Byla A-669-143/2017
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų S. Š. ir L. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų S. Š. ir L. R. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. R., UAB „Kartografiniai projektai“ dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai S. Š. ir L. R. (toliau – ir pareiškėjai, apeliantai) kreipėsi su skundu (b. l. 4–9) į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau – ir atsakovas, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas) 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1563 ,,Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“; 2) įpareigoti atsakovą per mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti (atkurti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre – nekilnojamojo daikto – daržinės ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kategorija „I gr. nesudėtingas“), esančios ( - ) (toliau – ir Daržinė), pagal 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą įregistruojant jiems turėtas nuosavybės dalis; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėjai nurodė, kad Daržinė buvo nepagrįstai bei neteisėtai išregistruota iš Nekilnojamojo turto registro pagal vienasmenį statinio bendraturčio V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymą Nr. 6670782, jam pateikus neteisingus duomenis apie šį statinį, t. y. matininko A. A. sudarytą 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą, kurioje konstatuota, kad Daržinė visiškai sunaikinta, nors pagal faktinius duomenis ji tėra tik fiziškai pažeista. Teigė, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai konstatavo Daržinės išnykimo faktą, be to, jis nesilaikė procedūros ir nesivadovavo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 (akto redakcija, galiojusi nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. lapkričio 21 d.) patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Registro nuostatai) 33 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (akto redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 d.) patvirtintais Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais (toliau – ir Kadastro nuostatai), dėl to neteisėtai bei nepagrįstai išregistravo Daržinę ir pareiškėjų nuosavybės teises į ją. Nurodė, jog 2015 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydami pakeisti (atkurti) kadastro duomenis, Nekilnojamojo turto registre įregistruojant turėtas nuosavybės dalis. Kartu su prašymu pateikė 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą, kuriame konstatuota, kad Daržinė yra tik fiziškai pažeista, tačiau nesunaikinta. Atsakovas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1563 jų prašymo nepatenkino. Nesutikdami su šiuo sprendimu, jį apskundė valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai (toliau – ir Komisija), kuri 2015 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. cspr1-227 paliko galioti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1563. Pareiškėjai teigė, jog, pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo bei Registro nuostatuose nustatytą teisinį reglamentavimą, suinteresuotiems asmenims teisės paduoti prašymus dėl nuosavybės teisės į kitų asmenų nekilnojamąjį turtą įregistravimą ir / ar išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro nėra suteiktos, todėl ir V. R. 2014 m. gegužės 19 d. vienasmeniu prašymu Nr. 6670782 bei pagal pateiktą 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą nebuvo pagrindo ir negalėjo būti išregistruotos jų, kaip kitų dviejų statinio savininkų (bendraturčių), turimos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą – Daržinę. Pažymėjo, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui V. R. 2014 m. gegužės 19 d. nebuvo pateikęs įstatymų reikalavimus atitinkančios kadastro duomenų bylos, kadangi 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų byla bei šios kadastro duomenų bylos duomenų teisingumas ir teisėtumas nepatvirtintas įstatymų nustatyta tvarka, t. y. kadastro duomenų bylos duomenys nepatvirtinti šią bylą sudariusio matininko A. A. parašu bei antspaudu, taip pat neatlikta kadastrinių duomenų patikra. Pabrėžė, kad vėliau to paties matininko A. A. sudarytame 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo akte konstatuota, jog Daržinė yra tik fiziškai pažeista, tačiau nesunaikinta. Pareiškėjų nuomone, vienam iš bendraturčių (V. R.) kreipusis į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl statinio neteisėto išregistravimo ir neteisėtai iš Nekilnojamojo turto registro išregistravus nekilnojamąjį daiktą – Daržinę, atsakovas turėjo ištaisyti šiuos pažeidimus. Teigė, kad bendraturčių teisės ir teisėti interesai išregistruojant aptariamą statinį buvo pažeisti, kadangi jiems apie išregistravimą nebuvo pranešta bei viskas atlikta kitiems bendraturčiams (pareiškėjams) nieko apie tai nežinant.

7Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 43–47) prašė atmesti skundą.

8Atsakovas nurodė, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, gavęs V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymą ir 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuotas Daržinės išnykimo faktas, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1, 4 dalimis, Registro nuostatų 33 punktu, Kadastro nuostatų 841.5 punktu, 2014 m. gegužės 29 d. išregistravo Daržinę ir asmenų S. Š., V. R. bei L. R. nuosavybės teises į ją iš Nekilnojamojo turto registro. Apie nekilnojamojo daikto – Daržinės – išregistravimą pareiškėjai buvo informuoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2014 m. birželio 5 d. raštu Nr. (4.4.2.)KLS-674. Teigė, jog, vadovaujantis Registro nuostatų 33 punktu, vienas iš Daržinės savininkų V. R. yra tinkamas subjektas kreiptis su 2014 m. gegužės 19 d. prašymu į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, kad būtų išregistruotas nugriautas ar žuvęs (sunykęs, sunaikintas, sudegintas) statinys. Nekilnojamojo turto registre nekilnojamasis daiktas – Daržinė – buvo išregistruotas laikantis teisės aktų nustatytos procedūros pagal pateiktus dokumentus, t. y. V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymą ir UAB „Kartografiniai projektai“ matininko A. A. 2014 m. balandžio 22 d. sudarytą kadastro duomenų bylą. Nurodė, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale 2015 m. gegužės 8 d. gautas pareiškėjų prašymas pakeisti (atkurti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – Daržinės. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, išnagrinėjęs pateiktą pareiškėjų 2015 m. gegužės 8 d. prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus, 2015 m. gegužės 15 d. priėmė sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-798 prašymo nepatenkinti, kadangi statinys – Daržinė – buvo išregistruotas pagal V. R. prašymą Nr. 6670782 ir 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą. Pareiškėjai, pasinaudodami išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, dėl teritorinio registratoriaus sprendimo pateikė skundą Komisijai, kuri 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. cspr1-118 paliko galioti teritorinio registratoriaus 2015 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-798. Šis sprendimas teismui apskųstas nebuvo. Pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui pateikė naują prašymą, kuriuo prašė pakeisti (atkurti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, įregistruojant nekilnojamąjį daiktą – Daržinę. Atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjų 2015 m. rugsėjo 23 d. prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus, 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1563 prašymo nepatenkino. Komisija 2015 m. spalio 28 d. sprendimu

9Nr. cspr1-227 paliko galioti teritorinio registratoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1563. Atsakovas pažymėjo, kad, pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre turi pateikti visi nekilnojamojo turto savininkai. Daržinė buvo valdoma bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.75 straipsniu, jų naudojimas ir disponavimas turi būti vykdomas bendraturčių susitarimu ir prašymą dėl pastato kadastro duomenų pakeitimo (atkūrimo) turi pateikti visi savininkai ar jų įgaliotas asmuo. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d.). Prašymas įregistruoti daiktines teises nepatenkintas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2 punktu.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu į skundą (b. l. 38–42) prašė atmesti skundą, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11V. R. nurodė, kad pareiškėjai pateikė prašymą pakeisti (atkurti) nekilnojamojo daikto – Daržinės – kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, šį prašymą motyvuodami dviem argumentais: 1) atsakovas neturėjo teisės išregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomenų pagal vienasmenį bendraturčio V. R. (bendraturčio) 2014 m. gegužės 19 d. prašymą Nr. 6670782; 2) ginčo objektas nėra sunykęs, o tik fiziškai pažeistas. Akcentavo, jog Daržinė yra fiziškai visiškai sunaikinta, o klaidų atitaisymo akte konstatuota, kad išlikusi tik Daržinės pamatų dalis. Tokie statinio parametrai negali būti laikomi pakankamais parametrais Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų prasme, t. y. iš kadastro duomenų byloje esančių duomenų negalima daryti išvadų apie statinio pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį bei konkrečiai nustatyti statinio parametrus: plotą, tūrį, ilgį, plotį ir kt. Teigė, jog pastatas – Daržinė –yra fiziškai visiškai sunaikintas, todėl, pagal teisinį reglamentavimą, jis turėjo teisę pateikti prašymą išregistruoti nekilnojamąjį daiktą – Daržinę – bei nuosavybės teises į ją.

12II.

13Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 18 d. sprendimu

14(b. l. 139–147) atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą; nepatenkino pareiškėjų prašymo

15dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo; trečiojo suinteresuoto asmens V. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paliko nenagrinėtą.

16Teismas nustatė, kad byloje nagrinėjamas ginčas dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-1563, kuriuo nepatenkintas pareiškėjų prašymas pakeisti (atkurti) nekilnojamojo daikto – Daržinės – kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, teisėtumo ir pagrįstumo. Panaikinus skundžiamą sprendimą, pareiškėjai prašė įpareigoti atsakovą per mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti (atkurti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – Daržinės – pagal 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą įregistruojant pareiškėjams turėtas nuosavybės dalis jame.

17Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., t. y. ginčui aktualiu laikotarpiu) 13 straipsnio 2 dalimi, CK 4.75 straipsniu. Remdamasis aptartu teisiniu reglamentavimu, teismas padarė išvadą, jog, norint pakeisti duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, tokį prašymą privalo pateikti nekilnojamojo daikto savininkas (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 str. 2 d.) ar visi bendraturčiai kartu, kai daiktas valdomas bendros dalinės nuosavybės teise (CK 4.75 str.). Teismas taip pat vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., t. y. ginčui aktualiu laikotarpiu) 13 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 2 punktu.

18Teismas, remdamasis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, nustatė, kad pastatas – Daržinė, kurios dabartinė būklė – sunaikinta, nuosavybės teise priklausė S. Š., L. R. bei V. R. Nagrinėjamoje byloje proceso šalys neginčijo, kad į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydami pakeisti (atkurti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, kreipėsi tik S. Š. ir L. R., tačiau kartu su jais nesikreipė V. R. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad, siekiant įrašyti (pakeisti) duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir daiktines teises Nekilnojamojo turto registre, tokį prašymą privalo pateikti visi bendraturčiai kartu, tokio prašymo nepateikimas suponuoja tokio prašymo nepatenkinimą.

19Teismas nurodė, kad pareiškėjai nagrinėjamoje byloje akcentavo, jog pastatas – Daržinė – nėra sunaikintas, o tik fiziškai pažeistas, todėl teigė, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai patenkino vienasmenį V. R. prašymą ir 2014 m. gegužės 29 d. iš Nekilnojamojo turto registro išregistravo Daržinę ir asmenų (S. Š., V. R., L. R.) nuosavybės teisę į ją. Taip pat teigė, kad apie tokį atsakovo sprendimą pareiškėjams nieko nebuvo žinoma.

20Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje

21Nr. A602-1902/2013, 2014 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-621/2014, 2014 m. gruodžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1536/2014). Pažymėjo, kad pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. prašymu atsakovo neprašė panaikinti sprendimo, kuriuo buvo patenkintas vienasmenis V. R. prašymas ir 2014 m. gegužės 29 d. iš Nekilnojamojo turto registro išregistruota Daržinė ir asmenų (S. Š., V. R., L. R.) nuosavybės teisės į ją. Paminėtu prašymu pareiškėjai VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo prašė pakeisti (atkurti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – Daržinės. Atsakovas skundžiamame sprendime pasisakė tik dėl pareiškėjų prašyme formuluojamų reikalavimų, todėl sprendimą nepatenkinti prašymo argumentavo tik tuo pagrindu, kad prašymą pakeisti kadastro duomenis pateikė ne visi bendraturčiai. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas skundžiamame sprendime nenagrinėjo ir nevertino fakto, ar pastatas – Daržinė – yra išlikęs. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimo, kuriuo buvo patenkintas trečiojo suinteresuoto asmens V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymas išregistruoti ginčo objektą, pareiškėjai neskundė, nors apie tai, kad 2014 m. gegužės 29 d. Nekilnojamojo turto registre buvo išregistruotas pastatas – Daržinė – bei išregistruotos nuosavybės teisės į šio pastato dalis, atsakovas pareiškėjus informavo 2014 m. birželio 5 d. informaciniu raštu Nr. (4.4.2.)KLS-674. Todėl pareiškėjų argumentą, kad pareiškėjai nebuvo informuoti apie sprendimą išregistruoti pastatą – Daržinę – teismas laikė nepagrįstu. Pareiškėjai įstatymų nustatyta tvarka neskundė atsakovo sprendimo išregistruoti Daržinę ir nuosavybės teises į ją iš Nekilnojamojo turto registro. Nagrinėjamoje byloje nustatęs, kad atsakovas skundžiamame sprendime nenagrinėjo Daržinės išregistravimo teisėtumo ir pagrįstumo, bei atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjų prašymas pakeisti (atkurti) nekilnojamojo daikto – Daržinės – kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nepatenkintas ne dėl to, kad Daržinė nėra išlikusi, o dėl to, jog prašymą pakeisti (atkurti) kadastro duomenis pateikė ne visi bendraturčiai, teismas apie pastato – Daržinės – sunykimo ar išlikimo faktą bei jos išregistravimo teisėtumą ir pagrįstumą plačiau nepasisakė.

22Teismas nustatė, kad pareiškėjai skundą argumentavo ir tuo, jog jie kreipėsi į atsakovą, prašydami ištaisyti klaidą, kuri buvo padaryta išregistruojant aptariamą nekilnojamąjį daiktą, todėl atsakovas privalėjo ištaisyti klaidą ir netikslius bei klaidingus duomenis patikslinti. Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d., t. y. ginčui aktualiu laikotarpiu) 33 straipsnio 1, 2, 3 dalimis. Pažymėjo, jog, pagal šias Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas, duomenys Nekilnojamojo turto registre gali būti ištaisyti tik dviem atvejais: kai Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kai,

23įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, yra padaromos techninės klaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1262/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, kaip ir kiti viešojo administravimo subjektai, negali pakeisti savo priimtų sprendimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-211/2012, 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-1771/2013, 2015 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3287-602/2015). Nagrinėjamu atveju tiek atsakovas, tiek teismas galėtų pareiškėjų reikalavimus pripažinti pagrįstais ir juos patenkinti tik tuo atveju, jei būtų pateikti įrodymai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie nuosavybės teisę neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kad, įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, buvo padarytos techninės klaidos, t. y. nekeičiant atsakovo priimtų sprendimų dėl daiktinės

24teisės išregistravimo bei dokumentų, kurių pagrindu daiktinė teisė įregistruota (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje byloje

25Nr. A-3287-602/2015).

26Teismas nurodė, kad vienas iš bendraturčių trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, prašydamas išregistruoti sunykusį statinį – Daržinę. Kartu su prašymu jis pateikė 2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą Nr. ( - ), sudarytą UAB „Kartografiniai projektai“ matininko A. A. Kadastro duomenų byloje Nr. ( - ) nurodyta, kad nekilnojamasis daiktas – Daržinė – yra sunaikinta. Atsakovas pagal pateiktą V. R. prašymą bei prie jo pridėtus dokumentus nusprendė iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti Daržinę ir S. Š., V. R. bei L. R. nuosavybės teises į ją, t. y. atsakovas Nekilnojamojo turto registre įrašė duomenis pagal V. R. pateiktus dokumentų duomenis. Pareiškėjai, 2015 m. rugsėjo 23 d. kreipdamiesi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, pateikė šiuos dokumentus: 2015 m. liepos 17 d. kadastro duomenų bylą Nr. ( - ), Kretingos rajono apylinkės teismo 2004 m. gruodžio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1609-3/2004, 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą. Matininko A. A. 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo akte nurodyta, jog atlikus pakartotinius matavimus nustatyta, kad statinys – Daržinė – yra fiziškai pažeista. Tiek paminėtame akte, tiek apklaustas teismo posėdyje kaip liudytojas A. A. nurodė, kad atliekant matavimus 2014 m. balandžio 22 d. nebuvo galima nustatyti dalies Daržinės pamatų išlikimo, nes toje vietoje, kur stovėjo daržinė, buvo sandėliuojamos po gaisro likusios statybinės medžiagos (lentos).

27Teismas, įvertinęs pareiškėjų suformuluotus reikalavimus atsakovui pateiktame 2015 m. rugsėjo 23 d. prašyme bei prie jo pridėtus dokumentus, kuriuose nurodyta, kaip bei kiek turėtų būti patikslinti (pakeisti) Nekilnojamojo registre įregistruoti duomenys apie Daržinę, padarė išvadą, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjų reikalavimų. Pareiškėjų nurodomi keistini įregistruoti Nekilnojamojo turto duomenys apie Daržinę ir pakeitimo būdas leido daryti išvadą, kad pareiškėjai savo reikalavimais iš esmės ginčijo dokumentus, kurių pagrindu iš Nekilnojamojo turto registro buvo išregistruota Daržinė ir asmenų S. Š., V. R. bei L. R. nuosavybės teisės į ją, bei atsakovo sprendimą, kuriuo iš Nekilnojamojo turto registro išregistruota Daržinė ir nuosavybės teisės į ją, tačiau pareiškėjai nustatyta tvarka ir terminais neskundė paminėto teritorinio registratoriaus sprendimo.

28Teismas, remdamasis aptartomis aplinkybėmis bei teisiniu reglamentavimu, padarė išvadą, jog VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1563 teisėtai ir pagrįstai atsisakė patenkinti pareiškėjų prašymą pakeisti (atkurti) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendime Nr. (4.6.10.)RS-1563 nurodytos faktinės aplinkybės ir teisinis reglamentavimas, kurių pagrindu sprendimas buvo priimtas, dėl to teismas konstatavo, kad jis atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nebuvo pagrindo jo panaikinti. Nepatenkinęs pareiškėjų reikalavimo dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-1563 panaikinimo, teismas nepatenkino ir pareiškėjų išvestinio reikalavimo dėl atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus.

29Teismas nurodė, kad pareiškėjai skundu prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjų skundas nepatenkintas, todėl pareiškėjų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo buvo atmestas kaip nepagrįstas.

30Teismas nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas vadovavosi ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, 45 straipsnio 1 dalimi. Atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamoje byloje trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. nepateikė duomenų apie patirtų išlaidų dydį, išlaidų apskaičiavimų bei kvitų, kurie pagrįstų šias išlaidas, teismas šio trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paliko nenagrinėtą. Pažymėjo, jog prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palikimas nenagrinėtu trečiajam suinteresuotam asmeniui nesutrukdo kreiptis dėl šių išlaidų priteisimo ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (ABTĮ 45 str. 1 d.).

31III.

32Pareiškėjai apeliaciniu skundu (b. l. 150–156) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – išspręsti klausimą iš esmės, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

331. Yra pateikti įrodymai, patvirtinantys bei įrodantys, jog Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie Daržinės, kaip nekilnojamojo daikto, išregistravimą bei apie jų, kaip savininkų, nuosavybės teisę į ją neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, ir kad, įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, buvo padarytos techninės klaidos.

342. Teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias šį ginčą. Vienas iš trijų statinio savininkų – V. R. – nėra tinkamas subjektas kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, kad būtų išregistruotos ir likusiems kitiems dviem šio statinio savininkams, t. y. S. Š. ir L. R., priklausančios teisėtai ir nenuginčytos norminių aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuosavybės teisės į šį statinį – Daržinę. Jų prašymas nepatenkintas tik todėl, kad prie prašymo neprisidėjo bendraturtis V. R., kuris yra sukėlęs šią konfliktinę situaciją, nes neteisėtai bei nepagrįstai yra pateikęs vienasmeniškai prašymą dėl Daržinės išregistravimo, pateikdamas neteisėtus bei neteisingus 2014 m. balandžio 22 d. kadastrinius bylos duomenis, kurie atkurti į teisingus pagal 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą, sudarytą to paties matininko A. A. V. R. atsisako kartu su jais nuvykti į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą ar kitu būdu pateikti prašymą dėl statinio – Daržinės – neteisingų duomenų atkūrimo pagal 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą. Įstatymas nustato pareigą atsakovui ištaisyti neteisingus duomenis.

35Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 167–170) prašo atmesti apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

361. Vadovaujantis Registro nuostatų 33 punktu (redakcija, įsigaliojusi nuo 2014 m. gegužės 1 d.), vienas iš Daržinės savininkų V. R. yra tinkamas subjektas kreiptis su 2014 m. gegužės 19 d. prašymu į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, kad būtų išregistruotas nugriautas ar žuvęs (sunykęs, sunaikintas, sudegintas) statinys. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo išregistruoti Daržinę ir S. Š., V. R., L. R. nuosavybės teisę į ją iš Nekilnojamojo turto registro pareiškėjai nustatyta tvarka ir terminais neskundė, neprašė jo panaikinti.

372. Siekiant įrašyti (pakeisti) duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir daiktines teises Nekilnojamojo turto registre, tokį prašymą privalo pateikti visi bendraturčiai kartu, o tokio prašymo nepateikimas suponuoja tokio prašymo nepatenkinimą.

383. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas pagal V. R. 2014 m. gegužės 19 d. pateiktą prašymą bei prie jo pridėtus dokumentus 2014 m. gegužės 29 d. iš Nekilnojamojo turto registro išregistravo Daržinę ir S. Š., V. R., L. R. nuosavybės teisę į ją, t. y. Nekilnojamojo turto registre įrašė duomenis pagal V. R. pateiktų dokumentų duomenis (2014 m. balandžio 22 d. kadastro duomenų bylą Nr. ( - ), sudarytą UAB „Kartografiniai projektai“ matininko A. A.). Kadangi Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentų, kurių pagrindu duomenys buvo įrašyti, duomenis, todėl, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatomis, taisyti registro duomenis nėra pagrindo.

39Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 171–175) prašo apeliacinį skundą palikti nenagrinėtą arba jį atmesti ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat prašo priteisti bylinėjimosi (atsiliepimo surašymo) išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

401. ABTĮ 140 straipsnis nenumato apeliacinės instancijos teismui teisės priimti apeliantų prašomą sprendimą, t. y. apeliaciniame skunde nesuformuluotas prašymas (ABTĮ 130 str. 2 d. 7 p.). Iš apeliacinio skundo net neaišku, kokį apskritai sprendimą turėtų priimti teismas šitoje byloje. Nustačius akivaizdžius apeliacinio skundo trūkumus, kliudančius nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas turi būti nutraukiamas (ABTĮ 134 str.). Šioje byloje keltinas ir L. R. atstovavimo tinkamumo klausimas.

412. Registro nuostatų 33 punkte yra itin aiškiai apibrėžta bet kurio vieno iš buvusių bendraturčių (šiuo atveju bendraturčio V. R.) teisė žuvus daiktui (po įvykusio gaisro) jį išregistruoti. Pareiškėjai, gavę VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2014 m. gegužės 29 d. sprendimą išregistruoti Daržinę, jo įstatymo nustatyta tvarka bei terminais neskundė. Šis sprendimas yra galiojantis ir jo teisėtumas bei pagrįstumas nagrinėjamoje byloje negali būti vertinamas.

423. Prašymą (skirtingai nei tai padarė pareiškėjai) įregistruoti (pakeisti / atkurti) Daržinės kadastro duomenis turi pateikti visi jos savininkai (L. R., V. R. ir S. Š.) arba jų įgaliotas asmuo. Teisės aktai numato išimtį išregistruojant žuvusį nekilnojamąjį daiktą (Registro nuostatų 33 p.), tačiau nenumato jokių išimčių teikiant prašymą įregistruoti (ar pakeisti) jo kadastro duomenis. Pareiškėjų apeliaciniame skunde keliamas klausimas, t. y. prašymas leisti įregistruoti kadastro duomenis be vieno iš bendraturčių sutikimo, nėra šitos bylos nagrinėjimo dalykas ir turėtų būti bei yra nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Kretingos rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-69-474/2016).

434. Su advokatu yra sudaręs teisinių paslaugų sutartį dėl jo interesų atstovavimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, teikiant atstovaujamojo vardu atsiliepimą į skundą. Šios sutarties pagrindu buvo sutarta dėl 400 Eur honoraro, kuris 2016 m. vasario 22 d. ir buvo sumokėtas, todėl priteistinas.

44Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kartografiniai projektai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 178–179) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

45UAB „Kartografiniai projektai“ nurodo, kad apeliantų pateikti argumentai nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą. Nesutinka, kad buvo išregistruotas funkcionuojantis daiktas – Daržinė. 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktas tik užfiksavo duomenis, kurie duoda pagrindą daryti išvadą, kad duomenų nepakanka pripažinti, jog egzistuoja funkcionuojantis statinys. Paminėtame akte iš esmės apibūdintas tik pamatų dalies išdėstymas tam tikrame žemės plote, o ne išreikštas vieningas statinio konstrukcijos parametras. Pažymi, kad nekilnojamojo turto – statinių – ir nekilnojamojo turto – žemės sklypų – kadastro duomenų bylos yra skirtingi dalykai. Pastebi, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi pripažino, kad UAB „Kartografiniai projektai“ matininko A. A. procesinė padėtis šioje byloje – liudytojas.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV.

48Apeliacinis skundas atmestinas.

49Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo (versija 2015-12-16) matyti, kad pareiškėjams ir trečiajam suinteresuotam asmeniui V. R. buvo įregistruota bendroji dalinė nuosavybės teisė į gyvenamojo namo priklausinį – Daržinę, kuri, kaip kadastro objektas, kartu su paminėta nuosavybės teise teritorinio registro tvarkytojo (atsakovo) 2014 m. gegužės 29 d. buvo išregistruota iš Nekilnojamojo turto registro trečiojo suinteresuoto asmens V. R. 2014 m. gegužės 19 d. prašymu.

50Iš bylos matyti, kad:

511) paminėtas išregistravimas iš Nekilnojamojo turto registro buvo atliktas remiantis

52V. R. (kartu su paminėtu prašymu) pateikta 2014 m. balandžio 22 d. matininko A. A. sudaryta kadastro duomenų byla, kurioje buvo konstatuotas Daržinės sunaikinimo faktas;

532) apie šį išregistravimą atsakovas 2014 m. birželio 5 d. raštu pranešė pareiškėjams (tuo buvo įvykdytas Kadastro nuostatų 33 punkte nustatytas reikalavimas);

543) pareiškėjai 2015 m. gegužės 8 d. kreipėsi į atsakovą, prašydami atkurti iki paminėto išregistravimo buvusią padėtį. Kartu su šiuo prašymu pateikė 2015 m. gegužės 7 d. matininkės G. B. sudarytą kadastro duomenų bylą, kurioje buvo konstatuota, kad Daržinė nėra sunaikinta, o tik fiziškai pažeista. Šis pareiškėjų prašymas atsakovo 2015 m. gegužės 15 d. sprendimu, kuris buvo paliktas galioti Komisijos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu, buvo nepatenkintas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalies pagrindu (nurodžius, kad prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis padavė ne visi šio daikto savininkai) ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalies pagrindu (nurodžius, kad daiktinės teisės į daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas). Pastebėtina, kad šie registrų tvarkytojų sprendimai pareiškėjų nebuvo apskųsti teismui;

554) pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. pakartotinai kreipėsi į atsakovą, prašydami atkurti iki paminėto išregistravimo buvusią padėtį. Kartu su šiuo prašymu pateikė 2015 m. liepos 17 d. sudarytą kadastro duomenų bylą ir pirmiau paminėto matininko A. A. surašytą 2015 m. liepos 28 d. klaidų atitaisymo aktą, kuriuose taip pat buvo konstatuota, kad Daržinė nėra sunaikinta, o tik fiziškai pažeista. Pastarasis pareiškėjų prašymas šioje administracinėje byloje jų skundžiamu atsakovo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu, kuris buvo paliktas galioti Komisijos 2015 m. spalio 28 d. sprendimu, buvo nepatenkintas tais pačiais teisiniais pagrindais (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 str. 2 d. ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d.).

56Kolegijos išvardytos faktinės bylos aplinkybės ginčo šalių nekvestionuojamos, yra patvirtintos byloje esančiais įrodymais. Todėl kolegija pripažįsta jas nustatytomis

57ABTĮ 86 straipsnio 2 dalies taikymo prasme.

58Pasisakydama dėl nurodytų faktinių aplinkybių reikšmės teisės taikymo požiūriu, kolegija pirmiausia pažymi, kad pareiškėjų siekiui atkurti iki 2014 m. gegužės 29 d. Nekilnojamojo turto registre buvusią padėtį negali būti taikomos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatos dėl netikslių ir klaidingų Nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo, nes: pirma, paminėtos 2014 m. balandžio 22 d. matininko A. A. sudarytos kadastro duomenų bylos duomenys apie Daržinės sunaikinimo faktą visiškai atitinka Nekilnojamojo turto registre 2014 m. gegužės 29 d. įrašytus duomenis apie tą patį faktą (todėl nagrinėjamoje situacijoje negalima konstatuoti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytos šios straipsnio taikymo sąlygos (kai į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti); antra, tokio pareiškėjų prašymo patenkinimas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 2 dalies taikymo požiūriu sudarytų pagrindą manyti, kad toks Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymas pažeis trečiojo suinteresuoto asmens

59(V. R.) teisėtus interesus.

60Atsižvelgdama į nurodytus, su Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio taikymu sietinus, argumentus, kolegija konstatuoja, kad teritorinio registro tvarkytojo 2014 m. gegužės 29 d. į Nekilnojamojo turto registrą įrašytiems (ginčo) duomenims turi būti taikomas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje nustatytas Nekilnojamojo turto registro duomenų teisinis statusas, pagal kurį visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Kalbant apie šioje administracinėje byloje nagrinėjamą situaciją, tai reiškia, kad ginčo duomenų pakeitimui, be kita ko, turi būti taikomos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti turi pateikti visi nekilnojamojo daikto savininkai ar patikėjimo teise valdantys nekilnojamąjį daiktą asmenys. Todėl kolegija daro išvadą, kad šios teisės normos nuostatos pareiškėjų skundžiamame atsakovo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendime buvo pritaikytos teisingai ir pagrįstai. Tai yra pakankamas pagrindas pripažinti pareiškėjų skundžiamą atsakovo sprendimą teisingu ir pagrįstu.

61Grįždama prie pirmiau išvardytų faktinių bylos aplinkybių, kolegija pažymi, kad ginčo duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą teisėtumo ir pagrįstumo klausimas buvo išspręstas kolegijos 3 punktu pažymėtu būdu (paminėtu atsakovo 2015-05-15 sprendimu, kuris pareiškėjų nebuvo apskųstas teismui). Todėl ginčo duomenų įregistravimo aplinkybių tyrimo klausimas nepatenka į šios administracinės bylos nagrinėjimo ribas. Tai reiškia, kad pareiškėjų šiuo klausimu pateikti argumentai nagrinėjamai administracinei bylai nėra reikšmingi.

62Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, taip pat iš esmės pritardama kitiems pirmosios instancijos teismo argumentams (jų nekartodama), kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė bylai reikšmingą teisinį reguliavimą bei priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą.

63Taigi tenkinti pareiškėjų apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra. Kolegija nenustatė kitų pagrindų panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą (ABTĮ 136 str.).

64Atsižvelgiant į pareiškėjų paduoto apeliacinio skundo išsprendimo rezultatą, trečiojo suinteresuoto asmens V. R. atsiliepime į apeliacinį skundą paduotas prašymas dėl išlaidų už atsiliepimo surašymą priteisimo kolegijos tenkintinas (ABTĮ 44 str. 6 d.). Trečiajam suinteresuotam asmeniui V. R. priteistina 400,00 Eur suma už atsiliepimą į pareiškėjų apeliacinį skundą surašymą (b. l. 176-177).

65Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) 45 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

66Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų S. Š. ir L. R. apeliacinį skundą atmesti.

67Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui V. R. iš pareiškėjų S. Š. ir L. R. iš kiekvieno po du šimtus (po 200,00 Eur) teismo išlaidų.

68Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai S. Š. ir L. R.... 6. Pareiškėjai nurodė, kad Daržinė buvo nepagrįstai bei neteisėtai... 7. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 43–47) prašė atmesti skundą.... 8. Atsakovas nurodė, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, gavęs 9. Nr. cspr1-227 paliko galioti teritorinio registratoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu į... 11. V. R. nurodė, kad pareiškėjai pateikė prašymą... 12. II.... 13. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 18 d. sprendimu... 14. (b. l. 139–147) atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą; nepatenkino... 15. dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo; trečiojo suinteresuoto asmens 16. Teismas nustatė, kad byloje nagrinėjamas ginčas dėl VĮ Registrų centro... 17. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo... 18. Teismas, remdamasis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 19. Teismas nurodė, kad pareiškėjai nagrinėjamoje byloje akcentavo, jog... 20. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr.,... 21. Nr. A602-1902/2013, 2014 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje... 22. Teismas nustatė, kad pareiškėjai skundą argumentavo ir tuo, jog jie... 23. įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, yra padaromos techninės... 24. teisės išregistravimo bei dokumentų, kurių pagrindu daiktinė teisė... 25. Nr. A-3287-602/2015).... 26. Teismas nurodė, kad vienas iš bendraturčių trečiasis suinteresuotas asmuo... 27. Teismas, įvertinęs pareiškėjų suformuluotus reikalavimus atsakovui... 28. Teismas, remdamasis aptartomis aplinkybėmis bei teisiniu reglamentavimu,... 29. Teismas nurodė, kad pareiškėjai skundu prašė priteisti bylinėjimosi... 30. Teismas nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo V.... 31. III.... 32. Pareiškėjai apeliaciniu skundu (b. l. 150–156) prašo panaikinti Klaipėdos... 33. 1. Yra pateikti įrodymai, patvirtinantys bei įrodantys, jog Nekilnojamojo... 34. 2. Teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias šį ginčą.... 35. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 167–170) prašo atmesti... 36. 1. Vadovaujantis Registro nuostatų 33 punktu (redakcija, įsigaliojusi nuo... 37. 2. Siekiant įrašyti (pakeisti) duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir... 38. 3. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas pagal V. R.... 39. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimu į... 40. 1. ABTĮ 140 straipsnis nenumato apeliacinės instancijos teismui teisės... 41. 2. Registro nuostatų 33 punkte yra itin aiškiai apibrėžta bet kurio vieno... 42. 3. Prašymą (skirtingai nei tai padarė pareiškėjai) įregistruoti (pakeisti... 43. 4. Su advokatu yra sudaręs teisinių paslaugų sutartį dėl jo interesų... 44. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kartografiniai projektai“ atsiliepimu... 45. UAB „Kartografiniai projektai“ nurodo, kad apeliantų pateikti argumentai... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV.... 48. Apeliacinis skundas atmestinas.... 49. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko... 50. Iš bylos matyti, kad:... 51. 1) paminėtas išregistravimas iš Nekilnojamojo turto registro buvo atliktas... 52. V. R. (kartu su paminėtu prašymu) pateikta 2014 m.... 53. 2) apie šį išregistravimą atsakovas 2014 m. birželio 5 d. raštu pranešė... 54. 3) pareiškėjai 2015 m. gegužės 8 d. kreipėsi į atsakovą, prašydami... 55. 4) pareiškėjai 2015 m. rugsėjo 23 d. pakartotinai kreipėsi į atsakovą,... 56. Kolegijos išvardytos faktinės bylos aplinkybės ginčo šalių... 57. ABTĮ 86 straipsnio 2 dalies taikymo prasme.... 58. Pasisakydama dėl nurodytų faktinių aplinkybių reikšmės teisės taikymo... 59. (V. R.) teisėtus interesus.... 60. Atsižvelgdama į nurodytus, su Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33... 61. Grįždama prie pirmiau išvardytų faktinių bylos aplinkybių, kolegija... 62. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, taip pat iš esmės pritardama... 63. Taigi tenkinti pareiškėjų apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais... 64. Atsižvelgiant į pareiškėjų paduoto apeliacinio skundo išsprendimo... 65. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d.... 66. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 18 d. sprendimą... 67. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui V. R. iš... 68. Nutartis neskundžiama....