Byla eAS-669-602/2018
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nevtemus“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Nevtemus“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo prašė: 1) sustabdyti administracinę bylą iki įsiteisės procesinis sprendimas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų administracinio nusižengimo byloje Nr. II-143-963/2018; 2) panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) 2018 m. kovo 29 d. nutarimą Nr. ATK2-31/18 (toliau – ir Nutarimas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr. eI-3204-473/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01782-2018-2) iki galutinio procesinio sprendimo Klaipėdos apylinkės teismo nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje Nr. II-143-963/2018 (teisminio proceso Nr. 4-06-3-00420-2018-0) įsiteisėjimo.

7Pagrįsdamas nutartį sustabdyti administracinę bylą, teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Departamento Nutarimo, kuriuo pareiškėjai paskirta bauda dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimo. Nutarime kaip faktinis pažeidimo pagrindas nurodytos aplinkybės, kad pareiškėjo darbuotoja S. S. 2018 m. sausio 25 d. 3 kartus (apie 21.30 val., apie 22.00 val. ir apie 22.10 val.) viešo maitinimo vietoje, veikdama pareiškėjo vardu, naudai ir interesais, pardavusi alkoholinius gėrimus, perpylė juos į vienkartinius bokalus su dangteliais ir sudarė sąlygas vartoti alkoholį draudžiamu laiku ne viešojo maitinimo vietoje (pardavė alkoholį išsinešti). Klaipėdos apylinkės teisme yra nagrinėjama administracinio nusižengimo byla Nr. II-143-963/2018 pagal pareiškėjos darbuotojo S. S., atlikusios Nutarime minėtus veiksmus, skundą. Taigi administracinio nusižengimo byloje yra nagrinėjamos aplinkybės, kuriomis remdamasis atsakovas priėmė ginčijamą Nutarimą. Klaipėdos apylinkės teismui pripažinus, kad pareiškėjo darbuotoja, parduodama alkoholinius gėrimus, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, ši aplinkybė neabejotinai turės reikšmės vertinant pareiškėjo veiksmų atitiktį Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatoms.

8II.

9Atsakovas Departamentas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir perduoti administracinę bylą nagrinėti tam pačiam administraciniam teismui.

10Atsakovas nurodo, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai bylose, kuriose sprendžiamas nutarimų taikyti ekonomines sankcijas juridiniams asmenims už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, taikymo teisėtumo klausimas. Departamento manymu, nagrinėjamu atveju tarp administracinio teismo nagrinėjamos bylos Nr. eI-3204-473/2018 ir bendrosios kompetencijos teismo nagrinėjamos bylos Nr. II-143-963/2018 nėra prejudicinio ryšio, skiriasi šiose bylose dalyvaujantys asmenys, dalykas bei atsakomybę įtvirtinantys teisės aktai. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos matyti, jog net ir esant tapačioms aplinkybėms konkrečiose bylose, ekonominės sankcijos ūkio subjektams gali būti taikomos nepriklausomai nuo to, ar atitinkami fiziniai asmenys buvo patraukti atsakomybėn už administracinius teisės pažeidimus. Nagrinėjamu atveju nėra jokių objektyvių kliūčių, dėl kurių administracinis teismas negalėtų tinkamai išnagrinėti bylos, nes administracinio teismo žinioje yra visa su skundžiamu Nutarimu susijusi medžiaga, kurioje atsispindi visos pareiškėjo galbūt padarytų Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų padarymo ir nustatymo aplinkybės.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria sustabdytas administracinės bylos nagrinėjimas iki įsiteisės Klaipėdos apylinkės teismo sprendimas administracinio nusižengimo byloje Nr. II-143-963/2018.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 101 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas sustabdo bylos nagrinėjimą, kai negalima nagrinėti tos bylos, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Tokiu atveju bylos nagrinėjimas sustabdomas iki įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis.

15Aiškindamas minėtas ABTĮ nuostatas dėl administracinės bylos sustabdymo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog negalėjimas išnagrinėti administracinę bylą tol, kol nebus išnagrinėta kita byla, iš esmės reiškia, jog bylą nagrinėjančiam teismui yra reikalingi tam tikri faktai, kurie yra nustatinėjami kitoje byloje, ir tų faktų pats teismas negali nustatyti. Vien tai, kad bylos yra tarpusavyje susijusios, nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto (iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios ABTĮ redakcijos 98 str. 1 d. 3 p.) nuostatas, jei administracinis teismas turi galimybę pats išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti ginčijamo akto teisėtumą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-624/2012). Administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ pagal 100 straipsnio 1 dalies 3 punktą yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-286/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-860/2011). Pažymėtina, kad nors kitoje byloje nustatyti faktai gali palengvinti įrodinėjimo procesą administracinėje byloje, tačiau tai savaime nesuponuoja išvados, jog negalima nagrinėti vienos bylos, kol nėra išnagrinėta kita teisme nagrinėjama byla (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-81/2012, 2012 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012).

16Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos administracinės bylos Nr. eI-3204-473/2018 ir Klaipėdos apylinkės teismo išnagrinėtos administracinio nusižengimo bylos Nr. II-143-963/2018 (šiuo metu byla nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme, bylos Nr. AN2-296-462/2018) yra prejudicinis ryšys. Pažymėtina, jog administracinėse bylose dėl Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimo ir ekonominių sankcijų taikymo ginčas vyksta tarp ūkio subjekto ir Departamento, o administracinės teisės pažeidimo bylose dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos nesilaikymo sprendžiami klausimai dėl fizinio asmens administracinės atsakomybės, todėl bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjama (išnagrinėta) administracinio teisės pažeidimo (administracinio nusižengimo) byla bei joje priimtas teismo sprendimas administracinei bylai prejudicinės galios neturi (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-123/2013, 2015 m. lapkričio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1708-143/2015, 2018 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-385-1062/2018, 2018 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-145-415/2018 ir kt.).

17Nustačius, kad administracinio nusižengimo byloje Nr. II-143-963/2018 Klaipėdos apylinkės teismo padarytos išvados (taip pat būsimos Klaipėdos apygardos teismo išvados) apie S. S. veiksmus 2018 m. sausio 25 d. parduodant alkoholinius gėrimus kavinės klientams ir jų atitiktį Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 168 straipsnio nuostatoms neturi esminio prejudicinio ryšio su nagrinėjamoje byloje sprendžiamais klausimais, t. y. vertinant, ar UAB „Nevtemus“ taikytos priemonės buvo tinkamos bei pakankamos pasiekti, kad jam priklausančios kavinės klientai alkoholinių gėrimų po 22 val. neišsineštų, o įsigytus alkoholinius gėrimus vartotų vietoje (administracinio nusižengimo byloje nėra sprendžiama dėl UAB „Nevtemus“ taikytinos teisinės atsakomybės, o tai, ar šios bendrovės darbuotojai tokia atsakomybė bus taikyta, neturi lemiamos reikšmės nagrinėjamos administracinės bylos baigčiai), konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl nepagrįstai sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – bylos nagrinėjimas atnaujinamas (ABTĮ 151 str., 154 str. 3 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atskirąjį skundą tenkinti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bylos nagrinėjimą atnaujinti ir perduoti bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš esmės.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai