti ir tyrimui pateikti šoviniai – šaudmenys ( 84-86 b.l.).

21Iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pažymos nustatyta, kad V. T. kreipėsi į šios ligoninės priėmimo skyrių 2008-05-11, ten jam buvo paimta kraujo ir nustatyta, kad etanolio koncentracija kraujo serume sudarė 2,22 promilių ( b.l.).

22Įvertinus byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad nors T. P. padarė dvi baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo požymius formaliai atitinkančias veikas, tačiau padarė tai gindamasis nuo tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi ir todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą neatsako. Byloje nustatyta, kad 2008-05-11 Mieželių k., Klaipėdos r., T. P. ne mažiau kaip tris kartus šovė į V. T. dėl to, kad šis savo elgesiu ( neleistinu ir pavojingu mopedo stabdymu kelyje, grasinimais užmušti ir ėjimu artyn agresyviai mojuojant rankomis netgi po pirmojo šūvio, kuris niekam nepakenkė) sukėlė kaltinamajam tiesioginę grėsmę, kad jis bus sumuštas. Tai, kad V. T. buvo labai supykęs ir artėjo prie T. P. grasindamas jam bei atitinkamai mosuodamas rankomis, nepaisydamas net šūvio, patvirtina ne tik kaltinamojo, bet ir liudytojų M. B. , L. N. bei nukentėjusiųjų parodymai. Tokį staigų užsiplieskimą dėl parodyto gesto ir padidėjusį bei nekontroliuojamą nukentėjusiojo agresyvumą paaiškina tai, kad net praėjus nemažam laiko tarpui po įvykio V. T. kraujyje buvo nustatyta 2,22 promilių etanolio koncentracija; nors nukentėjusysis bandė įrodinėti, kad įvykio metu jis buvo blaivus, o išgėrė grįžęs po jo pas tėvus, šie jo paaiškinimai, atsižvelgiant į patirtus sužalojimus ir būtinybę skubiai kreiptis į medikus, vertintini kaip teismo klaidinimas. Be to, ir liudytojas M. B. patvirtino, kad automobilio vairuotojas ir keleiviai buvo neblaivūs, dėl to V. T. netgi prašė jį nekviesti policijos, o vėliau, ikiteisminio tyrimo metu, pats nurodė, kad J. S. įvykio metu buvo neblaivus. Visa tai sąlygoja teismo išvadą, kad kaltinamajam buvo kilusi reali grėsmė būti sumuštam vyresnio, fiziškai stambesnio ir stipresnio nukentėjusiojo, ir jis, šaudamas į jį iš dujinio pistoleto ir taip nesunkiai sutrikdydamas jo sveikatą, būtinosios ginties ribų neperžengė, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 28 str., BPK 3 str. 1d. 9p., turi būti dėl to išteisintas. Pažymėtina ir tai, kad visiškai nepagrįstas T. P. veiksmų kvalifikavimas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8p., kaip sužalojimas, padarytas iš chuliganiškų paskatų, nes akivaizdu, jog kaltinamojo veiksmai negali būti traktuojami kaip chuliganiški ne tik dėl būtinosios ginties, bet ir dėl to, jog visiškai neįrodyta, jog būtent jis šiais savo veiksmais būtų turėjęs tikslą sutrikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

23J. S. taip pat buvo sužalotas T. P. šūviu iš dujinio pistoleto, nuo ko jo sveikata buvo nežymiai sutrikdyta, tačiau byloje surinktų įrodymų visuma ir šiuos T. P. veiksmus įgalina vertinti kaip būtinąją gintį nuo tiesiogiai gresiančio kėsinimosi. Byloje nustatyta, kad pasprukęs nuo V. T. , T. P. per laukus nubėgo į dirbtuves, kur buvo remontuojamas jo automobilis, tačiau nukentėjusieji ir ten jį atsivijo, ieškojo jo po dirbtuvių teritoriją, pamatęs jį, J. S. pradėjo artintis reikalaudamas pasiaiškinti, ko šis šaudo, tada T. P. šovė į jo pusę vieną kartą ir pataikė jam į smakrą. Reikia pažymėti, kad J. S. veiksmuose nebuvo visų tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi požymių, nei nukentėjusysis, nei kaltinamasis nenurodė J. S. akivaizdžiai ketinus užpulti ir sumušti T. P. , tačiau visa šio įvykio aplinkybių visuma – V. T. veiksmai, kaltinamojo pabėgimas supratus, kad sužalojo V. T. , abiejų neblaivių nukentėjusiųjų atsivijimas ir ieškojimas T. P. po dirbtuvių teritoriją bei tolesnio kontakto su juo ieškojimas – buvo pakankama nuo bėgimo uždususiam, išsigandusiam ir dėl patirto streso ne visiškai tiksliai viską suvokiančiam T. P. manyti esant realų pavojingą kėsinimąsi. Nors, įvertinus visas šias aplinkybes ir subjektyvų teismui pateiktą T. P. jų supratimą, darytina išvada, kad jis galėjo ir turėjo suvokti savo klaidą dėl gresiančio pavojaus, jo veiksmai turėtų būti vertinami kaip padaryti dėl neatsargumo, tačiau Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas nenumato nežymaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo sudėties, todėl ir šioje dalyje T. P. išteisinamas Lietuvos Respublikos BK 28 str., BPK 3 str. 1d. 9p. pagrindu.

24Valstybinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 3d. 2p., paliekamas nenagrinėtu.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303str. 5d. 1p.,

Nutarė

26T. P. išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8 p. ( dėl V. T. sužalojimo) ir pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1d.( dėl J. S. sužalojimo), kadangi jis nepadarė šių nusikalstamų veikų.

27Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

28Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

29Daiktą, turintį reikšmės bylai tirti ir nagrinėti – dujinį revolverį „Olympic 38“, numeris 000507, ir penkis šovinius, skirtus šaudyti „D“ kategorijos šaunamaisiais ginklais, saugomus Klaipėdos r. PK (kvito Nr. 321), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti savininkui T. P. .

30Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja J.Grigonienė,... 2. sekretoriaujant A. Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorei D.Stonienei,... 4. gynėjui adv. R.Stirbinskui,... 5. nukentėjusiesiems V. T. , J. S. ,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. T. P., gim. ( - ), Klaipėdoje, a.k. ( - ) LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ),... 8. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138str. 2d. 8p., 140 str.1 d.... 9. Teismas išnagrinėjęs šią bylą,... 10. T. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis dėl chuliganiškų paskatų sužalojo... 11. 2008 m. gegužės 11 d., apie 16 val., kelyje Priekulė – Sakučiai - Ventė,... 12. Kaltinamasis T. P. pripažino, kad jis 2008-05-11 apie 16 val. kelyje Priekulė... 13. Nukentėjusysis V. T. parodė, kad 2008-05-11 apie 16 val. Mieželių k., jam... 14. Panašiai parodė ir nukentėjusysis J. S. , patvirtinęs, kad V. T. supyko... 15. Panašiai parodė ir liudytoja L. N. , nurodžiusi, kad V. T. ėjo prie T. P.... 16. Nepilnametis liudytojas M. B. parodė, kad 2008-05-11 jis savo motoroleriu... 17. Šio liudytojo parodymus patvirtino liudytojas G. B. , parodęs, kad sūnus po... 18. Iš specialisto 2006-05-12 išvados Nr. G 1617/08 (03) matyti, kad V. T. buvo... 19. Iš specialisto 2006-05-12 išvados Nr. G 1624/08 (03) matyti, kad J. S. buvo... 20. Iš T. P. reikalaujamų daiktų pateikimo protokolu buvo paimtas ginklas... 21. Iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės pažymos nustatyta, kad V. T.... 22. Įvertinus byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą, teismas daro... 23. J. S. taip pat buvo sužalotas T. P. šūviu iš dujinio pistoleto, nuo ko jo... 24. Valstybinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys, vadovaujantis... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303str. 5d. 1p.,... 26. T. P. išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8 p. ( dėl V. T.... 27. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 28. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 29. Daiktą, turintį reikšmės bylai tirti ir nagrinėti – dujinį revolverį... 30. Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...