Byla e2YT-2817-867/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Bruzdeilyno valdos“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, priėmimo klausimą

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga Sakalauskaitė,

2rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjų K. P., N. P., A. J., V. U., V. U., D. N., A. N., D. Ž., R. V. Ž., A. P., J. P. pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Bruzdeilyno valdos“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad inžinerinis įrenginys – vandens siurblys, inžineriniai įrenginiai – vandentiekio bei buitinių nuotekų bei jų valymo tinklai bei infrastruktūros objektas – keliai, esantys bendrijos „Bruzdeilyno valdos“ administruojamoje teritorijoje, esančioje Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone yra pareiškėjų bendroji dalinė nuosavybė.

5Pareiškimą atsisakytina priimti, kadangi jis nenagrinėtinas teisme.

6Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą juridinį faktą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444, 445 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535-969/2015).

7Bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXVI skyriaus normos. Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis).

8Taigi, civilinio proceso teisena dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo turi specialią paskirtį ir gali būti naudojama tik esant tam tikroms įstatyminėms prielaidoms. Pagal CPK 444, 445 straipsnių nuostatas juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, t. y. nuo jų priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Šios įstatymo nuostatos yra imperatyviosios, todėl kai nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepriklauso teismo kompetencijai. Teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik jeigu pareiškėjas neturi jį patvirtinančių dokumentų ir negali jų gauti kitokia tvarka. Jeigu yra dokumentai, patvirtinantys tą faktą, arba juos galima gauti ar prarastus atkurti kita tvarka, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (nenagrinėtinas teisme), o priėmęs bylą nagrinėti, teismas turi ją nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

9Pareiškėjai nurodo, kad preliminariomis pirkimo - pardavimo sutartimis buvo susitarta nupirkti ir žemės sklypo komunikacijas, bendro naudojimo objektus: lauko inžinerinius tinklus, kelius, pravažiavimus, bendrojo naudojimo teritoriją, kuri yra įskaičiuota į sklypo kainą. Nurodo, kad 2007 m. balandžio 4 d. Klaipėdos rajono savivaldybė UAB „Bruzdelynas“ išdavė statybos leidimą statyti infrastruktūrą, tačiau ši infrastruktūra teisiškai nebuvo perleista nei prieš UAB „Bruzdelynas“ bankroto procedūrą, nei jos metu, o „pagal nutylėjimą“ perduota administruoti bendrijai „Bruzdeilyno valdos“.

10Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalis). Įstatymų nuostatos aiškiai ir konkrečiai numato nekilnojamųjų daiktų suformavimo ir įregistravimo procedūras. CK 4.253 straipsnio 1 dalis nustato, kad registruojami daiktai – nekilnojamieji daiktai ir pagal prigimtį kilnojamieji daiktai, kurie yra suformuoti įstatymo nustatyta tvarka ir kurių įgijimo ir perleidimo pagrindų registravimą nustato teisės aktai. Asmuo, norintis įregistruoti daiktą, teisių į jį suvaržymus, daiktines teises ar juridinius faktus, viešo registro tvarkytojui paduoda nustatytos formos prašymą (CK 4.256 straipsnio 1 dalis). Prašymą įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ar juridinius faktus nagrinėja ir sprendimus priima viešo registro tvarkytojas. Kai prašymas išnagrinėjamas, gali būti priimamas sprendimas prašymą tenkinti – įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ar juridinius faktus – arba prašymą atmesti – atsisakyti įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ar juridinius faktus (CK 4.257 straipsnio 1 dalis). Įregistravimą ar atsisakymą įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ir juridinius faktus suinteresuoti asmenys gali įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui (CK 4.258 straipsnis). Šiuo atveju iš prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nėra aišku, ar šie inžineriniai įrenginiai ir objektai yra baigti formuoti, ar yra nustatyti jų kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamuosius daiktus suformuoti.

11Atkreiptinas pareiškėjų dėmesys į tai, kad tiek reiškiant pareiškimą, tiek ir reiškiant ieškinį turi būti pareikšti aiškūs ir konkretūs reikalavimai, kurių pagrindu būtų galima priimti sprendimą. Nagrinėjamu atveju teismui prie pareiškimo ar ieškinio turėtų būti pateikta Nekilnojamojo turto objekto inžinerinių tinklų kadastro ir registro dokumentų byla, nes nesant suformuotiems nekilnojamiems daiktams ir jų neįregistravus, nėra galimybės išspręsti pareikštų reikalavimų, todėl pareiškėjai turėtų visų pirma įregistruoti nekilnojamus daiktus nekilnojamojo turto registre, kad juos būtų galima identifikuoti ir tik po to, jeigu Valstybės įmonė Registrų centras atsisakys įregistruoti daiktines teises į nekilnojamus daiktus pareiškėjų vardu kreiptis į teismą.

12Nustatyta, kad pareiškėjai su analogiškais reikalavimais į teismą kreipiasi jau ne pirmą kartą. Klaipėdos apylinkės Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. liepos 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-9080-1025/2018 jau buvo atsisakyta priimti pareiškėjų pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pareiškėjams grąžintas jį padavusiems asmenims, siūlant pareiškėjams kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą dėl daiktinės teisės įregistravimo. Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėjus atskirąjį skundą 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1399-777/2018 nutarta Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis taip pat nustatyta, kad 2018 m. liepos 24 d. teisme buvo gautas ieškinys dėl buitinių, lietaus nuotekų ir vandentiekio inžinerinių tinklų, esančių Bruzdeilyno kaime, Klaipėdos rajone, pripažinimo bendrosios dalinės nuosavybės teise, tačiau 2018 m. rugsėjo 20 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-10109-1025/2018 ieškinys, per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio trūkumų, laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovams. Iš teismui 2018 m. liepos 24 d. pateikto ieškinio turinio darytina išvada, kad šalys ne tik kad nesutaria dėl įteisinimo procedūrų su kitais bendrasavininkiais, bet net ir nebandė savo iniciatyva ikiteismine tvarka įsiteisinti buitinių, lietaus nuotekų ir vandentiekio inžinerinių tinklų savo sklypuose, nes visa tai pareikalautų didelių finansinių išlaidų ir administracinių procedūrų inicijavimo.

14Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymą bei formuodamas vieningą teismų praktiką taikant minėtą institutą yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai iškyla nuosavybės teisinius santykius reguliuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo klausimai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar asmuo turėjo nuosavybės teisę į turtą ir koks šios teisės turinys – juridinis faktas negali būti nustatinėjamas, tokie klausimai turi būti sprendžiami ieškinio teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2008, taip pat žr. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 3 d. nutartis civilinė byloje Nr. 2S-1143-622/2009).

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pateiktus bei teismo nustatytus duomenis bylojančius, jog pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo negali būti nagrinėjamas CPK V dalies XXVI skyriaus (ypatingosios teisenos) tvarka, vadovaujantis CPK 443 straipsnio 1 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškimą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme ypatingosios teisenos tvarka.

16Pasiūlyti pareiškėjams dėl daiktinės teisės įregistravimo klausimą spręsti ikiteismine tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu).

17Teismo vertinimu pareiškėjai teikdami analogiškus prašymus ir nepašalindami teismo nutartyse nurodytų trūkumų galimai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, o teismui nustačius, kad yra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį gali būti skiriama bauda iki 5 000,00 Eur.

18Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prie pareiškimo yra pateikti rašytiniai įrodymai, kad sumokėtas 37,00 Eur žyminis mokestis sumokėtas 2018 m. birželio mėnesį, kuris jau yra grąžintas teismo nutartimi civilinėje byloje e2YT-9080-1025/2018, todėl atsisakius priimti pareiškimą klausimas dėl žyminio mokesčio grąžinimo nespręstinas.

19Pareiškėjams nesant galimybės savarankiškai pateikti ieškinio (prašymo) CPK nustatyta tvarka, pareiškėjai, esant teisiniam pagrindui, gali pasinaudoti valstybės teikiama teisine pagalba, ginant savo interesus, dėl kurios suteikimo gali kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą arba kreiptis į advokatų kontoras ar advokatų padėjėjus, kad jiems būtų suteikta tinkama teisinė pagalba rengiant procesinius dokumentus ir juos teikiant teismui.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas,

Nutarė

21atsisakyti priimti pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

22Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjams.

23Nutartis gali būti skundžiama per septynias kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga... 2. rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjų K. P., N. P., A. J., V. U.,... 3. Teismas... 4. pareiškėjai teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti juridinę... 5. Pareiškimą atsisakytina priimti, kadangi jis nenagrinėtinas teisme.... 6. Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat... 7. Bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjimą... 8. Taigi, civilinio proceso teisena dėl juridinę reikšmę turinčių faktų... 9. Pareiškėjai nurodo, kad preliminariomis pirkimo - pardavimo sutartimis buvo... 10. Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro... 11. Atkreiptinas pareiškėjų dėmesys į tai, kad tiek reiškiant pareiškimą,... 12. Nustatyta, kad pareiškėjai su analogiškais reikalavimais į teismą... 13. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis taip pat nustatyta, kad... 14. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK normas,... 15. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pateiktus bei teismo... 16. Pasiūlyti pareiškėjams dėl daiktinės teisės įregistravimo klausimą... 17. Teismo vertinimu pareiškėjai teikdami analogiškus prašymus ir... 18. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prie pareiškimo yra pateikti rašytiniai... 19. Pareiškėjams nesant galimybės savarankiškai pateikti ieškinio (prašymo)... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2... 21. atsisakyti priimti pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto... 22. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjams.... 23. Nutartis gali būti skundžiama per septynias kalendorines dienas nuo nutarties...