Byla I-555-162/2016
Dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 9515791 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai ir pareiškėjo L. R. atstovei S. Š., pareiškėjų S. Š. ir L. R. atstovei advokatei Marijai Ulbienei, atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. R., trečiojo suinteresuoto asmens V. R. atstovui advokatui Mariui Navickui, 2016 m. sausio 5 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų S. Š. ir L. R. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. R. ir uždarajai akcinei bendrovei „Kartografiniai projektai“ dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 9515791 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai S. Š. ir L. R. skundu (b. l. 4-9) kreipėsi į teismą prašydami:

41) panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 9515791, kuriuo netenkintas pareiškėjų prašymas pakeisti (atstatyti) nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ) (unikalus Nr. ( - )) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre;

52) įpareigoti atsakovą per mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kategorija „Ig. nesudėtingas“), esančios ( - ), pagal 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą įregistruojant pareiškėjams turėtas nuosavybės dalis jame.

63) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Pareiškėjai skunde nurodo, kad statinys – daržinė 3I1ž (unikalus Nr. ( - ), kategorija „Ig. nesudėtingas“) (toliau – ir daržinė ( - )), esanti ( - ), buvo nepagrįstai bei neteisėtai išregistruota iš Nekilnojamojo turto registro pagal vienasmenį statinio bendraturčio V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymą Nr. 6670782, jam pateikus neteisingus duomenis apie šį statinį, t. y. matininko A. A. sudarytą 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą, kurioje konstatuota, kad daržinė ( - ) visiškai sunaikinta, nors pagal faktinius duomenis ji tėra tik fiziškai pažeista. Mano, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai konstatavo daržinės ( - ) išnykimo faktą, be to, atsakovas nesilaikė procedūros ir nesivadovavo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Registro nuostatai) (akto redakcija, galiojusi nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. lapkričio 21 d.), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379, 33 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatomis (toliau – ir Kadastro nuostatai) (akto redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 d.), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, dėl to neteisėtai bei nepagrįstai išregistravo daržinę 3I1ž ir pareiškėjų nuosavybės teises į ją.

8Nurodo, jog pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydami pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre įregistruojant pareiškėjams turėtas nuosavybės dalis jame. Pareiškėjai kartu su prašymu pateikė 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą, kuriame konstatuota, kad statinys – daržinė ( - ) yra tik fiziškai pažeista, tačiau nesunaikinta. Atsakovas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1563 pareiškėjų prašymo netenkino. Nesutikdami su minėtu sprendimu, pareiškėjai jį apskundė VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri 2015 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. csprl-227 paliko galioti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1563.

9Teigia, jog pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo bei Registro nuostatuose nustatytą teisinį reglamentavimą, suinteresuotiems asmenims teisės paduoti prašymus dėl nuosavybės teisės į kitų asmenų nekilnojamąjį turtą įregistravimą ir/ar išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro nėra suteiktos, todėl ir V. R. 2014 m. gegužės 19 d. vienasmeniu prašymu Nr. 6670782 bei pagal pateiktą 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą nebuvo pagrindo ir negalėjo būti išregistruotos pareiškėjų, kaip kitų dviejų statinio savininkų (bendraturčių), turimos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą – daržinę ( - ).

10Pažymi, jog VĮ Registro centro Klaipėdos filialui V. R. 2014 m. gegužės 19 d. nebuvo pateikęs įstatymų reikalavimams atitinkančios kadastro duomenų bylos, kadangi 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų byla bei šios kadastro duomenų bylos duomenų teisingumas ir teisėtumas nepatvirtintas įstatymų nustatyta tvarka, t. y. kadastro duomenų bylos duomenys nepatvirtinti šią bylą sudariusio matininko A. A. parašu nei antspaudu, o taip pat neatlikta kadastrinių duomenų patikra. Pabrėžia, kad vėliau to paties matininko A. A. sudarytame 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo akte konstatuota, kad statinys – daržinė ( - ) yra tik fiziškai pažeista, tačiau nesunaikinta.

11Mano, kad vienam iš bendraturčių (V. R.) kreipusis į VĮ Registro centro Klaipėdos filialą dėl statinio neteisėto išregistravimo ir neteisėtai iš Nekilnojamojo turto registro išregistravus nekilnojamąjį daiktą – daržinę ( - ), atsakovas turėjo ištaisyti šiuos pažeidimus. Teigia, kad bendraturčių teisės ir teisėti interesai išregistruojant aptariamą statinį buvo pažeisti, kadangi jiems apie išregistravimą nebuvo pranešta bei viskas atlikta kitiems bendraturčiams (pareiškėjams) nieko apie tai nežinant.

12Teismo posėdžio metu pareiškėja ir pareiškėjo L. R. atstovė S. Š. bei pareiškėjų atstovė advokatė M. U. skundą palaikė ir prašė jį tenkinti skunde nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

13Pareiškėjas L. R. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimą pareiškėjo vardu priėmė jo paskirta globėja S. Š. (b. l. 110). Pareiškėjas L. R. Kretingos rajono apylinkės teismo 2004 m. gruodžio 9 d. nutartimi yra pripažintas neveiksniu ir jo globėja paskirta S. Š. (b. l. 79).

14Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovas Augenius Pranas Demenius teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

15Valstybės įmonė Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b. l. 43-47) nurodo, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, gavęs V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymą ir 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuotas daržinės ( - ) išnykimo faktas, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1, 4 dalimis, Registro nuostatų 33 punktu, Kadastro nuostatų 841.5 punktu, 2014 m. gegužės 29 d. išregistravo daržinę ( - ) ir asmenų S. Š., V. R. bei L. R. nuosavybės teises į ją iš Nekilnojamojo turto registro. Apie nekilnojamojo daikto-daržinės ( - ) išregistravimą pareiškėjai L. R. ir S. Š. buvo informuoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2014 m. birželio 5 d. raštu Nr. (4.4.2.)KLS-674.

16Teigia, jog sutinkamai su Registro nuostatų 33 punktu, vienas iš daržinės ( - ) savininkų V. R. yra tinkamas subjektas kreiptis su 2014 m. gegužės 19 d. prašymu į nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, kad būtų išregistruotas nugriautas ar žuvęs (sunykęs, sunaikintas, sudegintas) statinys. Nekilnojamojo turto registre nekilnojamasis daiktas – daržinė ( - ) buvo išregistruota laikantis teisės aktais nustatytos procedūros pagal pateiktus dokumentus, tai yra V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymą ir UAB „Kartografiniai projektai“ matininko A. A. 2014 m. balandžio 22 d. sudarytą kadastro duomenų bylą.

17Nurodo, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale 2015 m. gegužės 8 d. gautas S. Š. ir L. R. prašymas pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, išnagrinėjęs pateiktą S. Š. ir L. R. 2015 m. gegužės 8 d. prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus, 2015 m. gegužės 15 d. priėmė sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-798 prašymo netenkinti, kadangi statinys – daržinė ( - ) buvo išregistruota pagal V. R. prašymą Nr. 6670782 ir 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą. S. Š. ir L. R., pasinaudodami išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka dėl teritorinio registratoriaus sprendimo pateikė skundą VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. cspr1-118 paliko galioti teritorinio registratoriaus 2015 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-798. Šis sprendimas teismui apskųstas nebuvo.

18Pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui pateikė naują prašymą, kuriuo prašė pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, įregistruojant nekilnojamąjį daiktą – daržinę ( - ). Atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjų 2015 m. rugsėjo 23 d. prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus, 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1563 prašymo netenkino. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2015 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. cspr1-227 paliko galioti teritorinio registratoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1563.

19Pažymi, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre turi pateikti visi nekilnojamojo turto savininkai. Daržinė ( - ) buvo valdoma bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 punktu, jų naudojimas ir disponavimas turi būti vykdomas bendraturčių susitarimu ir prašymą dėl pastato kadastro duomenų pakeitimo (atstatymo) turi pateikti visi savininkai ar jų įgaliotas asmuo. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis). Prašymas įregistruoti daiktines teises netenkintas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2 punktu.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. bei jo atstovas advokatas Marius Navickas teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepime (b. l. 38-42) nurodo, kad pareiškėjai pateikė prašymą pakeisti (atstatyti) nekilnojamojo daikto – daržinės 3I1ž kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, šį prašymą motyvuodami dviem argumentais: 1) atsakovas neturėjo teisės išregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomenų pagal vienasmenį bendraturčio V. R. (bendraturčio) 2014 m. gegužės 19 d. prašymą Nr. 6670782; 2) ginčo objektas nėra sunykęs, o tik fiziškai pažeistas.

22Akcentuoja, jog daržinė ( - ) yra fiziškai visiškai sunaikinta, o klaidų atitaisymo akte konstatuojama, kad išlikusi tik daržinės 3I1ž pamatų dalis. Mano, kad tokie statinio parametrai negali būti laikomi pakankamais parametrais Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų prasme, t. y. iš kadastro duomenų byloje esančių duomenų negalima daryti išvadų apie statinio pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį bei konkrečiai nustatyti statinio parametrus: plotą, tūrį, ilgį, plotį ir kt.

23Teigia, jog pastatas – daržinė ( - ) yra fiziškai visiškai sunaikinta, todėl pagal teisinį reglamentavimą, trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. turėjo teisę pateikti prašymą išregistruoti nekilnojamąjį daiktą – daržinę ( - ) bei nuosavybės teises į ją.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu prašo priteisti iš pareiškėjų S. Š. ir L. R. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kartografiniai projektai“ atsiliepimo į skundą nepateikė, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 111). Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kartografiniai projektai“ 2015 m. sausio 4 d. teisme gautu prašymu prašo bylą nagrinėti trečiojo suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (b. l. 113).

26Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Kartografiniai projektai“ atstovui nedalyvaujant.

27Teisėjų kolegija konstatuoja:

28Byloje nagrinėjamas ginčas dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 9515791 (toliau – ir skundžiamas sprendimas), kuriuo netenkintas pareiškėjų prašymas pakeisti (atstatyti) nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (minėta, toliau – ir daržinė ( - )) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, teisėtumo ir pagrįstumo. Panaikinus skundžiamą sprendimą, pareiškėjai prašo įpareigoti atsakovą per mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ) pagal 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą įregistruojant pareiškėjams turėtas nuosavybės dalis jame.

29Bylos medžiaga bei proceso šalių paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėjai teritoriniam registratoriui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui pateikė prašymą (paslaugų apskaitos sistemoje įregistruotas 2015 m. rugsėjo 23 d. įrašo eilės Nr. 9515791), kuriuo prašė pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kategorija „I g. nesudėtingas“), esančio ( - ) (b. l. 12). Kartu su prašymu pateikė šiuos dokumentus: 1) 2015 m. liepos 17 d. kadastro duomenų bylą Nr. ( - ); 2) Kretingos rajono apylinkės teismo 2004 m. gruodžio 9 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1609-3/2004; 3) 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą.

30VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1563 pareiškėjų prašymo netenkino. Teisiniu skundžiamo sprendimo priėmimo pagrindu nurodyta Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalis, Civilinio kodekso 4.75 straipsnis, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis ir 29 straipsnio 2 punktas. Faktiniu skundžiamo sprendimo priėmimo pagrindu nurodyta aplinkybė, kad prašymą dėl pastato kadastro duomenų pakeitimo (atstatymo) pateikė ne visi savininkai, kadangi daržinė ( - ) buvo valdoma bendrosios dalinės nuosavybės teise S. Š., V. R. ir L. R.

31VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjų S. Š. ir L. R. skundą, 2015 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. cspr1-227 minėtą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1563 paliko nepakeistą (b. l. 14-15).

32Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas bei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

33Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., t. y. ginčui aktualiu laikotarpiu) 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikia nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir Žemės įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus, kai Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka keičiami atitinkamai minėtuose straipsniuose nurodytų institucijų teikimu ar asmenų prašymu. Civilinio kodekso 4.75 straipsnyje numatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Kol ginčas bus išspręstas, teismas ginčo objektui gali skirti administratorių.

34Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog norint pakeisti duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, tokį prašymą privalo pateikti nekilnojamojo daikto savininkas (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalis) ar visi bendraturčiai kartu, kai daiktas valdomas bendros dalinės nuosavybės teise (Civilinio kodekso 4.75 straipsnis).

35Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., t. y. ginčui aktualiu laikotarpiu) 13 straipsnio 1 dalis numato, kad Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių: <...> 2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų.

36Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu nustatyta, kad pastatas – daržinė 3I1ž, kurios dabartinė būklė – sunaikinta, nuosavybės teise priklausė S. Š., L. R. bei V. R. (b. l. 48-56). Nagrinėjamoje byloje proceso šalys neginčija, kad į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydami pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, kreipėsi tik S. Š. ir L. R., tačiau kartu su jais nesikreipė V. R. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad siekiant įrašyti (pakeisti) duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir daiktines teises Nekilnojamojo turto registre, tokį prašymą privalo pateikti visi bendraturčiai kartu, o tokio prašymo nepateikimas suponuoja tokio prašymo netenkinimą.

37Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje akcentuoja, kad pastatas – daržinė ( - ) nėra sunaikinta, o tik fiziškai pažeista, todėl mano, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai tenkino vienasmenį V. R. prašymą ir 2014 m. gegužės 29 d. iš Nekilnojamojo turto registro išregistravo daržinę ( - ) ir asmenų (S. Š., V. R., L. R.) nuosavybės teisę į ją. Taip pat teigia, kad apie tokį atsakovo sprendimą pareiškėjams nieko nebuvo žinoma.

38Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad materialinės teisės normas taiko ne teismas, o viešojo administravimo subjektas, kuris sprendžia klausimą dėl administracinio sprendimo priėmimo, o administracinis teismas tik sprendžia klausimą, ar viešojo administravimo subjektas teisingai taikė materialinės teisės normas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-602-1902/2013). Tai, kad teismo administracinis procesas turėtų priklausyti nuo to, koks ginčas yra išnagrinėtas viešojo administravimo institucijoje, spręstina atsižvelgiant į tai, kad administracinis teismas, nagrinėdamas skundus dėl individualių administracinių aktų teisėtumo, vykdo viešojo administravimo subjektų kontrolę (angl. a review) t. y. teismas kontrolės modelio bylose vykdo objektyvios teisinės tvarkos apsaugos (pranc. recours objectif) funkcijas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 3 straipsnis) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-621/2014, 2014 m. gruodžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1536/2014).

39Teismas pažymi, kad pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. prašymu atsakovo neprašė panaikinti sprendimo, kuriuo buvo tenkintas vienasmenis V. R. prašymas ir 2014 m. gegužės 29 d. iš Nekilnojamojo turto registro išregistruota daržinė ( - ) ir asmenų (S. Š., V. R., L. R.) nuosavybės teisės į ją. Minėtu prašymu pareiškėjai VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą prašė pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ). Atsakovas skundžiame sprendime pasisakė tik dėl pareiškėjų prašyme formuluojamų reikalavimų, todėl sprendimą netenkinti prašymo argumentavo tik tuo pagrindu, kad prašymą pakeisti kadastro duomenis pateikė ne visi bendraturčiai. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas skundžiamame sprendime nenagrinėjo ir nevertino fakto, ar pastatas – daržinė ( - ) yra išlikęs. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimo, kuriuo buvo tenkintas trečiojo suinteresuoto asmens V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymas išregistruoti ginčo objektą, pareiškėjai neskundė, nors apie tai, kad 2014 m. gegužės 29 d. Nekilnojamojo turto registre buvo išregistruotas pastatas – daržinė ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) bei išregistruotos nuosavybės teisės į šio pastato dalis, atsakovas pareiškėjus informavo 2014 m. birželio 5 d. informaciniu raštu Nr. (4.4.2.)KLS-674 (b. l. 61). Todėl pareiškėjų argumentas, kad pareiškėjai nebuvo informuoti apie sprendimą išregistruoti pastatą – daržinę ( - ) laikytinas nepagrįstu. Pareiškėjai įstatymų nustatyta tvarka neskundė atsakovo sprendimo išregistruoti daržinę ( - ) ir nuosavybės teises į ją iš Nekilnojamojo turto registro. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad atsakovas skundžiamame sprendime nenagrinėjo daržinės ( - ) išregistravimo teisėtumo ir pagrįstumo bei atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų prašymas pakeisti (atstatyti) nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre netenkintas ne dėl to, kad daržinė ( - ) nėra išlikusi, o dėl to, kad prašymą pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis pateikė ne visi bendraturčiai, todėl teismas apie pastato – daržinės ( - ) sunykimo ar išlikimo faktą bei jos išregistravimo teisėtumą ir pagrįstumą plačiau nepasisako.

40Pareiškėjai skundą argumentuoja ir tuo, kad jie kreipėsi į atsakovą, prašydami ištaisyti klaidą, kuri buvo padaryta išregistruojant aptariamą nekilnojamąjį daiktą, todėl atsakovas privalėjo ištaisyti klaidą ir netikslius bei klaidingus duomenis patikslinti.

41Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., t. y. ginčui aktualiu laikotarpiu) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 3 dalis nustato, kad teritorinis registratorius prašymą ištaisyti Nekilnojamojo turto registre įrašytus duomenis turi išnagrinėti per penkias darbo dienas, ištaisyti ar papildyti Nekilnojamojo turto registro duomenis ir raštu apie tai pranešti prašymą pateikusiam asmeniui. Teritorinis registratorius, atsisakęs tenkinti prašymą, jį padavusiam asmeniui turi raštu pranešti atsisakymo motyvus.

42Pagal šias Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas, duomenys Nekilnojamojo turto registre gali būti ištaisyti tik dviem atvejais: kai Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kai, įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, yra padaromos techninės klaidos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1262/2012).

43Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, kaip ir kiti viešojo administravimo subjektai, negali pakeisti savo priimtų sprendimų. Turto registravimo proceso vertinimas negalėtų būti suprantamas kaip klaidos ištaisymas pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį, nes viešojo administravimo subjekto klaida, kurią gali ištaisyti pats subjektas, negali būti suprantama kaip toks viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo pakeitimas, kurio metu iš esmės pasikeistų asmens turimos teisės, t. y. asmeniui būtų sumažinta jo turėtų teisių apimtis arba padidinta pareigų apimtis. Dėl to esant įregistruotiems Nekilnojamojo turto registro duomenims nekilnojamojo turto registro tvarkytojas gali atlikti tik įstatyme nustatytus veiksmus, tik turėdamas įstatyme nustatytus dokumentus, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas privalo tiksliai įgyvendinti šias taisykles, kuriomis turi būti užtikrinama, kad nebūtų pažeistos Nekilnojamojo turto registre paviešintos asmenų teisės į nekilnojamąjį turtą bei, kad be pagrindo nebūtų daromi įrašai šiame registre (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-211/2012, 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1771/2013, 2015 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3287-602/2015).

44Nagrinėjamu atveju tiek atsakovas, tiek teismas galėtų pareiškėjų reikalavimus pripažinti pagrįstais ir juos tenkinti tik tuo atveju, jei būtų pateikti įrodymai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie nuosavybės teisę neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kad įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, buvo padarytos techninės klaidos, t. y. nekeičiant atsakovo priimtų sprendimų dėl daiktinės teisės išregistravimo bei dokumentų, kurių pagrindu daiktinė teisė įregistruota (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3287-602/2015).

45Minėta, jog vienas iš bendraturčių trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydamas išregistruoti sunykusį statinį – daržinę ( - ). Kartu su prašymu V. R. pateikė 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą Nr. ( - ), sudarytą UAB „Kartografiniai projektai“ matininko A. A. Kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) nurodyta, kad nekilnojamasis daiktas – daržinės ( - ) yra sunaikinta (b. l. 16-18). Atsakovas pagal pateiktą V. R. prašymą bei prie jo pridėtus dokumentus nusprendė iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti daržinę ( - ) ir S. Š., V. R. bei L. R. nuosavybės teises į ją, t. y. atsakovas Nekilnojamojo turto registre įrašė duomenis pagal V. R. pateiktus dokumentų duomenis.

46Pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. kreipdamiesi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, pateikė šiuos dokumentus: 2015 m. liepos 17 d. kadastro duomenų bylą Nr. ( - ), Kretingos rajono apylinkės teismo 2004 m. gruodžio 9 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1609-3/2004, 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą (b. l. 19-26). Matininko A. A. 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo akte nurodyta, jog atlikus pakartotinius matavimus nustatyta, kad statinys – daržinė ( - ) yra fiziškai pažeista. Tiek minėtame akte, tiek apklaustas teismo posėdyje liudytoju A. A. nurodė, kad atliekant matavimus 2014 m. balandžio 22 d. nebuvo galima nustatyti dalies daržinės ( - ) pamatų išlikimo, nes toje vietoje, kur stovėjo daržinė, buvo sandėliuojamos po gaisro likusios statybinės medžiagos (lentos).

47Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų suformuluotus reikalavimus atsakovui pateiktame 2015 m. rugsėjo 23 d. prašyme bei prie jo pridėtus dokumentus, kuriuose nurodyta kokiu būdu bei apimtimi turėtų būti patikslinti (pakeisti) Nekilnojamojo registre įregistruoti duomenys apie daržinę ( - ), daro išvadą, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimų. Pareiškėjų nurodomi keistini įregistruoti Nekilnojamojo turto duomenys apie daržinę ( - ) ir pakeitimo būdas leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjai savo reikalavimais iš esmės ginčija dokumentus, kurių pagrindu iš Nekilnojamojo turto registro buvo išregistruota daržinė ( - ) ir asmenų S. Š., V. R. bei L. R. nuosavybės teises į ją bei atsakovo sprendimą, kuriuo iš Nekilnojamojo turto registro išregistruota daržinė ( - ) ir nuosavybės teisės į ją, tačiau pareiškėjai nustatyta tvarka ir terminais neskundė minėto teritorinio registratoriaus sprendimo.

48Remiantis aptartomis aplinkybėmis bei teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1563 teisėtai ir pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą pakeisti (atstatyti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre.

49VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2015 m. rugsėjo 30 d. priimtame sprendime Nr. (4.6.10.)RS-1563 nurodytos faktinės aplinkybės ir teisinis reglamentavimas, kurių pagrindu sprendimas buvo priimtas, dėl to konstatuotina, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti.

50Netenkinus pareiškėjų reikalavimo dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-1563 panaikinimo, netenkintinas ir pareiškėjų išvestinis reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Pareiškėjai skundu prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

53Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

54Pareiškėjų skundas netenkintas, todėl pareiškėjų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmetamas kaip nepagrįstas.

55Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

56ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis numato, jog kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

57Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. nepateikė duomenų apie patirtų išlaidų dydį, išlaidų paskaičiavimų bei kvitų, kurie pagrįstų šias išlaidas, todėl teismas trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palieką nenagrinėtą. Teisėjų kolegija pažymi, jog prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palikimas nenagrinėtu, trečiajam suinteresuotam asmeniui nesutrukdo kreiptis dėl šių išlaidų priteisimo ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 straipsniais, 85 straipsnio 5 dalimi, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

59Pareiškėjų S. Š. ir L. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

60Pareiškėjų S. Š. ir L. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinti.

61Trečiojo suinteresuoto asmens V. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palikti nenagrinėtu.

62Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjai S. Š. ir L. R. skundu (b. l. 4-9) kreipėsi į teismą... 4. 1) panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 23 d.... 5. 2) įpareigoti atsakovą per mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 6. 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Pareiškėjai skunde nurodo, kad statinys – daržinė 3I1ž (unikalus Nr. ( -... 8. Nurodo, jog pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į VĮ Registrų... 9. Teigia, jog pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo bei Registro... 10. Pažymi, jog VĮ Registro centro Klaipėdos filialui V. R. 2014 m. gegužės 19... 11. Mano, kad vienam iš bendraturčių (V. R.) kreipusis į VĮ Registro centro... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir pareiškėjo L. R. atstovė S. Š. bei... 13. Pareiškėjas L. R. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimą pareiškėjo... 14. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovas... 15. Valstybės įmonė Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime (b. l.... 16. Teigia, jog sutinkamai su Registro nuostatų 33 punktu, vienas iš daržinės (... 17. Nurodo, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale 2015 m. gegužės 8 d.... 18. Pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui... 19. Pažymi, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. bei jo atstovas advokatas Marius Navickas... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepime (b. l. 38-42) nurodo, kad... 22. Akcentuoja, jog daržinė ( - ) yra fiziškai visiškai sunaikinta, o klaidų... 23. Teigia, jog pastatas – daržinė ( - ) yra fiziškai visiškai sunaikinta,... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu prašo priteisti iš... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kartografiniai projektai“ atsiliepimo... 26. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 28. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015... 29. Bylos medžiaga bei proceso šalių paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėjai... 30. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr.... 31. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija,... 32. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 33. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015... 34. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog norint... 35. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2014... 36. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu... 37. Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje akcentuoja, kad pastatas – daržinė ( -... 38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad... 39. Teismas pažymi, kad pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. prašymu atsakovo... 40. Pareiškėjai skundą argumentuoja ir tuo, kad jie kreipėsi į atsakovą,... 41. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2014... 42. Pagal šias Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas, duomenys... 43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra... 44. Nagrinėjamu atveju tiek atsakovas, tiek teismas galėtų pareiškėjų... 45. Minėta, jog vienas iš bendraturčių trečiasis suinteresuotas asmuo V. R.... 46. Pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. kreipdamiesi į VĮ Registrų centro... 47. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų suformuluotus reikalavimus... 48. Remiantis aptartomis aplinkybėmis bei teisiniu reglamentavimu, darytina... 49. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2015 m. rugsėjo 30 d. priimtame... 50. Netenkinus pareiškėjų reikalavimo dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 52. Pareiškėjai skundu prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 53. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 54. Pareiškėjų skundas netenkintas, todėl pareiškėjų prašymas dėl... 55. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu taip pat prašo priteisti... 56. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis numato, jog kai išnagrinėjus bylą yra... 57. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje trečiasis suinteresuotas... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 59. Pareiškėjų S. Š. ir L. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 60. Pareiškėjų S. Š. ir L. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 61. Trečiojo suinteresuoto asmens V. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...