Byla e2-1477-1081/2020
Dėl Kretingos rajono savivaldybės išduoto statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, susipažinusi su šalių pateikta 2020 m. liepos 17 d. taikos sutartimi

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Kristina Vorienė, civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Kretingos rajono savivaldybės administracijai, UAB „Kartografiniai projektai“ ir O. M. dėl Kretingos rajono savivaldybės išduoto statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, susipažinusi su šalių pateikta 2020 m. liepos 17 d. taikos sutartimi,

Nustatė

2Pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Kretingos rajono savivaldybės administracijai, UAB „Kartografiniai projektai“ ir O. M. dėl Kretingos rajono savivaldybės išduoto statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo iškėlus teisme bylą ir paskyrus bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, 2020 m. liepos 20 d. teisme gauta šalių pasirašyta taikos sutartis. Taikos sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė atsisako ieškinio reikalavimų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, nes nustatyti trūkumai buvo pašalinti ir pripažinta, jog statybą leidžiantis dokumentas Nr. LRS-35-190725-00026 išduotas teisėtai. Šalys taikiai susitarė dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų ir prašo taikos sutartį teismo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, civilinę bylą nutraukti. Šalys pareiškė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo pasekmės.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

5Šalių pasirašytos taikos sutarties turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, atitinka kitas taikos sutarčių galiojimo sąlygas, šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės yra žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

6Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis), taip pat šalims išaiškintinos bylos nutraukimo pasekmės, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140, 290–294 straipsniais, teismas

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9Patvirtinti ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir atsakovų Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kartografiniai projektai“ ir O. M. 2020 m. liepos 17 d. taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

10„Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 288600210, adresas Vienuolio g. 8, Vilnius, atstovaujama Pirmo statybos priežiūros skyriaus vedėjos L. M., (toliau sutartyje vadinamas Inspekcija), ir O. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) (toliau sutartyje vadinamas Statytoju), ir Kretingos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188715222, buveinė Savanorių g. 29A, Kretinga, atstovaujama Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorės J. G., (toliau sutartyje vadinamas Savivaldybe), ir UAB „Kartografiniai projektai“, įmonės kodas 300975770, buveinė Bokštų g. 18/Gegužės g. 1, Klaipėda, (toliau sutartyje vadinamas Projektuotoju),

11atsižvelgdamos į tai, kad:

121.

132019-07-25 Kretingos savivaldybės administracija išdavė statybą leidžiantį dokumentą Nr. LRS-35-190725-00026 pagal Projektuotojo UAB „Kartografiniai projektai“ 2019 m. parengtą statinio projektą „Pastato - daržinės (unikalus daikto Nr. ( - )) rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį iš sandėliavimo į pagalbinio ūkio - daržinė, pastato - veršidės (unikalus daikto Nr. ( - )) rekonstravimo ir mėšlidės statybos ( - ), projektas“, Nr. KP-19/19, kuris suteikė teisę statytojai O. M. rekonstruoti kitos (fermų) paskirties mėsinių galvijų fermą - veršidę, unikalus Nr. ( - ), rekonstruoti sandėliavimo paskirties pastatą į pagalbinio ūkio paskirties pastatą - daržinę, unikalus Nr. ( - ), ir naujai statyti inžinerinį statinį - aikštelę bei inžinerinį statinį - mėšlidę, žemės sklype adresu ( - );

142.

15Inspekcija, vadovaudamasi Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Inspekcijos viršininko 2011-02-04 įsakymu Nr. 1V-17 patvirtinto Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo nuostatomis, atliko patikrinimą dėl Statytojai išduoto Statybos leidimo teisėtumo. 2020-01-24 surašytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas Nr. SLD-30-200124-00004, kuriame konstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas Nr. LRS-35-190725-00026 išduotas neteisėtai (nepateikti pastato projekto bendrosios ekspertizės aktas, statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninio tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre bei Lietuvos geologijos tarnybos pateiktu ataskaitos vertinimu ir priėmimu);

163.

172020-03-23 Inspekcija kreipėsi su ieškiniu į Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus dėl Kretingos rajono savivaldybes administracijos išduoto 2019-07-25 statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-35-190725-00026 galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo.

184.

19Statytoja 2020-05-28 raštu (Inspekcijoje registruotas 2020-05-29 Nr. 1D-7400) pateikė Inspekcijai 2020-01-24 statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų laikymosi patikrinimo akte Nr. SLD-30-200124-0004 nurodytus trūkstamus dokumentus: UAB „Klaipėdos ekspertizė“ 2020-04-10 Projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. EY-20-2020-02, UAB „Geoconsulting“ Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020-05-18 rašto Nr. (4)-l.7-2979 „Dėl inžinerinių geologinių tyrimų (ID 15721-2020) ataskaitos vertinimo“ elektroninio dokumento nuorašą.

205.

21Inspekcija, vadovaudamasi Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Inspekcijos viršininko 2011-02-04 įsakymu Nr. 1V-17 patvirtinto Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo nuostatomis, atliko patikrinimą dėl Statytojai išduoto Statybos leidimo teisėtumo. 2020-06-11 surašytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas Nr. SLD-30-200611-00042, kuriame konstatuota, kad trūkumai pašalinti ir statybą leidžiantis dokumentas Nr. LRS-35-190725-00026 išduotas teisėtai.

22Siekdamos taikiai užbaigti procesą bei užkirsti kelią kilti su tuo susijusiems ginčams ateityje, susitaria tarpusavio nuolaidų būdu išspręsti kilusį ginčą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1477-1081/2020 ir sudaro šią taikos sutartį:

231.

24Atsižvelgiant į tai, kad Statytojas pašalino Inspekcijos nustatytus trūkumus, parengdamas visus privalomus projektavimo dokumentus, Ieškovas atsisako nuo ieškinio dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos išduoto 2019-07-25 statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-35-190725-00026 galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo.

252.

26Sutarties šalys nereikalauja viena iš kitos savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir nuo jų reikalavimo atsisako.

273.

28Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas apmoka Statytojas.

294.

30Šalys patvirtina, kad neturi viena kitai jokių pretenzijų dėl ginčo objekto ir bylinėjimosi išlaidų.

315.

32Šalys patvirtina, kad vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais bei turi visas teises ir reikiamus įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

336.

34Šalys patvirtina, kad sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms ir nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisinis pagrindas pripažinti šią sutartį negaliojančią ar niekine.

357.

36Ši sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

378.

38Šalys taikos sutarties sąlygas pilnai suprato, šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.983 - 6.985 bei CPK 42, 87, 94, 137, 140, 293 ir 294 straipsniuose.

399.

40Sudaryti 5 šios sutarties egzemplioriai, po vieną atstovams ir vieną šios sutarties egzempliorių Statytoja pateiks teismui.

4110.

42Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.“

43Civilinę bylą nutraukti.

44Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

45Teismo nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Kristina... 2. Pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis numato,... 5. Šalių pasirašytos taikos sutarties turinys neprieštarauja imperatyvioms... 6. Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140,... 8. prašymą tenkinti.... 9. Patvirtinti ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 10. „Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 11. atsižvelgdamos į tai, kad:... 12. 1.... 13. 2019-07-25 Kretingos savivaldybės administracija išdavė statybą... 14. 2.... 15. Inspekcija, vadovaudamasi Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2... 16. 3.... 17. 2020-03-23 Inspekcija kreipėsi su ieškiniu į Plungės apylinkės teismo... 18. 4.... 19. Statytoja 2020-05-28 raštu (Inspekcijoje registruotas 2020-05-29 Nr. 1D-7400)... 20. 5.... 21. Inspekcija, vadovaudamasi Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2... 22. Siekdamos taikiai užbaigti procesą bei užkirsti kelią kilti su tuo... 23. 1.... 24. Atsižvelgiant į tai, kad Statytojas pašalino Inspekcijos nustatytus... 25. 2.... 26. Sutarties šalys nereikalauja viena iš kitos savo patirtų bylinėjimosi... 27. 3.... 28. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas apmoka Statytojas.... 29. 4.... 30. Šalys patvirtina, kad neturi viena kitai jokių pretenzijų dėl ginčo... 31. 5.... 32. Šalys patvirtina, kad vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitais... 33. 6.... 34. Šalys patvirtina, kad sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms teisės... 35. 7.... 36. Ši sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios teismo nutarties... 37. 8.... 38. Šalys taikos sutarties sąlygas pilnai suprato, šalims žinomos taikos... 39. 9.... 40. Sudaryti 5 šios sutarties egzemplioriai, po vieną atstovams ir vieną šios... 41. 10.... 42. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą... 43. Civilinę bylą nutraukti.... 44. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 45. Teismo nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo...