Byla I-2464-162/2016
Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 25 d. rašto Nr. (5.1.22)-A5-2382 „Dėl žemės sklypo plano nederinimo“ panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Kiaurakytės ir Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai ir pareiškėjo G. Š. atstovei R. Š., atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovui Vaidotui Jasui, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Daliai Vaičikauskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kartografiniai projektai“ atstovui S. B.,

22016 m. rugpjūčio 30 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. Š. ir G. Š. skundą atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Kartografiniai projektai“, P. R. dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 25 d. rašto Nr. (5.1.22)-A5-2382 „Dėl žemės sklypo plano nederinimo“ panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjai G. Š. ir R. Š. skundu (b. l. 4-6) kreipėsi į teismą prašydami:

51) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 25 d. raštą Nr. (5.1.22)-A5-2382 „Dėl žemės sklypo plano derinimo“, kuriuo atsisakyta suderinti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui;

62) įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti žemės sklypo rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ parengtą žemės sklypo plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, projektą.

7Pareiškėjai skunde nurodo, jog jiems nuosavybės teise priklausanti žemė (kadastro Nr. ( - )), esanti adresu ( - ), ribojasi su laisvos valstybinės žemės plotu. Pareiškėjai 2011 m. gegužės 31 d. kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija), prašydami leisti įsigyti minėtą laisvos valstybinės žemės plotą, o 2011 m. liepos 14 d. Administracijai pateiktas prašymas leisti pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (toliau – Planas). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius neprieštaravo dėl pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo didinimo ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje, todėl Administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AV-1924 pradėtas rengti žemės sklypo Planas. 2015 m. gruodžio 18 d. pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „Kartografiniai projektai“ dėl Plano rengimo. Plano viešo svarstymo metu gautas 2016 m. kovo 14 d. gretimo žemės sklypo savininkės P. R. pranešimas, kuriuo ji nesutiko su parengtu žemės sklypo Planu, ir prašė palikti privažiavimą prie jai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), taip pat užtikrinti prieigą inžinerinių tinklų tiesimui ateityje. UAB „Kartografiniai projektai“ 2016 m. kovo 22 d. raštu P. R. pranešė, jog nebus atsižvelgta į jos pasiūlymus ir Plano projekto sprendiniai nebus keičiami. Tačiau Administracija su tuo nesutiko ir, atsižvelgdama į P. R. pasiūlymus, 2016 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. (5.1.22)-A5-2382 atsisakė derinti žemės sklypo Planą, kadangi susisiekimo sistema turėtų būti vystoma racionaliai. Plano rengėjui nurodyta pataisyti žemės sklypo Planą pagal pateiktą P. R. pasiūlymą, paliekant privažiavimą prie jos žemės sklypo.

8Pareiškėjai su minėtu sprendimu nesutinka ir mano, kad priimtas skundžiamas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, neatitinkantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų, kadangi jame nėra nurodytos nei teisinės, nei faktinės aplinkybės, dėl kurių žemės sklypo Plano rengimo projektas nėra derinamas. Pažymi, jog laisvą valstybinės žemės sklypą pareiškėjai beveik 10 metų prižiūri ir naudoja, o tretieji asmenys juo niekada nesinaudojo nei pravažiavimo, nei kitais tikslais. Be to, P. R. iki šiol naudojosi privažiavimu iš kitos jai priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) pusės, ( - ), kuriame yra registruotas kelio servitutas. Teigia, kad žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) priklausantis P. R., yra žemės ūkio paskirties sklypas, todėl jam nėra poreikio jungtis prie miesto inžinerinių tinklų, o patekimas į šį sklypą yra užtikrintas iš Užmiesčio gatvės per kitame jai priklausančiame žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) esantį kelio servitutą,

9Teismo posėdžio metu pareiškėja ir pareiškėjo G. Š. atstovė R. Š. skundą palaikė ir prašė jį tenkinti skunde nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

10Pareiškėjas G. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 142).

11Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas Vaidotas Jasas teismo posėdžio metu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

12Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepime (b. l. 31-34) nurodo, kad 2011 m. liepos 14 d. Administracijoje gautas R. Š. prašymas leisti pradėti rengti laisvos valstybinės žemės sklypo Planą. Išnagrinėjus prašymą nustatyta, kad laisvos valstybinės žemės plotas atitinka įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto sąvoką, todėl gavus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus sutikimą dėl žemės sklypo didinimo ne daugiau kaip 6 arais valstybinės žemės sąskaita, Administracijos direktorius 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. AV-1924 1 punktu nusprendė pradėti rengti žemės sklypo Planą. Administracijai 2016 m. balandžio 11 d. pateiktas derinimui ginčo teritorijos žemės sklypo Planas, kurį buvo atsisakyta suderinti, kadangi žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) yra Gargždų miesto administracinėse ribose, (D kategorijos) gatvių tinkle, todėl susisiekimo sistema turėtų būti vystoma racionaliai. Tai yra, pagal P. R. pasiūlymą, paliekant privažiavimą prie jos žemės sklypo. Pažymi, jog tokia išvada padaryta vadovaujantis Gargždų miesto bendrojo plano sprendinių konkretizavimo aiškinamojo rašto 7 skyriaus (Susisiekimo sistema) 7.3 punktu (Gatvių tinklas), Gargždų miesto pagrindinių gatvių kategorijos, kur numatyta, kad teritorijose, kuriose numatoma plėtoti paslaugų, pramonės ir sandėliavimo veiklas, naujų aptarnaujančių (D kategorijos) gatvių tinklas šiuo bendruoju planu nedetalizuojamas. Šiuo atveju, papildomas (D kategorijų) gatvių tinklas bei bendrajame plane rekomenduojamų pagalbinių gatvių klasifikacijos indeksas, o kartu ir jų techniniai parametrai turi būti nustatomi detaliaisiais planais. Paaiškina, jog gatvės, kurios nėra detalizuotos Gargždų miesto bendrojo plano nuostatomis, gali būti formuojamos žemės sklypo planais, prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams.

13Nurodo, jog privažiavimas prie P. R. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) yra numatytas kelio servitutu per pačiai P. R. priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), tačiau buvo ir kitos aplinkybės, kurios sąlygojo žemės sklypo Plano nederinimą. Paaiškina, kad žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) patenka į Gargždų miesto teritoriją (žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), yra ( - )). Pagal Gargždų miesto bendrąjį planą, šiame sklype numatyta mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija. Ši teritorija skirta gyvenamajai veiklai, kartu su ja aptarnauti reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra, gyvenamajai aplinkai draugiškomis darbo vietomis. Teigia, kad P. R. savo pasiūlyme aiškiai nurodė, kad pageidauja ateityje prisijungti prie miesto centralizuotų inžinerinių tinklų. Patvirtinus pareiškėjų teiktą derinti žemės sklypo Planą, tokios galimybės būtų stipriai apsunkintos, galimai ateityje reikėtų paimti žemę visuomenės poreikiams, nustatyti servitutus ir kt., o viso šito galima išvengti racionaliai suplanavus susisiekimo sistemą, tuo pačiu paliekant inžinerinės infrastruktūros koridorių, pratęsiant Palangos gatvę iki P. R. sklypo. Pažymi, kad P. R. žemės sklype nustatytas tik kelio servitutas, o servitutas tiesti antžemines, požemines komunikacijas nenustatytas.

14Atkreipia dėmesį, kad ( - ) yra įrengti centralizuoti inžinerinės infrastruktūros tinklai, t. y. vandentiekio bei nuotekų tinklai, kurių ( - ), nėra. Mano, kad realiausia galimybė prisijungti į centralizuotus tinklus yra arba iš ( - )gatvės.

15Mano, kad skundžiamas sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

16Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė Dalia Vaičikauskaitė teismo posėdžio metu prašė ginčą spęsti teismo nuožiūra.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (b. l. 117-119) nurodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos neprieštaravo dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), padidinimo ne daugiau kaip 6 arais laisvojoje valstybinėje žemėje, tačiau teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, todėl pareiškėjų pareikštą reikalavimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo P. R. atsiliepimu (b. l. 128-131) su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo P. R. atsiliepime nurodo, kad jai Apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 2124 ir sprendimu Nr. 55/4316 buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kuris tuo metu buvo ( - ). Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus paaiškėjo, kad jis yra pasiskirstęs per dvi administracines teritorijas, t. y. ( - ) seniūnijos, todėl buvo padalintas į du atskirus žemės sklypus (unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) seniūnija) su numatytu kelio servitutu. Pažymi, jog žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), ribojasi su laisvu valstybinės žemės sklypu, kurį prisijungti pageidauja pareiškėjai. Trečiojo suinteresuoto asmens žemės sklypas, esantis ( - ) mieste, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių konkretizavimo (5 schema) teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinį patenka į urbanistines plėtros teritoriją. Teigia, jog esant poreikiui, šių žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio paskirties galima pakeisti į kitą – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Patekti į miesto teritorijos sklypą po sklypų padalinimo buvo numatytas servitutinis kelias per Dauparų-Kvietinių seniūnijoje esantį sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ). Teigia, jog šiuo metu abiem žemės sklypais naudojasi pareiškėja, todėl servitutinio kelio poreikio nėra, tačiau ateityje, pasikeitus žemės sklypų savininkams, naudotis servitutiniu keliu gali tapti problematiška.

20Mano, jog leidus pareiškėjams privatizuoti laisvą valstybinės žemės sklypą, P. R. žemės sklypas būtų atribotas nuo ( - ), kuriose yra įrengti centralizuoti inžinerinės infrastruktūros tinklai, t. y. vandentiekio bei nuotekų tinklai, kurių ( - ), centralizuotų tinklų nėra. Mano, kad šiuo metu realiausia galimybė pasijungti į centralizuotus tinklus yra iš ( - ) gatvių.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo P. R. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 143). Atsiliepimu prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

22Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Kartografiniai projektai“ atstovas S. B. teismo posėdžio metu prašė ginčą išspręsti teismo nuožiūra.

23Nagrinėjamoje byloje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) (toliau – ir ABTĮ) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla pradėta ir nebaigta nagrinėti pirmąja instancija iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 1 dalis).

24ABTĮ 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama pareiškėjui G. Š. bei trečiajam suinteresuotam asmeniui P. R. nedalyvaujant.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (minėta, toliau – ir Administracija) 2016 m. balandžio 25 d. rašto Nr. (5.1.22)-A5-2382 (toliau – ir skundžiamas sprendimas, Sprendimas), kuriuo atsisakyta suderinti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (minėta, toliau – ir Planas), teisėtumo ir pagrįstumo. Panaikinus skundžiamą sprendimą, pareiškėjai prašo įpareigoti atsakovę per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti žemės sklypo Plano projektą.

27Byloje nustatyta, jog pareiškėjui G. Š. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), kurio plotas – 0,1487 ha (b. l. 64). Pareiškėjai 2011 m. liepos 14 d. kreipėsi į Administraciją, prašydami leisti pradėti rengti laisvos valstybinės žemės sklypo Planą (b. l. 9). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius neprieštaravo dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) padidinimo ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje (b. l. 10). Administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AV-1924 „Dėl žemės sklypo plano rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo ( - )“ pradėtas rengti žemės sklypo Planas, padidinant ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) (b. l. 11). Pareiškėjas G. Š. 2015 m. gruodžio 18 d. pasirašė paslaugų sutartį su UAB „Kartografiniai projektai“, kuria UAB „Kartografiniai projektai“ įsipareigojo parengti ir su valdžios institucijomis suderinti žemės sklypo, esančio adresu ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą (b. l. 18-19).

28Nustatyta, jog baigiamojo etapo metu viešojo svarstymo stadijoje 2016 m. kovo 14 d. buvo gautas gretimo žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), savininkės P. R. pranešimas, kuriuo ji nesutiko su parengtu žemės sklypo Plano projektu (b. l. 20). P. R. prašė palikti privažiavimą prie jai priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kaip Palangos gatvės tęsinį, taip pat užtikrinti prieigą inžinerinių tinklų tiesimui ateityje. UAB „Kartografiniai projektai“ 2016 m. kovo 18 d. raštu atsakydama į P. R. 2016 m. kovo 14 d. pranešimą nurodė, kad nebus atsižvelgta į jos pasiūlymus ir Plano projekto sprendiniai nebus keičiami (b. l. 14). Minėtame rašte UAB „Kartografiniai projektai“ išdėstė nesutikimo motyvus. Administracija skundžiamu 2016 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. (5.1.22)-A5-2382 atsisakė suderinti UAB „Kartografiniai projektai“ parengtą žemės sklypo Planą bei Plano rengėjui nurodė Planą pataisyti pagal pateiktą P. R. pasiūlymą (b. l. 15).

29Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2013 m. birželio 27 d. įstatymo redakcija Nr. XII-407, įsigaliojusi nuo 2014 m. sausio 1 d.) priedo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.

30Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai teritorijų planavimo dokumentus pradėjo rengti dar iki Teritorijų planavimo įstatymo 2013 m. birželio 27 d. redakcijos įsigaliojimo nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl nagrinėjamoje byloje taikytina Teritorijų planavimo įstatymo redakcija, galiojusi iki 2014 m. sausio 1 d.

31Teritorijų planavimo įstatymas (1995 m. gruodžio 12 d. įstatymas Nr. I-1120, 2012 m. rugsėjo 20 d. įstatymo redakcija Nr. XI-2225, galiojusi nuo 2012 m. rugsėjo 26 d. iki 2014 m. sausio 1 d.) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, planų rengėjų, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese (Teritorijų planavimo įstatymo 1 straipsnis). Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalis numato, kad miestų teritorijose Vyriausybės nustatyta tvarka parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams: <...> 4) esamo žemės sklypo padidinimo ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje planas, kai nėra galimybės suformuoti atskirą sklypą. Teritorijų planavimo dokumentai – bendrieji (generaliniai), specialieji ir detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 41 dalis). Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 40 dalis). Teritorijų planavimo dokumentų derinimas – procedūra, kurios metu tarpusavyje suderinami parengtų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, patikrinama, ar buvo laikytasi planavimo sąlygų ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 44 dalis). Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalis savo ruožtu inter alia (be kita ko) numato, kad detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Baigiamąjį etapą sudaro: 1) teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas; 2) teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre (Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalis).

32Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (toliau – ir žemės sklypas), rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintas Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašas (akto redakcija, galiojusi nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d.) (toliau – ir Aprašas). Aprašo 29 punktas nustato, jog kai žemės sklypo planas rengiamas Aprašo 4.4 punkte (padidinami ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esami žemės sklypai, kai nėra galimybės suformuoti atskirų sklypų) nurodytu atveju, plano rengėjas apie parengtą žemės sklypo planą registruotais laiškais informuoja su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių (turinčių daugiau negu vieną bendrą ribos posūkio tašką) žemės sklypų savininkus ir (ar) valstybinės žemės naudotojus, nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu žemės sklypo planu, arba su šiuo dokumentu supažindina juos asmeniškai. Jeigu žemės sklypų savininkų ir (ar) valstybinės žemės naudotojų negalima surasti jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais arba tokių savininkų ir (ar) valstybinės žemės naudotojų daugiau negu 10, plano rengėjas gali informaciją apie parengtą žemės sklypo planą paskelbti vietos spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje. Aprašo 32 punktas nustato, jog kol susipažįstama su parengtu žemės sklypo planu, savivaldybės administracija privalo registruoti pasiūlymus dėl jo, juos išnagrinėti ir esant pagrindui pavesti plano rengėjui pataisyti jį pagal gautus pasiūlymus arba išsiųsti motyvuotą atsakymą pasiūlymus pateikusiems asmenims per 5 darbo dienas po to, kai baigiasi susipažinimo laikas. Aprašo 33 punktas numato, kad žemės sklypo plano rengėjas planą ir dokumentus, įrodančius, kad Aprašo 28–30 punktuose nustatyta tvarka asmenys supažindinti ar kviesti susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (sprendinių brėžinys su susipažinusių asmenų parašais, išsiųstų laiškų kopijos), teikia derinantiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir institucijoms. Aprašo 35 punkte nustatyta, kad savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar kita institucija derinti žemės sklypo plano negali ilgiau kaip 10 darbo dienų. Per tokį pat laiką privaloma raštu pateikti motyvuotą atsakymą plano rengėjui, jeigu planas nederinamas.

33Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skundžiamu 2016 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. (5.1.22)-A5-2382 atsisakė suderinti žemės sklypo Planą iš esmės tuo pagrindu, jog žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), yra Gargždų miesto administracinėse ribose, (D kategorijos) gatvės tinkle, todėl susisiekimo sistema turėtų būti vystoma racionaliai. Teisiniu skundžiamo sprendimo priėmimo pagrindu nurodytas Gargždų miesto bendrojo plano sprendinių konkretizavimo 7 skyriaus (Susisiekimo sistema) 7.3 punktas bei Aprašo 32 punktas. Skundžiamame sprendime pažymėta, kad Gargždų miesto bendruoju planu gatvių tinklas nedetalizuojamas, todėl jis turi būti formuojamas žemesnio lygio planavimo dokumentais, atsižvelgiant į teritorijos naudojimo būdą, planuojamas veiklas, užstatymo išplanavimą, technologinius procesu ir pan.

34Byloje nustatyta, jog UAB „Kartografiniai projektai“ 2016 m. kovo 18 d. raštu atsakydama į P. R. pateiktus pasiūlymus nurodė, kad į jos pasiūlymus neatsižvelgiama, kadangi: 1) Gargždų miesto bendrojo plano dalies (transporto ir vertikaliojo planavimo schemos) korektūra, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T11-110 (T00063999) ir Gargždų miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. T11-31 (T00001162) susisiekimo komunikacijų brėžiniu, valstybinės žemės ruože tarp Palangos ir Vytenio gatvių nėra numatyta susisiekimo sistemos ir inžinerinių tinklų plėtra; 2) į P. R. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį Gargždų mieste, patenkama per jai nuosavybės teise priklausantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybė., kuriame yra įregistruotas 0,0547 ha ploto kelio servitutas; 3) P. R. žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) yra žemės ūkio paskirties, todėl jam nėra poreikio jungtis prie miesto inžinerinių tinklų, o patekimas į šį sklypą yra užtikrintas iš ( - ) per sklype (kadastro Nr. ( - ), esantį kelio servitutą (b. l. 14).

35Plano rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ pateikto atsakymo turinys leidžia spręsti, kad į P. R. pasiūlymus buvo atsakyta aiškiai, argumentuotai bei nurodytos priežastys, dėl kurių nesutinkama su jos pateiktais pasiūlymais. Tačiau atsakovė, nederindama UAB „Kartografiniai projektai“ parengto žemės sklypo Plano projekto, iš esmės nepateikė jokių motyvų, kuriais paneigtų UAB „Kartografiniai projektai“ 2016 m. kovo 18 d. rašte nurodytus argumentus neatsižvelgti į P. R. pasiūlymus. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad susisiekimo sistema turėtų būti vystoma racionaliai, tačiau neatsakyta dėl ko privažiavimas prie P. R. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) iš ( - ) gatvės per sklype (kadastro Nr. ( - )) esantį kelio servitutą nėra racionalus. P. R. nesutikimą su parengtu žemės sklypo Planu grindė ir tuo, kad jai nebus galimybės ateityje prisijungti prie miesto inžinerinių tinklų, tačiau skundžiame sprendime šiuo aspektu visiškai nepasisakyta.

36Akcentuotina, jog atsakovė skundžiamame sprendime remiasi Aprašo 32 punktu, kuris numato savivaldybei teisę plano rengėjui pavesti pataisyti parengtą žemės sklypo planą pagal gautus pasiūlymus, tačiau nenumato teisinio pagrindo, kuriuo remiantis žemės sklypo planas negali būti derinamas. Atkreiptinas dėmesys, jog Aprašo 32 punktas kaip tik įpareigoja savivaldybę pavesti plano rengėjui pataisyti žemės sklypo planą tik esant pagrindui, o Aprašo 35 punktas imperatyviai nustato, jog plano nederinimo atveju turi būti pateiktas raštu motyvuotas atsakymas plano rengėjui. Skundžiamame sprendime iš esmės nėra nurodyti teisiškai ir faktiškai grįsti motyvai, kurie leistų individualaus administracinio akto gavėjui suprasti šio akto esmę ir juo nustatytas teises ir pareigas.

37Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios ir kitos valstybės bei savivaldybių institucijos, visi pareigūnai turi veikti vadovaudamiesi teise (Konstitucinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas). Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas suponuoja tai, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, jie turi tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (Konstitucinio teismo 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados, 2014 m. gegužės 27 d., 2014 m. liepos 11 d. nutarimai).

38Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis).

39Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra išaiškinęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009, 2012 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3025/2012, 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A-4237-624/2016 ir kt.). Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar tai darant tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2015 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1718-756/2015 ir kt.).

40Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas daro išvada, jog Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. (5.1.22)-A5-2382 neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių, nes jame išdėstyti motyvai yra neaiškūs ir nepakankami, todėl jis yra neteisėtas ir nepagrįstas.

41Pažymėtina, jog atsakovė atsiliepime nurodo naujus motyvus, kurių nebuvo nurodžiusi skundžiamame sprendime, O būtent, nurodo ir kitas aplinkybes, kurios, anot jos, sąlygojo žemės sklypo Plano nederinimą, t. y. buvo nederinta ir dėl to, kad P. R. savo pasiūlyme nurodė, kad ateityje pageidauja prisijungti prie miesto centralizuotų inžinerinių tinklų.

42Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad administracinis teismas, nagrinėdamas skundus dėl individualių administracinių aktų teisėtumo, vykdo viešojo administravimo subjektų kontrolę (angl. a review) t. y. teismas kontrolės modelio bylose vykdo objektyvios teisinės tvarkos apsaugos (angl. recours objetif) funkcijas. Materialinės teisės normas taiko ne teismas, o viešojo administravimo subjektas, kuris sprendžia klausimą dėl administracinio sprendimo priėmimo, o administracinis teismas tik sprendžia klausimą, ar viešojo administravimo subjektas teisingai taikė materialinės teisės normas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1902/2013).

43Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo teismo praktiką, teismas šioje byloje nevertina atsakovės argumentų, kurie nebuvo pateikti skundžiamame sprendime, o nurodomi tik teismui teiktame atsiliepime.

44Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. (5.1.22)-A5-2382 naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas, prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalims, Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

45Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

46Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje išvestiniu skundo reikalavimu prašo įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją per 10 darbo dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti žemės sklypo Plano projektą.

47Kaip prieš tai ir minėta, materialinės teisės normas taiko ne teismas, o viešojo administravimo subjektas. Šiuo atveju atsakovei priėmus skundžiamą sprendimą, kuris neatitinka teisės aktų reikalavimų, atsakovė yra įpareigojama iš naujo, remiantis teisės aktų nuostatomis, išspęsti žemės sklypo Plano derinimo klausimą.

48Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu

Nutarė

49Pareiškėjų G. Š. ir R. Š. skundą tenkinti iš dalies.

50Panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 25 d. raštą Nr. (5.1.22)-A5-2382 „Dėl žemės sklypo plano derinimo“.

51Įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti klausimą dėl žemės sklypo rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ parengto žemės sklypo plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, projekto derinimo.

52Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

53Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2016 m. rugpjūčio 30 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjai G. Š. ir R. Š. skundu (b. l. 4-6) kreipėsi į teismą... 5. 1) panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m.... 6. 2) įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją per 10 darbo... 7. Pareiškėjai skunde nurodo, jog jiems nuosavybės teise priklausanti žemė... 8. Pareiškėjai su minėtu sprendimu nesutinka ir mano, kad priimtas skundžiamas... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir pareiškėjo G. Š. atstovė R. Š.... 10. Pareiškėjas G. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 11. Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas Vaidotas... 12. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atsiliepime (b. l.... 13. Nurodo, jog privažiavimas prie P. R. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) yra... 14. Atkreipia dėmesį, kad ( - ) yra įrengti centralizuoti inžinerinės... 15. Mano, kad skundžiamas sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. R. atsiliepimu (b. l. 128-131) su... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. R. atsiliepime nurodo, kad jai Apskrities... 20. Mano, jog leidus pareiškėjams privatizuoti laisvą valstybinės žemės... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. R. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Kartografiniai projektai“ atstovas S.... 23. Nagrinėjamoje byloje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 24. ABTĮ 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų... 25. Teisėjų kolegija... 26. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės... 27. Byloje nustatyta, jog pareiškėjui G. Š. nuosavybės teise priklauso žemės... 28. Nustatyta, jog baigiamojo etapo metu viešojo svarstymo stadijoje 2016 m. kovo... 29. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2013 m. birželio 27 d.... 30. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai teritorijų planavimo dokumentus... 31. Teritorijų planavimo įstatymas (1995 m. gruodžio 12 d. įstatymas Nr.... 32. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui... 33. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skundžiamu 2016 m. balandžio... 34. Byloje nustatyta, jog UAB „Kartografiniai projektai“ 2016 m. kovo 18 d.... 35. Plano rengėjo UAB „Kartografiniai projektai“ pateikto atsakymo turinys... 36. Akcentuotina, jog atsakovė skundžiamame sprendime remiasi Aprašo 32 punktu,... 37. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad... 38. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis... 39. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra... 40. Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas daro išvada, jog Klaipėdos rajono... 41. Pažymėtina, jog atsakovė atsiliepime nurodo naujus motyvus, kurių nebuvo... 42. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad... 43. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo teismo praktiką, teismas šioje byloje... 44. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, Klaipėdos rajono... 45. Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ... 46. Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje išvestiniu skundo reikalavimu prašo... 47. Kaip prieš tai ir minėta, materialinės teisės normas taiko ne teismas, o... 48. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 49. Pareiškėjų G. Š. ir R. Š. skundą tenkinti iš dalies.... 50. Panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio... 51. Įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją teisės... 52. Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 53. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...