Byla e2VP-2895-1071/2019
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo, suinteresuoti asmenys R. N., D. N. ir antstolė Vida Daugirdienė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas Pliuskevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ prašymą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo, suinteresuoti asmenys R. N., D. N. ir antstolė Vida Daugirdienė.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad skolininkui R. N. priklauso 1/2 dalis turto esančio bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine D. N.. Nurodė, kad antstolė Brigita Tamkevičienė 2019 m. sausio 4 d. pasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsnio pagrindu.

4Pasibaigus antstolės Brigitos Tamkevičienės įgaliojimams, jos vykdytos vykdomosios bylos, vadovaujantis teisingumo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1R-71, yra perduotos antstolei Vidai Daugirdienei, ir, vadovaujantis teisėjo 2019 m. vasario 21 d. rezoliucija, laikytina, kad suinteresuotas asmuo šioje byloje yra antstolė Vida Daugirdienė.

5Suinteresuotiems asmenims apie bylos nagrinėjimą pranešta, atsiliepimų į prašymą, kitų prašymų negauta.

6Prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus apie posėdį byloje dalyvaujantiems asmenims (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 443 straipsnio 5 dalis, 593 straipsnio 3 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8prašymas tenkintinas iš dalies.

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/13/01091 medžiagos nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė vykdė Klaipėdos apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2846-512 dėl 1597,47 Eur skolos, 339,53 Eur palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko R. N. išieškotojos akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ naudai.

10Antstolė 2018 m. gruodžio 6 d. patikslintu turto arešto aktu areštavo skolininkui R. N. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – darbo užmokestį, mokamą jo sutuoktinei D. N. įmonėje UAB „Grūstė“, ir ateityje gaunamą darbo užmokestį ir jam prilygintas išmokas; pinigines lėšas esančias ir / ar patenkančias į sutuoktinės D. N. vardu atidarytas sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ); butą (patalpą), adresu ( - ) transporto priemones: VW GOLF, valstybinis numeris ( - ) VIN kodas ( - ), OPEL ZEFIRA, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ). Antstolė 2019 m. sausio 4 d. surašė siūlymą kreditoriui kreiptis į teismą dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

11Išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (( - ) straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat, jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant kreditorių prašymus pagal CPK 667 straipsnį, vyksta ne turto padalijimas, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas.

12Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas pagal įstatymą arba pagal sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.87, 3.101 straipsniai). Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad skolininkas R. N. 1982 m. spalio 9 d. sudarė santuoką su D. N.. Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktus bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe laikomas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, taip pat pajamos gautos iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma, išvardytas CPK 668 straipsnyje.

13Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis). Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie vedybų ar povedybinės sutarčių sudarymą, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, o šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK numatytais atvejais.

14Pagal pareiškėjos teismui pateiktus duomenis nustatyta, kad skolininkas R. N. su sutuoktine D. N. per antstolio nustatytą terminą nepateikė antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies, nustatytina, kad skolininkui R. N. priklauso ½ dalis darbo užmokesčio, mokamo jo sutuoktinei D. N. UAB „Grūstė“, ½ dalis piniginių lėšų, esančių ir / ar patenkančių į skolininko sutuoktinės D. N. vardu atidarytas sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ); ½ dalis buto (patalpos), adresu ( - ).

152018 m. gruodžio 6 d. patikslintu turto arešto aktu buvo areštuotos ir skolininkui bei jo sutuoktinei D. N. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės: VW GOLF, valstybinis numeris ( - ) VIN kodas ( - ), OPEL ZEFIRA, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ). Pareiškėja prašo nustatyti skolininko dalį ir areštuotose transporto priemonėse. Nustatyta, kad transporto priemonės suinteresuotiems asmenims R. N. ir D. N. priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, todėl išieškotojas turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti (CPK 667 straipsnio 4 dalis), o bendraturčio kreditorius turi teisę pareikšti ieškinį dėl skolininko dalies atidalijimo (CK 4.90 straipsnio 3 dalis). Su prašymu dėl skolininkui priklausančios dalies nustatymo į teismą gali kreiptis kreditorius arba bendraturčiai, taip siekdami patenkinti savo interesus (nustačius skolininko dalį turte, galima iš jos išieškoti) ir nepažeisti kito bendraturčio teisių (išieškojimas nukreipiamas tik į skolininko dalį) (CPK 667 straipsnio 2 dalis). Išieškojimo tikslu kreditorius, taip pat gali reikalauti atidalyti skolininko dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, taip suformuojant atskirą daiktą kaip savarankišką objektą, į kurį bus nukreiptas išieškojimas (CK 4.90 straipsnio 3 dalis, 667 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-246/2014; Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-636-513/2017). Teismas gali nustatyti bendrosios nuosavybės bendraturčių idealiąsias bei (ar) realiąsias dalis ir jos turi būti nustatytos taip, kad būtų įmanoma išieškoti, nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2006). Nustačius skolininko dalį transporto priemonėse, išieškojimas į tą dalį objektyviai neįmanomas, nes transporto priemonė natūra yra nedali, t. y. ją padalijus pusiau sunaikinamas pats daiktas. Esant tokioms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai, pareiškimas šioje dalyje netenkintinas ir skolininko dalis areštuotose transporto priemonėse nenustatinėtina.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 593 straipsnio 6 dalimi, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

17pareiškėjos akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ prašymą tenkinti iš dalies.

18Nustatyti, kad skolininkui R. N., asmens kodas ( - ) priklauso:

19½ dalis darbo užmokesčio, mokamo skolininko R. N. sutuoktinei D. N., asmens kodas ( - ) uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“, įmonės kodas 1665766122;

20½ dalis piniginių lėšų, esančių ir / ar patenkančių į skolininko R. N. sutuoktinės D. N. vardu atidarytas sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - );

21½ dalis buto (patalpos), adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ).

22Kitoje dalyje pareiškimo netenkinti.

23Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Vidai Daugirdienei vykdomąją bylą Nr. 0005/13/01091.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas... 2. Teismas... 3. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad skolininkui R. N.... 4. Pasibaigus antstolės Brigitos Tamkevičienės įgaliojimams, jos vykdytos... 5. Suinteresuotiems asmenims apie bylos nagrinėjimą pranešta, atsiliepimų į... 6. Prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus... 7. Teismas... 8. prašymas tenkintinas iš dalies.... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/13/01091 medžiagos nustatyta, kad antstolė... 10. Antstolė 2018 m. gruodžio 6 d. patikslintu turto arešto aktu areštavo... 11. Išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje... 12. Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas pagal įstatymą arba pagal... 13. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji... 14. Pagal pareiškėjos teismui pateiktus duomenis nustatyta, kad skolininkas R. N.... 15. 2018 m. gruodžio 6 d. patikslintu turto arešto aktu buvo areštuotos ir... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 17. pareiškėjos akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ prašymą tenkinti... 18. Nustatyti, kad skolininkui R. N., asmens kodas ( - ) priklauso:... 19. ½ dalis darbo užmokesčio, mokamo skolininko R. N. sutuoktinei D. N., asmens... 20. ½ dalis piniginių lėšų, esančių ir / ar patenkančių į skolininko R.... 21. ½ dalis buto (patalpos), adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ).... 22. Kitoje dalyje pareiškimo netenkinti.... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Vidai Daugirdienei vykdomąją... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...