Byla 1-263-1005/2019

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas Rakauskas išnagrinėjo Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su baudžiamąja byla, kurioje R. M., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaruojantis gyvenamąją vieta adresu ( - ), nevedęs, nedirbantis, teistas: 1) Kupiškio rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BK) 140 straipsnio 2 dalį 6 mėnesiais viešųjų darbų (2017 m. kovo 21 d. teismo nutartimi paskirta bausmė pakeista į areštą 29 paroms); 2) Kupiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 13 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 straipsnio 1 dalį areštu 30 parų; 3) Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį areštu 40 parų, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3R. M. 2018 m. gruodžio 10 d. apie 16.50 val., ( - ), netoli namo pažymėto Nr. 27, R. M. sudavė vieną kartą iš galvos į galvą, po ko jis nugriuvo ant žemės, atsikėlusiam R. M. sudavė kumščiu ne mažiau keturių kartų į krūtinės sritį, po to sudavė R. M. vieną kartą iš galvos į galvą, po ko jis vėl nugriuvo ant žemės, gulinčiam R. M. spyrė ne mažiau keturių kartų į įvairias kūno vietas, taip sukėlė nukentėjusiajam fizinį skausmą.

4Šiais savo veiksmais R. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje.

5Kaltinamasis R. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. gruodžio 10 d. pavakaryje jis su V. S. nuėjo pas T. J., gyv. ( - ). Jo tėvas J. J. buvo taip pat namuose. Jis jau buvo supykęs ant R., nes girdėjo kaime kalbas apie jį, kad R. žada jį „tazeriu nupurtyt“, su lenta „trinktelti“ patamsyje ir tuomet, kai pamatė R. pradėjo sakyti apie girdėtas kalbas ir norėjo su R. išsiaiškinti. Kilo tarp jo ir R. žodinis konfliktas. J. J. pasakė eiti aiškintis į kiemą. Jis išsivedė R. į kiemą, paėjo šiek tiek toliau nuo namo. Buvo tamsu, prietema, kiek valandų tikrai nepasakys, bet gali laikas būti toks koks parašytas įtarime jam pareikštame, apie 16.50 val. Supykęs norėjo „pamokinti“, kad R.s taip nebesielgtų ir sudavė vieną kartą iš galvos į galvą, R. po smūgio nukrito ant žemės, atsistojus R. kelis kartus sudavė į šonkaulius, po to vėl vieną „davė“ iš galvos į galvą ir R. nukrito ant žemės ir tada spyrė R. iš kojos, nepasakys kiek kartų, kur pataikė nežino, gali būti tiek kartų kiek parašyta jam pareikštame įtarime, ir tada T. griebė jį už sprando, atitraukė jį nuo R. ir su T. nukrito abu ant žemės. R. tuo metu pabėgo. Matė, kad buvo į kiemą išėjęs ir V., kuris garsiai R. rėkė: „bėk“. J. nebuvo išėjęs į kiemą, konflikto nematė. Tada grįžo į vidų, pasiėmė savo alų ir išėjo su V. S. pas V. į namus. Gailisi. (b. l. 90-93)

6Nukentėjusysis R. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-12-10 vakare nusipirko tris butelius alaus ir nusinešė pas J. J., gyvenantį tame pačiame kaime. Pas J. buvo ir T. J., V. T., ir R. M., kuris yra jo pusbrolis. Vyrai gėrė degtinę, o jis prisijungė ir pradėjo gerti savo atsineštą alų. Apie 16.50 val. R. M. pradėjo jam priekaištauti, kad jis neva pavogė ten kartu buvusio V. T. mobilųjį telefoną, nors pats T. apie tai jam nieko neužsiminė. R. M. stvėrė jį už rūbų ir išsitempė į lauką, į namo kiemą. R. kaltindamas jį telefono vagyste šaukė, kad tuoj jį primuš ir netrukus pradėjo smūgiuoti į įvairias jo kūno vietas. Pirmiausia iš savo galvos viršugalio jam trenkė į kaktą vieną kartą, o jam pargriuvus ant žemės, liepė atsistoti. Kai atsistojo jis, iš rankos kumščių keturis kartus trenkė į krūtinės sritį. Tęsdamas savo tokius veiksmus R. jį pastūmė, dėl ko jis vėl parkrito ant žemės ir tada dar tris kartus trenkė per kojas. Dėl šių R. M. veiksmų jam buvo sukeltas fizinis skausmas. Jam nuo R. išsilaisvinti padėjo T. J. ir V. T., kai šie atbėgę į kiemą suėmė R. už rankų ir atitraukė nuo jo toliau. Tada jis pabėgo į savo namus, adresu ( - ). Iš namų paskambino bendruoju pagalbos telefonu 112 ir išsikvietė policijos pareigūnus. Civilinio ieškinio neteiks. Dėl šio įvykio nori, kad R. M. būtų taikomos poveikio priemonės ir R. būtų nubaustas, taip pat nori, kad šis asmuo nesiartintų prie jo. (b. l. 24-27)

7Nukentėjusysis R. M. papildomai parodė, kad 2018-12-10, apie 16.50 val. jį sumušė pusbrolis R. M.. Pirmiausia R. jam sudavė iš galvos į galvą smūgį pataikydamas į kaktą ir jis po to smūgio nukrito ant žemės, tada atsikėlė, R. jį bandė išprovokuoti, kad jis R. suduotų smūgius, bet jis nenorėjo muštis. Ir tada dar kartą sudavė jam R. su galva smūgį į jo galvą. Pataikė į kaktą į tą pačią vietą, labai suskaudo, po to liko nubrozdinimas ir guzas kaktoje. Po antro smūgio jis vėl nukrito ant žemės. Gulinčiam spyrė R. koja ne mažiau keturių kartų pataikydamas į įvairias kūno vietas. Kažkuriuo momentu jam R. kumščiais sudavė ne mažiau keturis kartus į krūtinės sritį. Gal tuo momentu po pirmo smūgio, nes juto krūtinėje skausmą po įvykio. Po to, kai jį sumušė jam kairiajame šone atsirado kraujosruva, juto skausmą ties šonkauliais ilgą laiką, dabar jau nebeskauda. R. jam sukėlė fizinį skausmą. Į medikus nesikreipė toliau nesigydė, nes sužalojimai nebuvo dideli, tiesiog tuo metu sukeltas fizinis skausmas. (b. l. 28-31)

8Liudytojas V. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. gruodžio mėnesį, dienos dabar jau nepasakys, buvo jis pas T. J.. Tado tėvas J. J. buvo taip pat namuose. Dar buvo atėjęs R. M., visi keturi vartojo alkoholinius gėrimus. Kažkuriuo momentu atėjo R. M., atsinešė alaus ir toliau jau vartojo alkoholinius gėrimus keturiese. Begeriant, jau buvo vakaras, tamsu, kiek valandų tikrai nepasakys, tarp Ramūno ir R. kilo žodinis konfliktas. R. pradėjo priekaištauti R. dėl jo pavogtojo telefono. R. išsivedė R. pasikalbėti į kiemą, T. išėjo į kiemą iš paskos. Jis su J. J. liko kambaryje. Kokių penkių minučių bėgyje atėjo į kambarį T. pasakė, kad mušasi R. su R., prašė išskirti juos. Jis nuėjo į kiemą su T., J. nėjo. Kieme pamatė, kad R. konfliktuoja su R., matė kaip R. R. smūgiavo į įvairias kūno vietas, trenkė kumščiu ir į galvą ir į krūtinę, kiek kokių smūgių buvo suduota tikrai nepasakys, smūgių nuoseklumo tikrai nenurodys, ar pirma trenkė į galvą, ar krūtinę. Daug buvo smūgių suduota. Buvo R. pargriuvęs ant žemės, gal nuo smūgio, gal praradęs pusiausvyrą. Gulinčiam R. R. spyrė kelis kartus. A. R. nuo žemės jis liepė bėgti R. iš ten. Po muštynių visi nuėjo į namus, R. apsiramino, išgėrė dar šiek ir tiek alkoholio ir išsiskirstė. Tą patį vakarą atėjo pas jį R. M. ir pasakė, kad parašė pareiškimą, kad R. sumušė. (b. l. 44-47)

9Liudytojas T. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. gruodžio mėnesį, dienos dabar jau nepasakys, jis su tėvu J. J. buvo namuose. Pas juos buvo atėję R. M. ir V. S.. Visi keturi vartojo alkoholinius gėrimus. Kažkuriuo momentu atėjo R. M., kuris atsinešė alaus ir toliau jau vartojo alkoholinius gėrimus penkiese. Begeriant, jau buvo vakaras, tamsu, kiek valandų tikrai nepasakys, tarp R. ir R. kilo žodinis konfliktas. R. pradėjo priekaištauti R. dėl V. S. pavogtojo telefono. R. pradėjo priekaištaut ir mokyti R., ko R. taip elgiasi. Ir dėl šio fakto susipyko R. su R. Kilus žodiniui konfliktui jo tėvas pasakė, kad jei nori pyktis, tegu eina aiškintis lauke. Todėl R. išsivedė R. pasikalbėti į kiemą. Jis išėjo į kiemą iš paskos. Dar R. pasakė, kad eitų iš kiemo ir aiškintųsi toliau nuo jo kiemo, todėl R. su R. nuėjo šiek tiek tolėliau nuo namo. V. su jo tėvu J. J. liko kambaryje. Iš karto R. R. iš kaktos į kaktą sudavė vieną smūgį, R. nukrito ant žemės po to smūgio, bet labai greitai atsistojo. R. sako R.: "šerk man", bet R. nieko nedarė, tik apsiverkė ir tada R. dar kartą iš galvos į galvą sudavė R.. R. vėl nukrito ant žemės po smūgio. Iš karto pamatė, kad bus blogai, todėl nubėgo pakviesti pagalbos, pasikvietė V.. Tada pamatė kaip gulinčiam R. R. spyrė ne mažiau tris smūgius iš kojos. Priėjęs prie R. atitraukė R. nuo R. ir abu su R. neišlaikę lygsvaros nukrito ant žemės. R. liepė bėgti iš ten. Kai R. pabėgo jis paleido R. ir tada jis, V. ir R. nuėjo į namus. (b. l. 48-53)

10Iš R. M. protokolo-pareiškimo matyti, kad 2018-12-10 apie 16.50 val., adresu ( - ), prie 27 namo, jį sumušė pusbrolis R. M., gyv. ( - ). Jis iš rankų, kojų ir galvos sudavė smūgius į įvairias kūno vietas ne mažiau septynių kartų. Dėl tokių R. veiksmų jis pajuto skausmą galvos, krūtinės ir abiejų šonų srityse. Prašo įstatymo nustatyta tvarka nubausti kaltą asmenį. (b. l. 1-3)

11Iš apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ) ties namu pažymėtu Nr. 27. Apžiūrėta teritorija šalia namo, įvažiavimas į kiemą. Pėdsakų reikšmingų nusikalstamos veikos tyrimui nerasta. (b. l. 17-20)

12Iš asmens apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint R. M. kūną matyti bendras odos paraudimas veido srityje, taip pat kairiajame korpuso šone. Akivaizdžių sužalojimų ant R. M. kūno nepastebėta. (b. l. 36-41)

13Iš alkotesterio parodymų matyti, kad R. M. 2018-12-10 17:26:27 val. nustatytas 0,93 promilės girtumas. (b. l. 79-83)

14R. M. sutiko, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, kaip bausmę paskiriant laisvės apribojimą. (b. l. 101)

15Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir anksčiau aptartų įrodymų visumą, konstatuoja, kad R. M. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje.

16R. M. kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino ir išdėstė jos padarymo aplinkybes. Be R. M. parodymų, jo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo patvirtina nukentėjusiojo R. M. parodymai, liudytojų T. J. ir V. S. parodymai, asmens apžiūros protokole, specialisto išvadoje bei kituose anksčiau aptartuose dokumentuose užfiksuoti duomenys.

17R. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (Lietuvos Respublikos BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

18Skirdamas bausmę R. M. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną nesunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai, yra teistas (b. l. 57-61), nebaustas administracine tvarka (b. l. 75), nedirba (b. l. 76).

19Įvertinus anksčiau aptartas aplinkybes, R. M. už padarytą nusikalstamą veiką skirtina laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant jį be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, neatlygintinai išdirbti 30 valandų per mėnesį sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Būtent tokios rūšies ir dydžio bausmė, atsižvelgus į ankščiau paminėtas bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, teismo požiūriu, padės pasiekti Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus, bus adekvati bei neprieštaraujanti proporcingumo bei teisingumo principams.

20Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į paminėtą įstatymo normą, taip pat į nustatytas aplinkybes nagrinėjant šią baudžiamąją bylą, daro išvadą, kad R. M. skiriama bausmė mažintina vienu trečdaliu.

21Ikiteisminio tyrimo metu R. M. buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 94-95). Ši kardomoji priemonė iki bausmės vykdymo pradžios paliktina galioti, o pradėjus vykdyti bausmę, panaikintina.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

23R. M., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jam laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant jį be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, neatlygintinai išdirbti 30 valandų per mėnesį sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu paskirtąją bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir R. M. paskirti laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant jį be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, neatlygintinai išdirbti 30 valandų per mėnesį sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

25Iki bausmės vykdymo pradžios R. M. palikti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o pradėjus vykdyti bausmę, kardomąją priemonę panaikinti.

26R. M. išaiškinti, kad:

271) nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, asmuo turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmams prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

283) padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios;

294) išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu;

305) nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

316) įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas Rakauskas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. R. M. 2018 m. gruodžio 10 d. apie 16.50 val., ( - ), netoli namo pažymėto... 4. Šiais savo veiksmais R. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 5. Kaltinamasis R. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. gruodžio 10... 6. Nukentėjusysis R. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-12-10 vakare... 7. Nukentėjusysis R. M. papildomai parodė, kad 2018-12-10, apie 16.50 val. jį... 8. Liudytojas V. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. gruodžio... 9. Liudytojas T. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. gruodžio... 10. Iš R. M. protokolo-pareiškimo matyti, kad 2018-12-10 apie 16.50 val., adresu... 11. Iš apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ) ties namu... 12. Iš asmens apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrint R. M. kūną matyti... 13. Iš alkotesterio parodymų matyti, kad R. M. 2018-12-10 17:26:27 val.... 14. R. M. sutiko, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju... 15. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir anksčiau aptartų įrodymų visumą,... 16. R. M. kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino ir... 17. R. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis... 18. Skirdamas bausmę R. M. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną... 19. Įvertinus anksčiau aptartas aplinkybes, R. M. už padarytą nusikalstamą... 20. Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamąją bylą... 21. Ikiteisminio tyrimo metu R. M. buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1... 23. R. M., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu paskirtąją bausmę... 25. Iki bausmės vykdymo pradžios R. M. palikti paskirtą kardomąją priemonę... 26. R. M. išaiškinti, kad:... 27. 1) nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, asmuo turi... 28. 3) padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 29. 4) išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą... 30. 5) nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 31. 6) įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....