Byla eI-1613-386/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Kiaurakytės, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai ir pareiškėjo G. Š. atstovei R. Š., atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovui Vaidotui Jasui, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. D. ir jos atstovui advokatui Donatui Lengvinui,

22019 m. kovo 6 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. Š. ir R. Š. skundą atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, P. M., R. D., V. G., V. M., uždarajai akcinei bendrovei „Kartografiniai projektai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai G. Š. ir R. Š. (toliau kartu –ir pareiškėjai) skundu teismo prašo:

51) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė, Administracija) 2018 m. spalio 16 d. raštą Nr.(5.1.81)-A5-4177 „Dėl parengto žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, nederinimo “ (toliau – ir Skundžiamas raštas);

62) įpareigoti Administraciją po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl žemės sklypo rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ parengto žemės sklypo plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, projekto derinimo.

7Pareiškėjai nurodo, kad siekia įsigyti ne mažiau kaip 4 arus įsiterpusios laisvos valstybinės žemės (toliau – ir Įsiterpusi žemė) šalia pareiškėjų žemės sklypo ( - ) (kad. Nr. ( - )) (toliau – ir Pareiškėjų sklypas). Teigia, kad Įsiterpusi žemė neturi jokių apribojimų ir servitutų, nėra rezervuota jokiai kitai veiklai ar tikslui, kiti asmenys ja niekada nesinaudojo nei pravažiavimo nei kitais tikslais, be to, nei vienas iš besiribojančių žemės sklypų savininkų neišreiškė noro jos įsigyti. Nurodo, kad Administracija 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AV-1924 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo ( - )“ pradėjo rengti Pareiškėjų žemės sklypo planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui (toliau – ir Planas) ir nustatė Plano rengimo reikalavimus, kuriuose, be kita ko, nurodyta, jog nėra siūlomų nustatyti ir panaikinti servitutų. Atsižvelgiant į tai, mano, jog Planui taikomi iki 2011 m. rugpjūčio 30 d. galiojusių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai.

8Paaiškina, kad Skundžiamu raštu atsisakyta derinti Planą ir nurodyta Plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ pakoreguoti Planą, nustatant servitutą inžinerinės infrastruktūros tinklų įrengimui ir eksploatacijai. Teigia, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į su Įsiterpusia žeme besiribojančių žemės sklypų savininkų R. D. ir P. M. pasiūlymus bei vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2018 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2018 43 punktu. Mano kad skundžiamas raštas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, prieštaraujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose aprašo (toliau – ir Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124, 32, 35 punktų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 3 straipsnio 2 dalies reikalavimams, todėl yra neteisėtas.

9Paaiškina, kad R. D. žemės sklypas (kad. Nr. ( - )) ir žemės sklypas kad. Nr. ( - ) buvo neteisėtai atidalinti 2007 metais, nes per juos ėjo ( - ) miesto administracinė riba, todėl dabar R. D. sklypas (kad. Nr. ( - )) yra ( - ) miesto teritorijoje, o žemės sklypas, kad. Nr. ( - ), yra ( - ) kaimo teritorijoje.

10Nurodo, kad R. D. teigia, jog Planas pažeidžia jos teises ir atima galimybę į ( - ) miesto teritorijoje esantį sklypą įvesti miesto komunikacijas bei atriboja nuo miesto infrastruktūros. Mano, kad Įsiterpusioje žemėje nėra pagrindo rezervuoti teritorijas inžinerinių tinklų plėtrai į R. D. žemės sklypą, kadangi į jį patenkama iš kitos puses per žemės sklypą, kad. Nr. ( - ), kuriame tuo tikslu yra registruotas kelio servitutas iš ( - ) gatvės, kurioje ateityje numatyta inžinerinių tinklų plėtra. Pažymi, kad R. D. žemės sklypas Plano rengimo metu buvo žemės ūkio paskirties, todėl jam nebuvo poreikio jungtis prie miesto inžinerinių tinklų. Teigia, kad jokie teisės aktai imperatyviai nenumato, kad inžinerinės komunikacijos privalo būtį atvestos tik iš miesto pusės.

11Nurodo, kad R. D. taip pat teigia, jog žemės sklypas (kad. Nr. ( - )) yra ( - ) miesto administracinės teritorijos (D kategorijos) gatvių tinkle, todėl susisiekimo sistema turi būti vystoma racionaliai, t. y. pagal R. D. pasiūlymą, paliekant privažiavimą prie jos sklypo. Su šiuo teiginiu nesutinka ir mano, kad jis nepagrįstas, kadangi visiškai neaišku ir nesuprantama, kodėl neracionalus dabar esantis privažiavimas iš pagrindinės ( - ) gatvės (C kategorijos) per žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. ( - )), kuriame jau numatytas kelio servitutas. Teigia, kad nėra jokių teisinių pagrindų nustatyti dar vieną servitutą ir kad teisės normos nereikalauja būtino privažiavimo prie sklypo pačiu artimiausiu ar patogiausiu būdu. Nurodo, kad teritoriją, kurioje yra ( - ) gatvė ir žemės sklypas kad. Nr. ( - ) siūloma ateityje prijungti prie ( - ) miesto, todėl į R. D. priklausantį žemės sklypą ateityje, kaip ir pageidaujama, bus patenkama iš miesto gatvių tinklo.

12Paaiškina, kad Įsiterpusioje žemėje gatvės dalis iki žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), būtų akligatvis, kurio pabaigoje vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, turi būti įrengta automobilių apsisukimo aikštelė, tačiau šioje vietoje nėra pakankamai erdvės įrengti žemiausios kategorijos motorizuoto eismo gatvę su automobilių apsisukimo aikštele. Mano, kad minėtas LVAT 2018 m. gegužės 9 d. nutarties punktas yra tik rekomendacinio pobūdžio.

13Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjų skundą nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

14Mano, kad Planas pažeidžia trečiojo asmens t. y. R. D., interesus ir tokiu būdu pažeidžiamos TPĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatos. Nurodo, jog tokias aplinkybes patvirtina LVAT 2018 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2018, kurioje nurodyta, kad klausimas dėl žemės sklypo savininkės R. D. žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), prijungimo prie miesto inžinerinės infrastruktūros turi būti išspręstas iki ginčo žemės sklypo perleidimo ne aukciono tvarka. Sutinka, kad privažiavimas prie R. D. žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), yra numatytas kelio servitutu per žemės sklypą, kad. Nr. ( - ), ir nurodo, kad Plano rengėjo nereikalauja nustatyti kelio servitutą. Pažymi, kad tokio reikalavimo nustatyti ir negalėtų, nes LVAT 2018 m. gegužės 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2018 jau yra konstatavęs, kad toks reikalavimas nėra racionalus.

15Paaiškina, jog R. D. žemės sklypas, kad. Nr. ( - ), patenka į ( - ) miesto teritoriją. Teigia, jog pagal ( - ) miesto bendrąjį planą šiame sklype numatyta mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija, ši teritorija skirta gyvenamajai veiklai, kartu su ja aptarnauti reikalinga socialinė, paslaugų ir kita infrastruktūra, gyvenamajai aplinkai draugiškomis darbo vietomis, vyrauja vienbutis (galimas daugiabutis) gyvenamasis užstatymas, galimi žemės sklypo naudojimo būdai: gyvenamosios teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos. Nurodo, kad R. D. savo pasiūlyme aiškiai nurodė, jog pageidauja ateityje prisijungti prie miesto centralizuotų inžinerinių tinklų. Teigia, kad patvirtinus Planą, tokios galimybės būtų stipriai apsunkintos, galimai ateityje reikėtų paimti žemę visuomenės poreikiams, teismo sprendimais nustatyti servitutus, tačiau šią situaciją galima išspręsti nustatant servitutą inžinerinei infrastruktūrai rengiant Planą. Mano, kad būtų neteisinga leisti susidaryti tokiai situacijai, jog R. D., nuosavybės teise valdančiai žemės sklypą, esantį ( - ) miesto teritorijoje, patvirtinus ginčo žemės sklypą, būtų atimta galimybė prisijungti prie centralizuotų miesto inžinerinių tinklų. Pažymi ir tai, kad žemės sklype, kad. Nr. ( - ), nustatytas tik kelio servitutas, o servitutas tiesti antžemines, požemines komunikacijas nenustatytas. Atkreipia dėmesį, kad ( - ) ir ( - ) gatvėse ( - ) mieste yra įrengti centralizuoti inžinerinės infrastruktūros tinklai, t. y. vandentiekio bei nuotekų tinklai, o ( - ) g. centralizuotų tinklų nėra ir neaišku kada jie bus įrengti. Teigia, kad šiuo metu realiausia galimybė prisijungti prie centralizuotų tinklų yra arba iš ( - ), arba iš ( - ) gatvių.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į pareiškėjų skundą nurodo, kad dėl pareiškėjų pareikšto reikalavimo palieka spręsti teismui.

17Pažymi, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius nėra priėmęs jokių administracinių sprendimų, susijusių su ginčo dalyku, be to, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punkte įtvirtinta nuostata, kad teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija ir įgyvendinant šią funkciją, savivaldybių administracijų veiklą reglamentuoja įstatymuose nustatyti reikalavimai.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo R. D. atsiliepimu į pareiškėjų skundą nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

19Paaiškina, jog besiribojančio žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), savininke tapo tik 2018 m. rugpjūčio 2 d., jį paveldėjus, todėl laikantis Plano rengimo procedūrų, ji neturi teisės teikti prašymą dėl Įsiterpusios žemės įsigijimo. Nurodo, kad jai nėra žinoma, ar buvusi žemės sklypo savininkė buvo informuota, kad turi teisę įsigyti Įsiterpusią žemę. Teigia, kad iš Skundžiamo rašto matyti, jog pareiškėjams nėra užkertamas kelias dėl Plano parengimo, tačiau reikalaujama atlikti korekciją, atsižvelgiant į visuomenės interesus, t. y. nustatyti žemės sklype servitutą. Pažymi, kad LVAT taip pat nurodė, jog racionaliausia nepažeidžiant visuomenės interesų ir pareiškėjų teisėtų lūkesčių, parengtą žemės sklypo planą koreguoti. Atkreipia dėmesį, jog inžinerinės infrastruktūros sąvoka apima ne tik vandentiekio ir nuotekų valymo tinklus, bet ir kitas komunikacijas – elektros tinklų įvedimo, gamtinių dujų tiekimo, atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir kt. Teigia, jog inžinerinės infrastruktūros tinklai gal ir yra numatyti savivaldybės strateginiuose planuose, bet tai nereiškia, kad dėl to savivaldybei kyla pareiga šiuos tinklus įvesti. Nurodo, kad nebūtinai tik atsakovė gali ir turi atlikti infrastruktūros plėtojimo darbus ir tai galima atlikti savarankiškai. Paaiškina, jog ( - ) gatvėje yra nutiestos miesto komunikacijos, todėl tikimybė prie jų prisijungti yra realesnė, nei prie inžinerinių tinklų, kurie galimai bus tiesiami ateityje ( - ) gatvėje.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo P. M. atsiliepimu (rašytiniais paaiškinimais) į pareiškėjų skundą nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

21Mano, kad Planas akivaizdžiai prieštarauja gretimybėje besiribojančių žemės sklypų statusui, kuriems atlikti kadastriniai matavimai ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Teigia, kad Įsiterpusioje žemėje turi būti racionaliai suprojektuota ir įrengta susisiekimo sistemą, t. y. nuovaža ir kartu inžinierinės infrastruktūros koridorius – vandentiekis, kanalizacija, dujos, elektra iš ( - ) gatvės ( - ) m. vakarinės pusės į R. D. žemės sklypą (sklypo kadastrinis ( - )). Nurodo, kad Plano byloje pateiktomis preliminariomis gretimų žemės sklypų ribų schemomis su persidengimais negalima vadovautis, nes jos visiškai neatitinka esamos situacijos.

22Kiti tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė.

23Pareiškėja ir pareiškėjo G. Š. atstovė R. Š. teismo posėdžio metu skundą palaikė ir prašė jį tenkinti jame nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

24Atsakovės atstovas Vaidotas Jasas, trečiasis suinteresuotas asmuo R. D. ir jos atstovas advokatas Donatas Lengvinas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimus į pareiškėjų skundą ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepimuose nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

25Kiti tretieji suinteresuoti asmenys ar jų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negauta, todėl byla nagrinėtina iš esmės šioms bylos šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3 dalis).

26Teismas konstatuoja:

27Byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 16 d. rašto Nr.(5.1.81)-A5-4177 „Dėl parengto žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, nederinimo “ teisėtumo ir pagrįstumo bei Administracijos įpareigojimo po sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl žemės sklypo rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ parengto žemės sklypo plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, projekto derinimo.

28Šalių procesiniuose dokumentuose nurodytais paaiškinimais, byloje pateiktais įrodymais, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko duomenimis pareiškėjui G. Š. nuo 2005 m. rugsėjo 13 d. nuosavybės teise priklauso 0,1487 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis adresu ( - ) (buvę adresai: ( - ); ( - )/ ( - )) Trečiajam suinteresuotam asmeniui R. D. nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nuosavybės teise priklauso 0,0769 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), į kurį patekimas numatytas per V. L. (R. D. mama) nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nuosavybės teise priklausančiame 0,3303 ha ploto žemės sklype, kadastro Nr. ( - ) (buvęs kad. Nr. ( - )), esančiame ( - ) m., suprojektuotą ir nustatytą 0,0547 ha kelio servitutą. Buvusi šių dviejų sklypų savininkė – P. R. – V. L. mama ir R. D. senelė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 28 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“ 3 punktu, kuriuo pakeistos ( - ) miesto teritorijų ribos pagal pridedamus planus (pridedamas planas Nr. 16), šie abu sklypai šiuo metu patenka į ( - ) miesto teritoriją.

29Vadovaudamasis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 ir atsižvelgdamas į įgalioto asmens R. Š. 2011 m. liepos 14 d. prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. AV-1924 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo ( - )“ 1 punktu pradėjo rengti žemės sklypo planą, padidinant ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. ( - )) ( - ). Šio įsakymo 2 punktu nustatė Plano rengimo reikalavimus.

30Byloje pateikto Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, objektas – žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ( - )/ ( - ). Plano tikslas – Žemės sklypo planas padidinant ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kad. Nr. ( - )), ( - ). Planą rengia UAB „Kartografiniai projektai“.

31Parengus Planą ir pateikus jį derinti, Administracija 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. (5.1.22)-A5-6281 „Dėl žemės sklypo plano derinimo“ atsisakė jį suderinti, motyvuodama tuo, jog parengto plano sprendiniai pažeidžia gretimybėje planuojamo žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), savininkės P. R. interesus, t. y. nepaliktas privažiavimas prie šio sklypo bei nepaliktas inžinerinės infrastruktūros koridorius iš ( - ) miesto. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 7 d. sprendimu administracinėje byloje

32Nr. I-359-243/2017 panaikino Administracijos 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimą

33Nr. (5.1.22)-A5-6281 „Dėl žemės sklypo plano derinimo“ bei atmetė skundą dalyje dėl įpareigojimo Administraciją spręsti klausimą dėl Plano derinimo, motyvuojant tuo, kad tik tinkamai pabaigus viešo svarstymo su visuomenę stadiją galima Planą teikti derinti, todėl skundžiamas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2018 atmetė pareiškėjų R. Š. ir G. Š. apeliacinį skundą bei paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-359-243/2017.

34Šioje byloje Skundžiamu raštu, atsižvelgiant į jame išdėstytas aplinkybes ir pateiktus R. D. ir P. M. pasiūlymus bei vadovaujantis Lietuvos administracinio teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutarties 43 punktu, pavesta Plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“, pakoreguoti Planą, nustatant servitutą inžinerinės infrastruktūros tinklų įrengimui ir eksploatacijai. Skundžiamame rašte paaiškinta, kad vadovaudamasi Aprašo 29 punktu, Klaipėdos rajono savivaldybė atliko Plano pakartotiną viešinimą. Teigiama, kad 2018 m. rugsėjo 26 d. gautas žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), savininkės R. D. pranešimas, kuriame nurodoma: „nesutinku, kad pagal parengtą žemės sklypo planą būtų padidintas žemės sklypas (kad. Nr. ( - )), esantis ( - ), laisvos valstybinės žemės sąskaita, nes Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-10 įsakymu Nr. AV-73 suteiktas ( - ), adresas, nebus galimybės man, žemės sklypo savininkei, ateityje jungtis prie miesto inžinerinių tinklų, atlikti kitus su inžinerinės infrastruktūros įrengimu susijusius veiksmus ir taip pat apsunkintų patekimą į sklypą“. Taip pat nurodyta, kad 2018 m. spalio 4 d. gautas žemės sklypo (buvęs kad. Nr. ( - ), dabartinis kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), savininko P. M. pasiūlymas nederinti žemės sklypo plano bei kad neatsižvelgta į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutarties 43 punktą, tai yra nenustatytas servitutas inžinerinės infrastruktūros tinklų įrengimui ir eksploatacijai.

35Pareiškėjai skundo reikalavimus grindžia tuo, jog nepažeidžia trečiojo asmens R. D. interesų, nes patekimas į jos žemės sklypą kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), ir galimybė ateityje jungtis prie miesto komunalinių inžinerinių tinklų yra iš ( - ) gatvės, per žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ) (buvęs kad. Nr. ( - )).

36Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407redakcija, galiojanti nuo 2014 m. sausio 1 d.) 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Nagrinėjamu atveju Planas pradėtas rengti vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AV-1924, todėl ginčo teisiniams santykiams taikytini teritorijų planavimą reglamentuojantys įstatymai bei juos lydintieji teisės aktai, aktualūs iki 2013 m. gruodžio 1 d., t. y. iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo naujos redakcijos (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 redakcija) įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, toliau šiame sprendime minint Teritorijų planavimo įstatymą, jeigu nenurodyta kitaip, turima omenyje redakcija galiojusi nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (2004 m. sausio 15 d. įstatymo

37Nr. IX-1962 redakcija)

38Pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusios TPĮ redakcijos nuostatas, teritorijų planavimas – tai nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti (TPĮ 2 straipsnio 40 dalis). Vienas iš teritorijų planavimo tikslų – suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų (TPĮ 3 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį, geologines sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir gynybos poreikius (TPĮ 3 straipsnio 2 dalis).

39Detaliojo teritorijų planavimo dokumentai yra šie: 1) miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detalieji planai; 2) kaimų teritorijų, miestelių teritorijų, kaimų teritorijų dalių, miestelių teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detalieji planai (TPĮ 21 straipsnio (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija) 1 dalis). Detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato TPĮ ir Aplinkos ministerijos patvirtintos detaliųjų planų rengimo taisyklės (TPĮ 26 straipsnio 1 dalis). Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese bendroji ir supaprastinta tvarka reglamentuojama Vyriausybės patvirtintuose konsultavimosi, viešo svarstymo nuostatuose (TPĮ 30 straipsnio3 dalis). Tačiau žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams esamo žemės sklypo padidinimo ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje planas, kai nėra galimybės suformuoti atskirą sklypą, miestų teritorijose tvirtinami savivaldybės administracijos direktoriaus prieš tai juos parengus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (TPĮ 21 straipsnio (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija) 3 dalies 4 punktas).

40Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką gyvenamųjų vietovių, priskiriamų miestams pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 3 straipsnį, teritorijose, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytais atvejais parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams nustatė Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124.

41Tiek teismo posėdžio metu, tiek atsiliepimu į pareiškėjų skundą atsakovė – jos atstovas nurodė, kad Skundžiamu raštu Plano rengėjo nereikalauja nustatyti kelio servitutą. Minėta, kad Skundžiamu raštu pavesta Plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ pakoreguoti parengtą žemės sklypo Planą, nustatant servitutą inžinerinės infrastruktūros tinklų įrengimui ir eksploatacijai. TPĮ 2 straipsnio (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679, 2012 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. XI-2034 (keista dalių numeracija) redakcija) 7 dalyje nurodyta, kad infrastruktūra – įvairių veiklos sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas (inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai). Šiuo metu galiojančios TPĮ redakcijos 2 straipsnio 4 dalis nustato, kad inžinerinė infrastruktūra – tai įvairių veiklos sričių, aprūpinančių ūkį ir gyventojus, objektai: inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalį inžineriniai tinklai – tai statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos ir elektroninių ryšių tinklai kartu su maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. Darytina išvada, jog kelias (gatvė) ir kitos susiekimo komunikacijos, nelaikytinos inžinerinės infrastruktūros tinklo dalimi.

42Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2018 42 punkte nurodyta, kad teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl savivaldybės administracijos pozicijos, susijusios su galimybe pareiškėjui padidinti laisvoje valstybinėje žemėje jo žemės sklypą tik dalimi, kuri nėra būtina įrengti D kategorijos gatvę ir nutiesti miesto komunalinius inžinerinius tinklus su jų apsaugos zonomis iki žemės sklypo, nepagrįstumu: į P. R. nuosavybės teise priklausantį 0,0769 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), patekimas yra numatytas P. R. nuosavybės teise priklausančiame 0,3303 ha ploto žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), esančiame ( - ), suprojektuotu ir nustatytu kelio servitutu. Kadangi byloje nėra duomenų, kad toks šio žemės sklypo plano sprendinys yra pakeistas, ar kad ginčijamame sprendime minimi teisės aktai, tarp jų – ( - ) miesto bendrojo plano sprendiniai, nustatytų būtinybę rezervuoti ginčo teritoriją tam, kad perspektyvoje čia būtų galima suprojektuoti patekimą į P. R. nuosavybės teise priklausantį 0,0769 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens teiginiai apie tokio sprendinio, t. y. teritorijos, reikalingos patekimui į sklypą, esantį ( - ), rezervavimo racionalumą nėra nepagrįsti.

43Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta darytina išvada, kad atsakovė Skundžiamu raštu iš tiesų nereikalauja nustatyti kelio servitutą, be to, tokio reikalavimo nepagrįstumą patvirtina minėtas LVAT 2018 m. gegužės 9 d. nutarties 42 punktas. Kadangi nagrinėjamu atveju nelieka ginčo dėl kelio servituto nustatymo, šie pareiškėjų ir kitų bylos šalių argumentai plačiau neanalizuotini ir nevertinti.

44Nagrinėjamu atveju žemės sklypo planas rengiamas vadovaujantis TPĮ, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, kitais įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais (Aprašo 2 punktas). Aprašo 29 punktas nustato, jog kai žemės sklypo planas rengiamas Aprašo 4.4 punkte (padidinami ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esami žemės sklypai, kai nėra galimybės suformuoti atskirų sklypų) nurodytu atveju, plano rengėjas apie parengtą žemės sklypo planą registruotais laiškais informuoja su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių (turinčių daugiau negu vieną bendrą ribos posūkio tašką) žemės sklypų savininkus ir (ar) valstybinės žemės naudotojus, nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, arba su šiuo dokumentu supažindina juos asmeniškai. Kol susipažįstama su parengtu žemės sklypo planu, savivaldybės administracija privalo registruoti pasiūlymus dėl jo, juos išnagrinėti ir esant pagrindui pavesti plano rengėjui pataisyti jį pagal gautus pasiūlymus arba išsiųsti motyvuotą atsakymą pasiūlymus pateikusiems asmenims per 5 darbo dienas po to, kai baigiasi susipažinimo laikas (Aprašo 32 punktas). Žemės sklypo plano rengėjas planą ir dokumentus, įrodančius, kad Aprašo 28-30 punktuose nustatyta tvarka asmenys supažindinti ar kviesti susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (sprendinių brėžinys su susipažinusių asmenų parašais, išsiųstų laiškų kopijos), teikia derinantiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir institucijoms (Aprašo 33 punktas). Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar kita institucija derinti žemės sklypo plano negali ilgiau kaip 10 darbo dienų; per tokį pat laiką privaloma raštu pateikti motyvuotą atsakymą plano rengėjui, jeigu planas nederinamas (Aprašo 35 punktas).

45Pagal TPĮ 2 straipsnio (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679, 2012 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. XI-2034 (keista dalių numeracija) redakcija) 17 dalį pasiūlymas – tai visuomenės nuomonės pareiškimas dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių papildymo, jų alternatyvos pateikimo ar pakeitimo. Aptariamose teisės normose yra nustatytas planavimo organizatoriui privalomo elgesio modelis – laikytis nustatytos pasiūlymų nagrinėjimo procedūros, o esant pagrindui pavesti plano rengėjui pataisyti planą pagal gautus pasiūlymus. Pasiūlymus pateikusio asmens teisių bei įstatymo saugomų interesų apsaugos užtikrinimo požiūriu, nurodyti pasiūlymai – tai būdas apsaugoti asmens teises bei įstatymų saugomus interesus administracinės procedūros (teritorijų planavimo procedūros) eigos metu.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo R. D. 2018 m. rugsėjo 18 d. raštu „Dėl pastabų apie parengtą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ prašė nederinti Plano nes jis pažeidžia jos teises ir atima galimybę į ( - ) miesto teritorijoje esantį sklypą įvesti miesto komunikacijas bei atriboja nuo miesto infrastruktūros. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. M. 2018 m. spalio 4 d. pasiūlymo „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011-08-30 įsakymo Nr. AV-1924 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo ( - )“ nederinimo“ prašė nederinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. AV-1924 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo ( - )“

47R. D. savo pasiūlyme nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. AV- 73 „Dėl numerio suteikimo Gargždų mieste“ jai priklausančiam žemės sklypui, kad. Nr. ( - ) buvo suteiktas adresas: ( - ). Nurodė, kad jos žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Teigė, kad ateityje šiame žemės sklype planuoja statyti gyvenamąjį namą, todėl bus reikalinga jungtis prie miesto centralizuotų komunikacijų, atlikti kitus su inžinerinės infrastruktūros įvedimu susijusius veiksmus. Nurodė, kad privatizavus Įsiterpusią žemę jos žemės sklypas kad. Nr. ( - ) būtų atribotas nuo ( - ) ir ( - ) gatvių, kuriose yra įrengti centralizuoti inžinerinės infrastruktūros tinklai, t. y. vandentiekio bei nuotekų tinklai. Teigė, kad ( - ) gatvėje centralizuotų tinklų nėra ir šiuo metu realiausia galimybė pasijungti į centralizuotus tinklus yra arba iš ( - ) arba iš ( - ) gatvių.

48LVAT 2018 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2018 43 punkte nurodyta, kad kita vertus, minėtas P. R. nuosavybės teise priklausantis 0,0769 ha ploto žemės sklypas (turima omenyje dabar R. D. nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nuosavybės teise priklausantį 0,0769 ha ploto žemės sklypą, kad. Nr. ( - ), esantį ( - )), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų teritorijos, yra ( - ) mieste, todėl, planuojant greta esančią teritoriją, galimybė, atsižvelgiant į būtinybę teritorijų planavimo procese suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo, užtikrinti prisijungimą prie miesto inžinerinės infrastruktūros iki šio sklypo perleidimo ne aukciono tvarka turėtų būti išspręsta, tačiau apeliacinės instancijos teismas šiuo metu nemato priežasčių, dėl kurių tai (inžinerinės infrastruktūros tinklų įrengimas) negalėtų būti išspręstas nustatant atitinkamą servitutą. Taigi LVAT aiškiai pasisakė, kad klausimas dėl dabartinės žemės sklypo savininkės R. D. žemės sklypo, kad. Nr. ( - ) prijungimo prie miesto inžinerinės infrastruktūros turi būti išspręstas iki ginčo žemės sklypo perleidimo ne aukciono tvarka.

49R. D. žemės sklypas, kad. Nr. ( - ), patenka į ( - ) miesto teritoriją. Pagal ( - ) miesto bendrąjį planą, patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T11-36, šiame sklype numatyta mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija. Ši teritorija skirta gyvenamajai veiklai, kartu su ja aptarnauti reikalinga socialinė, paslaugų ir kita infrastruktūra, gyvenamajai aplinkai draugiškomis darbo vietomis. Vyrauja vienbutis (galimas daugiabutis) gyvenamasis užstatymas. Galimi žemės sklypo naudojimo būdai: gyvenamosios teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad Planas pažeidžia R. D. interesus ir tokiu būdu pažeidžiamos TPĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatos. Iš tiesų patvirtinus Planą, galimybės iš minėto žemės sklypo prisijungti prie centralizuotų miesto inžinerinių tinklų būtų stipriai apsunkintos ir galimai ateityje reikėtų paimti žemę visuomenės poreikiams, teismo sprendimais nustatyti servitutus ar pan. Pažymėtina ir tai, kad žemės sklype, kad. Nr. ( - ) (buvęs kad. Nr. ( - )) nustatytas tik kelio servitutas, o servitutas tiesti antžemines, požemines komunikacijas nenustatytas. Šalių paaiškinimais nustatyta, kad ( - ) ir ( - ) gatvėse ( - ) mieste yra įrengti centralizuoti inžinerinės infrastruktūros tinklai, t. y. vandentiekio bei nuotekų tinklai, o ( - ) g. centralizuotų tinklų nėra ir ar jie kada bus įrengti tiksliai nėra žinoma.

50Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis TPĮ 3 straipsnio 2 dalimi, konstatuojama, kad Administracija Skundžiamu raštu, vadovaudamasi Aprašo 32 punktu, atsižvelgdama į R. D. pasiūlymą bei LVAT 2018 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2018 43 punktą, teisėtai ir pagrįstai pavedė Plano rengėjui UAB „Kartografiniai projektai“ pakoreguoti Planą, nustatant servitutą inžinerinės infrastruktūros tinklų įrengimui ir eksploatacijai, todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti Skundžiamą raštą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, pareiškėjų skundas dėl Skundžiamo rašto panaikinimo ir išvestinio reikalavimo – įpareigoti atlikti veiksmus atmestinas kaip nepagrįstas.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

52Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjų G. Š. ir R. Š. skundą atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, P. M., R. D., V. G., V. M., uždarajai akcinei bendrovei „Kartografiniai projektai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

53Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija,... 2. 2019 m. kovo 6 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjai G. Š. ir R. Š. (toliau kartu –ir pareiškėjai) skundu teismo... 5. 1) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir... 6. 2) įpareigoti Administraciją po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 7. Pareiškėjai nurodo, kad siekia įsigyti ne mažiau kaip 4 arus įsiterpusios... 8. Paaiškina, kad Skundžiamu raštu atsisakyta derinti Planą ir nurodyta Plano... 9. Paaiškina, kad R. D. žemės sklypas (kad. Nr. ( - )) ir žemės sklypas kad.... 10. Nurodo, kad R. D. teigia, jog Planas pažeidžia jos teises ir atima galimybę... 11. Nurodo, kad R. D. taip pat teigia, jog žemės sklypas (kad. Nr. ( - )) yra ( -... 12. Paaiškina, kad Įsiterpusioje žemėje gatvės dalis iki žemės sklypo, kad.... 13. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 14. Mano, kad Planas pažeidžia trečiojo asmens t. y. R. D., interesus ir tokiu... 15. Paaiškina, jog R. D. žemės sklypas, kad. Nr. ( - ), patenka į ( - ) miesto... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 17. Pažymi, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. D. atsiliepimu į pareiškėjų skundą... 19. Paaiškina, jog besiribojančio žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), savininke tapo... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. M. atsiliepimu (rašytiniais paaiškinimais)... 21. Mano, kad Planas akivaizdžiai prieštarauja gretimybėje besiribojančių... 22. Kiti tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą... 23. Pareiškėja ir pareiškėjo G. Š. atstovė R. Š. teismo posėdžio metu... 24. Atsakovės atstovas Vaidotas Jasas, trečiasis suinteresuotas asmuo R. D. ir... 25. Kiti tretieji suinteresuoti asmenys ar jų atstovai teismo posėdyje... 26. Teismas konstatuoja:... 27. Byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018... 28. Šalių procesiniuose dokumentuose nurodytais paaiškinimais, byloje pateiktais... 29. Vadovaudamasis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų... 30. Byloje pateikto Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų... 31. Parengus Planą ir pateikus jį derinti, Administracija 2016 m. lapkričio 8 d.... 32. Nr. I-359-243/2017 panaikino Administracijos 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimą... 33. Nr. (5.1.22)-A5-6281 „Dėl žemės sklypo plano derinimo“ bei atmetė... 34. Šioje byloje Skundžiamu raštu, atsižvelgiant į jame išdėstytas... 35. Pareiškėjai skundo reikalavimus grindžia tuo, jog nepažeidžia trečiojo... 36. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2013... 37. Nr. IX-1962 redakcija)... 38. Pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusios TPĮ redakcijos nuostatas,... 39. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentai yra šie: 1) miestų teritorijų... 40. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui,... 41. Tiek teismo posėdžio metu, tiek atsiliepimu į pareiškėjų skundą... 42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutarties... 43. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta darytina išvada, kad atsakovė... 44. Nagrinėjamu atveju žemės sklypo planas rengiamas vadovaujantis TPĮ,... 45. Pagal TPĮ 2 straipsnio (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679, 2012 m.... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. D. 2018 m. rugsėjo 18 d. raštu „Dėl... 47. R. D. savo pasiūlyme nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės... 48. LVAT 2018 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje Nr.... 49. R. D. žemės sklypas, kad. Nr. ( - ), patenka į ( - ) miesto teritoriją.... 50. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis TPĮ 3 straipsnio 2... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 52. Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjų G. Š. ir R. Š. skundą atsakovei... 53. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos gali...