Byla 2-1013-153/2011
Dėl isakymu ir teisines registracijos pripažinimo negaliojanciais, n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teiseja Galina Blaževic,

2sekretoriaujant Neringai Gudašytei,

3dalyvaujant ieškoves Lietuvos Respublikos generalines prokuraturos atstovei S. V., atsakoves Kauno žydu bendruomenes atstovams S. D., advokatui L. M., atsakoviu Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovui. D. V. Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei L. D., treciojo asmens Kauno žydu religines bendruomenes atstovams M. B., K. M., advokatei I. K.,

4žodinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves Lietuvos Respublikos generalines prokuraturos ieškini atsakovems Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijai, Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kauno žydu bendruomenei, tretiesiems asmenims Kauno žydu religinei bendruomenei, valstybes imonei Registru centrui, del isakymu ir teisines registracijos pripažinimo negaliojanciais, n u s t a t e :

5Ieškoves atstove praše ieškinio reikalavimus patenkinti.

6Atsakoviu Kauno žydu bendruomenes, Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos, Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai praše ieškinio reikalavimus atmesti.

7Treciojo asmens Kauno žydu religine bendruomenes atstovai praše ieškinio reikalavimus tenkinti.

8Valstybes imones Registru centro atstovas i teismo posedi neatvyko, apie teismo posedžio laika ir vieta pranešta, gautas prašymas byla nagrineti atstovui nedalyvaujant.

9Ieškoves reikalavimai tenkintini iš dalies.

10Ieškove Lietuvos Respublikos generaline prokuratura, siekdama apginti viešaji interesa, ieškiniu praše:

111) pripažinti negaliojanciu Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro pirmojo pavaduotojo 1992-08-27 isakyma Nr. 469 „Del pastatu ir statiniu perdavimo Kauno m. žydu bendruomenei“;

122) pripažinti negaliojanciu 1992-10-12 priemimo-perdavimo akta, kuriuo valstybine imone „Kauno duona“ perdave, o Kauno m. žydu bendruomene prieme pastatus ir statinius, esancius ( - ): gyvenamaji nama, gamybini korpusa (buvusi sinagogos pastata), dvieju aukštu murini nama, tvora ir kiemo danga;

133) pripažinti negaliojanciu Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakyma Nr. 02-01-2963 „Del savavališku statiniu iteisinimo ir teisinio registravimo Kauno žydu bendruomenes vardu (Kauno m.)“;

144) pripažinti negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu bendruomenes vardu registracija i pastatus, esancius ( - ), kuriu unikalus Nr. ( - )

155) gražinti valstybes nuosavyben pastatus, kuriu unikalus Nr. ( - ) , esancius ( - );

  1. priteisti iš atsakoviu bylinejimosi išlaidas.

16Teismo posedyje apklausti byloje dalyvaujantys asmenys praše byloje vadovautis procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais ir iš esmes pakartojo šiuose procesiniuose dokumentuose nurodytus motyvus.

  1. Del viešojo intereso.

17LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad disponavimas valstybei nuosavybes teise priklausanciu turtu griežtai laikantis istatymu nustatytos tvarkos yra viešasis interesas. Pastatai Kaune, ( - ), kurie priklause valstybei nuosavybes teise, buvo perduoti pažeidžiant istatymus (netinkamam subjektui), ir taip buvo pažeistas viešasis interesas. Iš neteises negali atsirasti teise, todel neteisetai perduotas turtas turi buti gražintas valstybei.

18Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstoves nuomone, nagrinejamuoju atveju panašiau, kad yra ginamas ne viešasis interesas, o religines bendrijos interesas. Ginco esme sudaro tai, kam turejo buti gražinti maldos namai ir kiti pastatai, ir toks gincas visu pirma yra tarp dvieju bendruomeniu – Kauno žydu religines bendruomenes ir Kauno žydu bendruomenes. Teismui nenustacius viešojo intereso pažeidimo, prokuroro ieškinys negali buti tenkinamas.

19Tos pacios nuomones del viešojo intereso gynimo buvo Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovas.

20Kauno žydu religines bendruomenes atstovu nuomone, prokuratura pagristai kreipesi i teisma, nes Žemes ukio ministerija perdave Kauno žydu bendruomenei valstybes turta nuosavyben be teiseto pagrindo, neatlygintinai, todel yra pažeistos valstybes nuosavybes teises. Valstybes nuosavybes teises gynimas šiuo atveju yra viešasis interesas.

21Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prokurorai, nustate asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidima, viešaji interesa gina istatymu nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybes ar savivaldybiu institucijos arba istaigos pranešima, pasiulyma, pareiškima, skunda arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitu instituciju pareigunai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti ši interesa, nesieme priemoniu pažeidimams pašalinti. Šio istatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktas suteikia prokurorams igaliojimus, ginant viešaji interesa, kreiptis i teisma su ieškiniu, pareiškimu ar prašymu.

22Teismas sutinka su LR Generalines prokuraturos motyvais, kad nuosavybes teisiu atkurimas, laikantis specialiojo teisinio reglamentavimo nuostatu, yra viešasis interesas, tai nustatyta taip pat Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamojoje teismu praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006-04-24 nutartyje Nr. 3k-3-242/2006; 2007-07-31 nutartyje Nr. 3k-3-319/2009; 2009-10-09 nutartyje Nr. 3k-3-397/2009; 2010-03-30 nutartyje Nr. 3k-3-314/2010). Teiseju kolegija konstatavo, kad kilus gincui del imperatyviu istatymo normu pažeidimo nuosavybes atkurimo procese, šiu normu pažeidimas gali reikšti, kad pažeisti ir privataus asmens privatus interesai, taciau konstatuotina, kad viešojo intereso gynimas, atsiskleidžiantis gincijant valdžios instituciju veiksmus nuosavybes atkurimo procese del tokiu veiksmu atitikimo imperatyvias istatymo normas, turetu buti reikšmingas visuomenei ar jos grupems ir kartu gali nulemti privaciu asmenu subjektines teises, ju apimti. Taip pat remiantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos padarytais išaiškinimais tinkamas valstybes instituciju ir pareigunu funkciju vykdymas taip pat yra viešo intereso dalis (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. kovo 22 d. nutartis Nr. 3k-3-194/2006). Taigi ieškoves atstoves motyvai, kad byloje ginamas ne privatus, o ne viešasis interesas, yra pagristi.

232. Del termino kreiptis i teisma ir ieškinio senaties taikymo ieškoves reikalavimui.

24LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad ieškini paduoda praleidus ieškinio senaties termina, taciau senaties termina yra pagrindas atnaujinti, nes terminas praleistas del svarbiu priežasciu. Ieškove apie gincijamus aktus sužinojo gavusi Kauno žydu religines bendruomenes skunda, o duomenis surinko tik 2010 m. gegužes men. Pritaikius ieškinio senati, liktu galioti neteisetas aktas, iš neteises atsirastu teise.

25LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad nuo 2009-10-19 iki 2010 m. gegužes. Kauno apygardos prokuraturoje buvo atliktas tyrimas ir priimtas nutarimas. Po to vyko prokuroro nutarimo pagristumo ir teisetumo patikrinimo procedura, inicijuota Kauno žydu religines bendruomenes 2010-03-26 pateikus skunda Generalinei prokuraturai. Panaikinus nutarima, vyko naujas savarankiškas Generalines prokuraturos prokuroro tyrimas, kuris truko nuo 2010-04-23 iki 2010-06-01. Per ši gana trumpa laikotarpi Generalines prokuraturos Civiliniu bylu skyriaus prokuroras surinko ir išanalizavo dideles apimties sudetinga medžiaga, buvo gauta nauju dokumentu. Ieškoves atstove nesutiko su Inspekcijos motyvais, jog yra praleistas ABTI 33 str. 1 d. nustatytas vieno menesio terminas gincyti Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakyma Nr. 02-01-2963.

26Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstoves nuomone, ieškoves nurodytas 1964 m. CK 84 str. 1 d. senaties terminas taikytinas tik pirmajam ir antrajam ieškinio reikalavimams. Gincijamas Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymas Nr. 02-01-2963 priimtas jau galiojant 2000 m. CK bei ABTI. Ieškove neprašo atnaujinti ieškinio senaties termino Kauno apskrities viršininko isakymo 2001-04-30 isakymo Nr. 02-01-2963 atžvilgiu. Neatnaujinus tokio termino, negali buti tenkinamas reikalavimas panaikinti skundžiama administracini akta. Todel jau vien šiuo pagrindu treciasis ieškinio reikalavimas atmestinas.

27Ieškoves gincijamiems aktams taikytinas Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau ABTI) 33 str. 1 d. vieno menesio senaties terminas. Prokurorai nera subjektai, dalyvaujantys savavališkos statybos iteisinimo procese, taciau i teisma su reikalavimu panaikinti sprendima del savavališkos statybos iteisinimo pagal analogijos principa jie gali kreiptis per viena menesi, kuris skaiciuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenu, leidžianciu daryti išvada, kad šis sprendimas pažeidžia viešaji interesa. Faktas, kad prokuroras neturi materialinio suinteresuotumo, nesuteikia jam daugiau teisiu nei kitiems ieškovams. Senaties termino pradžia skaiciuojama nuo tada, kai turejo ir galejo buti surinkti duomenys, leidžiantys daryti išvada, kad administracinis sprendimas pažeidžia viešaji interesa. Ieškove nurode, kad pakankamai duomenu surinko tik 2010 m. gegužes men., t. y. nuo atitinkamu dokumentu gavimo Generalineje prokuraturoje. Taciau dar anksciau Lietuvos Respublikos generalines prokuraturos 2009-11-20 pavedimo Nr.13.12-418 pagrindu Kauno apygardos prokuraturoje buvo atliktas Kauno žydu religines bendruomenes 2009-10-19 skundo tyrimas ir 2010-02-24 nutarimu Nr. P-1074 buvo atsisakyta kreiptis i teisma del viešojo intereso gynimo. Todel dar iki 2010-02-24 Kauno apygardos prokuraturoje (t. y. ir Generalineje prokuraturoje) buvo surinkta pakankamai duomenu, leidžianciu daryti išvada, ar administraciniai aktai pažeidžia viešaji interesa, ar ne. Prokuratura nuo 2009-10-19 iki 2010 m. gegužes men. nepagristai delse ir tokiu budu praleido ieškinio senaties termina, o ieškoves nurodytos ieškiniu senaties termino praleidimo priežastys negali buti laikomos objektyviomis nuo ieškovo valios nepriklausanciomis ir negali buti pripažistamos svarbiomis, kurios sudarytu pagrinda ieškinio senaties termino atnaujinimui. Ieškove nedetalizavo, kokie nauji dokumentai buvo gauti. Dar iki 2010-02-24 Kauno apygardos prokuraturoje buvo surinkta pakankamai duomenu, leidžianciu daryti išvada, ar administraciniai aktai pažeidžia vieša interesa, ar ne. Atsakove mano, kad ieškove praleido ABI 33 str. 1 d. ieškinio senaties termina. Prokuroro atliktas neišsamus tyrimas, t. y. netinkamas pareigu atlikimas, nera laikoma svarbia priežastimi, objektyvia, nepriklausancia nuo jo valios, sudarancia pagrinda senaties terminui atnaujinti.

28Atsakoves Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovas nurode, kad pagal Istatymo 3 str. religines bendruomenes prašymus del teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo ir turto gražinimo turejo pateikti to turto valdytojui pagal turto buvimo vieta nuo šio istatymo isigaliojimo dienos, t. y. nuo 1990 m. vasario 14 d. iki 1990 m. liepos 1 d. Prokuroras reiškia ieškini, siekdamas apginti išimtinai Kauno žydu religines bendruomenes, kuri praleido Istatymo 3 str. nustatyta termina pateikti nuosavybes teise patvirtinancius dokumentus. Atliekant nauja ministerijos valdyto ir Kauno žydu bendruomenei gražinto turto perskirstyma, esant skirtingiems Kauno mieto žydu ivairiu religiniu bendruomeniu ir kitu žydu bendruomeniu veiklos principams ir kriterijams, butu sudarytos teisines prielaidos šioms bendruomenems teisminiais gincais reikalauti iš valstybes papildomos paramos skyrimo, sudarytu galimybes atskiroms žydu bendruomenems, prisidengus viešojo intereso institutu, lengvai pasipelnyti valstybes biudžeto saskaita. Panaikinus ieškinyje nurodytus administracinius aktus, pasibaigus Istatymo nustatytam terminui del nuosavybes teisiu atkurimo prašymams paduoti ir nuosavybes teise patvirtinantiems dokumentams pateikti, Kauno žydu religine bendruomene neturetu teises paduoti ministerijai papildomu dokumentu del nuosavybes teisiu atkurimo, o ministerija neturetu teises šiu dokumentu priimti. Kauno žydu religine bendruomene apie gincijamo ministerijos isakymo nuostatas sužinojo laiku, taciau nuo 1990 m. vasario 14 d. iki dabar ministerijai skundu ir prašymu del galimai neteisingo Istatymo ir skundžiamo ministerijos isakymo nuostatu nepateike, buvo praleisti gincyti skundo pateikimo teismui nustatyti ieškinio senaties terminai (CK 1.125 str.) ir per nustatyta termina neapskunde (CK 1.127 str.). Todel yra teisinis pagrindas taikyti ieškinio senati.

29Kauno žydu bendruomenes atstovu nuomone, Kauno žydu religine bendruomene 1992 m. ir veliau žinojo tiek apie pastatu priemimo-perdavimo fakta, tiek apie minetu statiniu pirkimo-pardavimo fakta, nes tuo metu abieju bendruomeniu vadovai nuolat bendravo asmeniškai, o taip pat Kauno žydu religines bendruomenes vadovai dalyvaudavo bendruomenes tarybos posedžiuose. Kauno žydu religine bendruomene praleido Istatymo 3 str. nustatyta termina pateikti dokumentus del ginco pastatu gražinimo. Istatymas nenumato galimybes atnaujinti praleista istatymo nustatyta termina.

30Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nesutiko su teiginiais, kad Kauno žydu religine bendruomene nuo 1992 m. žinojo apie pastatu perleidima Kauno žydu bendruomenei.

31Teismu praktikoje yra išaiškinta, kad sprendžiant klausima del termino kreiptis i teisma, ne mažiau svarbus ir momento, nuo kurio turi buti skaiciuojamas šis terminas, nustatymas. Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prokurorai, nustate asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidima, viešaji interesa gina istatymu nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybes ar savivaldybiu institucijos arba istaigos pranešima, pasiulyma, pareiškima, skunda arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitu instituciju pareigunai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti ši interesa, nesieme priemoniu pažeidimams pašalinti. Šios nuostatos leidžia daryti išvada, kad prokuroras, gindamas viešaji interesa, istatymu nustatytais atvejais gali kreiptis i teisma tik nustates, kad šis interesas yra pažeistas, t. y. turedamas pakankamai duomenu, leidžianciu padaryti tokia išvada. Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatytos priemones, kuriu prokuroras gali imtis esant pagrindui manyti, kad pažeisti teises aktu reikalavimai (prašyti iš asmenu dokumentu ir informacijos, pavesti valstybes instituciju, istaigu vadovams ir pareigunams atlikti patikrinimus ir revizijas, kviesti asmenis ir gauti ju paaiškinimus ir kt.), rinkdamas papildoma informacija, kad butu nustatyta, ar yra pažeistas viešasis interesas ir ar yra pagrindas, ginant ši interesa, kreiptis i teisma. Del to vieno menesio terminas, per kuri prokuroras, gindamas viešaji interesa, gali kreiptis i teisma su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo, skaiciuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenu, leidžianciu daryti išvada, kad šis sprendimas pažeidžia viešaji interesa. Tokie duomenys turi buti surinkti laikantis terminu ir kitu reikalavimu, nustatytu teises aktuose, reglamentuojanciuose prokuroro veikla. Tuo atveju, kai prokuroras, turedamas pagrinda manyti, kad priimant sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo galejo buti pažeisti teises aktu reikalavimai, delse atlikti anksciau nurodytus veiksmus ir minetus duomenis surinko per nepagristai ilga termina, terminas pareiškimui paduoti turi buti skaiciuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti.

32Taigi bylos medžiaga patvirtina, kad Kauno žydu religine bendruomene 2009-10-19 kreipesi i prokuratura del viešo intereso gynimo. Visus butinus ieškiniui paruošti dokumentus prokuroras gavo laikotarpiu iki 2009 m. gegužes men., o i teisma prokuroras kreipesi per protinga, istatymu nustatyta vieno menesio termina 2010 m. birželio 4 d. (registruotas Nr. 17.2.-10048). Šioje byloje skundžiami du administraciniai aktai: 1) Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro pirmojo pavaduotojo 1992-08-27 isakymas Nr. 469 „Del pastatu ir statiniu perdavimo Kauno m. žydu bendruomenei“ ir 2) Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymas Nr. 02-01-2963 „Del savavališku statiniu iteisinimo ir teisinio registravimo Kauno žydu bendruomenes vardu“. Todel jie turejo buti skundžiami Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per 1 menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Turint omenyje tai, kad Kauno žydu religine bendruomene pateike prokurorui skunda 2009-10-19, terminas kreiptis i teisma del paminetu administraciniu aktu panaikinimo ginant viešaji interesa nustatomas nuo tos dienos, kai pareiškejas (prokuroras) gavo pakankamai duomenu, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracineje byloje Nr. A822-65/2009). Prokuroro atstove pripažista, kad duomenys del viešojo intereso padarymo buvo surinkti 2010 m. geguži, todel prokuroras, kreipdamasis i teisma 2010 m. birželi, nepraleido ABTI 33 straipsnio nustatyto termino, taip pat nepraleido ieškinio senaties termino, nustatyto CK 84 str., CK 1.127 str. 1 d., 6.145 str. (CK PIII 10, 44 str., 2000 m. ist. red.). Taigi byloje nera pagrindo konstatuoti, jog prokuroras savo teises igyvendino aplaidžiai ir del to praleido ieškinio senaties termina ir yra LR CK 1.131 str. 1 d. pagrindas ieškini atmesti.

33Taip pat atsakoviu atstovu motyvas, kad šioje byloje tretysis asmuo Kauno žydu religine bendruomene neturetu teises paduoti ministerijai papildomu dokumentu del nuosavybes teisiu atkurimo, atmestinas kaip teisiškai nereikšmingas, nes tai nera šios bylos nagrinejimo dalykas. Ieškove šioje byloje gina valstybes interesus ir prašo turta gražinti valstybei, o ne treciajam asmeniui Kauno žydu religinei bendruomenei.

343. Del Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro pirmojo pavaduotojo 1992-08-27 isakymo Nr. 469 „Del pastatu ir statiniu perdavimo Kauno m. žydu bendruomenei“ pripažinimo negaliojanciu

35Ieškove LR Generaline prokuratura ieškinyje nurode, kad atlikus tyrima pagal Kauno žydu religines bendruomenes skunda nustatyta, kad Kauno žydu bendruomenei ginco pastatai Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro pirmojo pavaduotojo 1992-08-27 isakymu Nr. 469 perduoti neteisetai, nes minetas isakymas prieštarauja Lietuvos Respublikos 1990-02-14 istatymui „Del maldos namu bei kitu pastatu gražinimo religinems bendruomenems“ (toliau – Istatymas). Pagal Istatymo nuostatas nacionalizuotas turtas turejo buti gražintas religinems bendruomenems. Kauno žydu bendruomene, kuriai buvo perduoti pastatai, iregistruota po Istatymo isigaliojimo – 1992-01-31 ir yra ne religine bendruomene, o visuomenine organizacija. Panaikinus Isakyma ir teisine registracija turi buti taikoma restitucija ir ginco pastatai turi buti gražinti valstybei, nes mineti pastatai iki ju perdavimo buvo valstybes nuosavybe. Aplinkybe, kad Kauno žydu bendruomene nera ir nebuvo religine bendruomene, yra nustatyta isiteisejusiu Kauno miesto 1998-03-27 sprendimu (c. b. Nr.2-3725/98), kuris buvo patikrintas kasacine tvarka. Taigi gražinant maldos namus Kauno žydu bendruomenei buvo pažeistas Istatymas, nes pastatai Kaune, Sodu g. 34 ir 36, kurie priklause valstybei nuosavybes teise, buvo perduoti pažeidžiant istatymus (netinkamam subjektui).

36Atsakoves Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovas nurode, kad Žemes ukio ministerija, 1992 m. rugpjucio 27 d. isakymu Nr. 469 perdavusi pastatus neatlygintinai nuosavyben Kauno m. žydu bendruomenei, kuri vienintele kreipesi del turto gražinimo ir buvo aiški teisiu peremeja, veike teisetai, nepažeide teisingo valstybes turto valdymo, kaip viešojo intereso sudetines dalies imperatyvo, nepažeide galiojusio Istatymo nuostatu ir ministerijos priimti sprendimai neprieštaravo viešajam interesui, todel nera pagrindo naikinti ministerijos 1992 m. rugpjucio 27 d. isakyma Nr. 469. Ministerija neprivalejo tikrinti, ar Kauno m. žydu bendruomene teisingai atlieka religines apeigas, nes tai taip pat yra vidiniai tos bendruomenes reikalai, i kuriuos valstybe nesikiša. Kitos žydu religines bendruomenes i ministerija per Istatymu nustatyta laikotarpi su prašymu gražinti minetus pastatus nesikreipe. Gražinti pastatai pastatyti 1936 m. ir prieš tai jau iregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip Kauno žydu bendruomenes privati nuosavybe.

37Atsakoves Kauno žydu bendruomenes atstovai nurode, kad Kauno mieste esantis nekilnojamasis žydu bendruomenei iki 1940 m. rudens priklauses turtas buvo sukurtas visu bendruomenes nariu. Kauno žydu religine bendruomene buvo iregistruota tik 1946 m., todel Kauno žydu bendruomene yra isitikinusi, kad pagristai kreipesi i del 1940 m. nacionalizuoto turto gražinimo ir nesutinka su ieškovo teiginiu, kad ministerija, perdavusi pastatus bendruomenei, prieštaravo viešajam interesui. Kauno žydu bendruomene yra ne pelno siekianti narystes pagrindu veikianti organizacija, kuri ketino gautas lešas panaudoti organizacijos tikslams ir uždaviniams vykdyti: vaiku ir jaunimo tautiniam švietimui, kulturinio paveldo atkurimui, tradiciju palaikymui ir pletojimui. Kauno žydu bendruomene gavo pažymas apie nekilnojamaji turta, kuris jai priklause iki 1940 m., ir išsiaiškino, kuris žydu bendruomeninis nekilnojamasis turtas dar yra išlikes. Kauno žydu religine bendruomene nuo 1990 m. žinojo apie bendruomenes pastangas susigražinti Kauno žydu bendruomenini turta tam neprieštaravo ir kuri laika abi bendruomenes pagal susitarima bendrai naudojo iš pastatu nuomos gautas lešas. Nei Kauno žydu religine bendruomene, nei kitos tuo metu egzistavusios žydu organizacijos per Istatymo numatyta laikotarpi nesikreipe del pastatu, esanciu ( - ), gražinimo ar lešu kompensavimo, nes suprato, jog tie pastatai 1936 m. buvo pastatyti tuo metu gyvenusiu žydu lešomis ir ju reikmems. Istatymas numate galimybe kreiptis del nacionalizuotu pastatu gražinimo arba lešu kompensavimo ir žydu bendruomenems, jeigu miestuose neveike religines žydu bendruomenes arba kai jos per Istatymo nustatyta laikotarpi nesikreipe su prašymu gražinti nacionalizuotus pastatus;

38Treciojo asmens Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nurode, kad Kauno žydu bendruomene iregistruota 1992-01-31 kaip visuomenine organizacija. Žemes ukio ministerija, kaip Vyriausybes aparato dalis, turejo galimybe patikrinti apie Lietuvos teritorijoje iki 1940-07-21 veikusias ir po II pasaulinio karo 1944 m. savo veikla atkurusias Lietuvos žydu religines bendroves. Turtas neteisetai perduotas Kauno žydu bendruomenei – visuomeninei organizacijai. Akto, kuriuo pastatai neteisetai perduoti Kauno žydu bendruomenei, panaikinimas savaime nesukurtu Kauno žydu religinei bendruomenei nuosavybes teisiu i ši pastata, o atstatytu iki pažeidimo buvusia padeti – pastatai vel taptu valstybes nuosavybe, o valstybes kompetentingos institucijos galetu spresti, kaip šiuo turtu disponuoti.

39Lietuvos Respublikos 1990-02-14 istatymu Nr. XI-3697 „Del maldos namu bei kitu pastatu gražinimo religinems bendruomenems“ buvo pavesta rajonu ir miestu savivaldybems, ministerijoms, imonems ir organizacijoms suderinti su religiniais centrais bei bendruomenemis ir numatyti pastatu gražinimo terminus. Kaip nustatyta byloje, 1938-10-08 Statybos komisijos leidimu Nr. 10007 buvo 1940-01-25 baigti statyti nauja Šanciu žydu sinagoga (1 t., b. l. 55, 63, 33, 51), murinis dvieju aukštu namas ir priestatas, murinis pastatas 1940-03-12, aprašytas kaip gyvenamasis namas (1 t., b. l. 64-65). Todel remiantis Lietuvos Tarybu Socialistines Respublikos Aukšciausios Tarybos prezidiumo 1948-06-19 isaku ,,Del maldos namu ir vienuolynu pastatu, o taip pat del religiniu bendruomeniu gyventoju namu nacionalizavimo“, buvo nacionalizuota namu valda Kaune, Sodu g. 40-42 (Šanciu sinagogos namu valda). Šiuo isaku nutarta: 1) nacionalizuoti maldos namu ir vienuolynu pastatus, o taip religiniu bendruomeniu gyvenamuosius namus su visais prie ju esanciais ukiškais ir pagalbiniais trobesiais, nepriklausomai nuo ju ploto didumo, 2) nustatyti, kad maldos namu pastatai perduodami naudoti neatlygintinai ir neribotam laikui religinems bendruomenems,užsiregistravusiems pas Religiniu Kultu reikalu Tarybos prie TSRS Ministru Tarybos Igaliotini Lietuvos TSR ir Religiniu Kultu Reikalu Tarybos prie TSRS Ministru Tarybos prie Ministru Tarybos Igaliotini Lietuvos TSR rusu pravoslavu cerkves reikalams, o vienuolynu pastatai ir gyvenamieji namai paimamai i komunalinio ukio fonda (1 t., b. l. 93). Iš Kauno apskrities archyvo pateiktu dokumentu kopiju matyti, kad Kauno miesto DŽDT VK 1953-01-10 sprendimu Nr. 14 namu valda ir pastatus Kaune, Sodu g. 40-42, kuriu bendras plotas 745 kv. m nuspresta registruoti valstybes nuosavybes teise, o 1957-05-29 teisine registracija šiu pastatu nutarta atlikti Kauno duonos kombinato valstybines kepyklos Nr. 9 vardu (1 t., b. l. 58-61-66). Taigi ginco (1992-08-27 ) isakymo priemimo metu nekilnojamas turtas, esantis Kaune, Sodu g. 36 (40-42 ) buvo valdomas patikejimo teise valstybines imones. Todel Istatymo (1990-02-14 istatymu Nr. XI-3697) isigaliojimo metu ir nuo 1946-03-16 egzistaves juridinis asmuo Kauno žydu religine bendruomene (1 t., b. l. 95, kt. lapo puse, b. l. 137), o ne visuomenine organizacija atsakove Kauno žydu bendruomene, kuri iregistruota nuo 1992-01-31 (1 t., b. l. 76-77), buvo tinkamu subjektu, kuris galejo perimti 1992-08-27 valstybes turta (1 t., b. l. 85). Bylos medžiaga patvirtina, kad Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro pirmojo pavaduotojo 1992-08-27 isakymu Nr. 469 „Del pastatu ir statiniu perdavimo Kauno m. žydu bendruomenei“ ginco pastatai Kaune, Sodu g. 36, gyvenamasis namas, buvusi sinagoga, dvieju aukštu murinis namas, tvora ir kiemo danga perduoti Kauno žydu bendruomenei (1 t., b. l. 85). Todel šis isakymas laikomas niekiniu nuo priemimo dienos, naikintinas kaip prieštaraujantis istatymui (1990-02-14 istatymas Nr. XI-3697, CK 47 str. ist.1964 m.)

404. Del Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymo Nr. 02-01-2963 „Del savavališku statiniu iteisinimo ir teisinio registravimo Kauno žydu bendruomenes vardu (Kauno m.)“ pripažinimo negaliojanciu

41Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad Kauno žydu bendruomene 2001-03-23 raštu Nr. 27-S kreipesi i Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno m. skyriu, nurode, kad bendruomenes balanse yra išvardyti statiniai: priestatai 5g2/p, 6g2/p, 7g2/p, ukio pastatai 411/p, 511/p, pastato 2A2/p mansarda, esantys valdoje( - ). Išvardytus šešis statinius 2001-03-23 raštu Nr. 28-S, adresuotu Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno m. skyriui, Kauno žydu bendruomene praše iteisinti ir teisiškai nuosavybes teise iregistruoti bendruomenes vardu. Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymu Nr. 02-01-2963 „Del savavališku statiniu iteisinimo ir teisinio registravimo Kauno žydu bendruomenes vardu (Kauno m.)“ (toliau – Isakymas) buvo iteisinti Kauno žydu bendruomenes vardu savavališki statiniai, esantys( - ): rekonstruotas gamybos pastatas 1 G2/p su priestatais lg2/p, 2g2/p, 3gl/p, 5g2/p, 6g2/p, 7gl/p (bendras plotas 616,36 kv. m); gyvenamojo namo 2A2/p mansardos patalpa 1-7, ukio pastata 4J1/p, 5J1/p. Isakymu buvo iteisinti ne tik prašyme nurodyti pastatai, bet ir kaip savavališkai pastatytas iteisintas valdoje( - ), esantis gamybos pastatas (buvusi sinagoga) 1 G2/p bei trys šio pastato priestatai – lg2/p, 2g2/p, 3g2/p, nors šie statiniai nebuvo nurodyti 2001-03-23 raštuose Nr. 27-S ir Nr. 28-S. Remiantis Isakymu, Nekilnojamojo turto registre 2001-07-02 kaip Kauno žydu bendruomenei nuosavybes teise priklausantis turtas užregistruoti statiniai lG2p (616,36 kv. m bendro ploto), 411/p, 511/p. Atliekant pastato lG2p teisine registracija, i šio pastato plota buvo itrauktas ir isakyme nurodytu priestatu lg2/p, 2g2/p, 3gl/p, 5g2/p, 6g2/p, 7gl/p plotas (ankstesneje pastato lG2p teisines registracijos versijoje plotas 486,17 kv. m).

42Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentu byloje Nr. 16257 yra Lietuvos žydu kulturos draugijai adresuotas 1992-04-16 raštas, kuriame nurodyta, kad namu valdos, esancios ( - ) (anksciau –( - )), pagrindine inventorizacija buvo atlikta 1948-09-09. Valdoje inventorizuoti šie penki pastatai: kepyklos pastatas lG2/p (buvusi sinagoga, statybos metai 1936 m.), du gyvenamieji pastatai – 2A1/m (1920 m.) ir 2A2/p (1938 m.), du ukio pastatai 4J1/m (1925 m.) ir 5J1/m (1947 m.). Savavališkai pastatytu pastatu nenurodyta. Pagal 1981-09-09 einamosios inventorizacijos duomenis užfiksuotos pastatu 4g1/p, 5g2/p, 6g2/p, 7g1/p (buvusios sinagogos priestatai) ir ukinio pastato 4J1/p savavališkos statybos. Taip pat nurodytas kepyklos pastatas lG2/p bei du gyvenamieji namai 2A2/p ir 3A1/m. Kadangi pastarieji du pastatai nenurodyti kaip savavališkai pastatyti, manytina, kad tai tie patys du gyvenamieji namai, kurie buvo užfiksuoti 1948-09-09 inventorizacijos metu. Iš inventorizacijos duomenu matyti, kad laikotarpiu nuo 1948-09-09 iki 1981-09-09 namu valdoje buvo savavališkai pastatyti penki pastatai. Savavališkas statybas greiciausiai vykde VI „Kauno duona“, kuri minetus pastatus valde ir naudojo gamybos reikmems. Kadangi savavališki pastatai nebuvo nei perduoti, nei parduoti Kauno žydu bendruomenei, todel neaišku, kokiu pagrindu Kauno žydu bendruomene juos itrauke i savo balansa. Itraukimas i balansa neirodo nuosavybes teises i tuos statinius ir nera nuosavybes teises atsiradimo pagrindas. Isakymas del savavališkai pastatytu statiniu teisines registracijos nuosavybes teise Kauno žydu bendruomenei, kuri nebuvo šiu statiniu statytojas, yra neteisetas. Surinktu duomenu visuma leidžia teigti, kad del statiniu, kurie kaip savavališki buvo „iteisinti“ Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymu Nr. 02-01-2963, nebuvo atlikti jokie pagal teises aktus privalomi veiksmai – projekto parengimas, jo suderinimas, leidimo statyti išdavimas, statinio pertvarkymas pagal projekta, užbaigto statinio priemimas naudoti. Konstatuotina, kad Kauno apskrities viršininkas ir kartu jam pavaldi Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba iš esmes nevykde anksciau minimu statiniu valstybines statybos priežiuros. Isakymas „iteisinti pastatus“ yra neteisetas, nes teises aktai nenumato butent tokios „iteisinimo“ proceduros, susidedancios tik iš vienasmeniškai apskrities viršininko priimto sprendimo. Ieškoves atstove nesutiko su atsakoves Inspekcijos teiginiu, kad Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymas Nr. 02-01-2963 priimtas tinkamai igyvendinus valstybines statybu priežiuros funkcijas. Isakymu neteisetos statybos buvo iteisintos pažeidžiant 1964 m. CK 114 str., Statybos istatymo 26 str. 5 d., LR aplinkos ministro 2000-09-14 isakymu Nr. 383 patvirtinta Reglamenta STR 1.11.01:2000 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ – neparengus ir nesuderinus statiniu projektu, neišdavus leidimo statyti (sklypo planas negali buti laikomas lygiaverciu dokumentu statinio projektui bei statybos leidimui), nepertvarkius savavališkai pastatyto statinio atitinkamai pagal projekto ir leidimo reikalavimus. Reglamentas nenumate teisines galimybes apskrities viršininko vienasmeniu sprendimu pripažinti pastata tinkamu naudoti.

43Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstoves nuomone, Kauno apskrities viršininkui, priimant gincijama 2001-04-30 isakyma Nr. 02-01-2963, galiojo 1964 m. CK, kurio 114 str. 2 d. 1 p. numate, jog apskrities viršininkas statybos valstybines priežiuros tarnybos ar savivaldybes teikimu nustatydamas termina, turi teise ipareigoti statytoja suderinti projekta, padaryti jame reikalingus pakeitimus, gauti nustatyta leidima statybai ar pašalinti kitus trukumus, susijusius su pastato (statinio) ar irenginio dokumentu tinkamu parengimu. Inspekcijos nuomone, Kauno apskrities viršininkas gincijama isakyma prieme tinkamai igyvendindamas pastarajam teises aktais priskirtinas funkcijas, jam pateiktas savavališku statiniu iteisinimo sklypo planas buvo suderintas su visomis reikiamomis institucijomis Todel ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojanciu Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakyma Nr. 02-01-2963 turi buti atmestas kaip nepagristas.

44Kauno apskrities viršininko administracijai teises aktai nenumate pareigos kontroliuoti ar kitaip priversti asmenis, gavusius Kauno apskrities viršininko isakyma del savavališku statiniu iteisinimo, kreiptis i Kauno apskrities viršininko administracija del valstybines komisijos sudarymo savavališku statiniu pripažinimui tinkamais naudoti. Kauno apskrities viršininko administracijai (teisiu ir pareigu peremejai – Inspekcijai) negali kilti atsakomybe už veiksmus, kuriu ji neprivalejo atlikti. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro tvarkytojas vien tik gincijamo Kauno apskrities viršininko isakymo pagrindu neturejo teises atlikti teisines statiniu registracijos Kauno žydu bendruomenes vardu. Registro tvarkytojas neteisetai ginco statinius suformavo kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus be statiniu priemimo naudoti akto. Gincijamas Kauno apskrities viršininko isakymas yra teisetas, nera juridinio pagrindo ji naikinti.

45Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentu byloje Nr. 16257 yra Lietuvos žydu kulturos draugijai adresuotas 1992-04-16 raštas, kuriame nurodyta, kad namu valdos, esancios ( - ) (anksciau –( - )), pagrindine inventorizacija buvo atlikta 1948-09-09. Valdoje inventorizuoti šie penki pastatai: kepyklos pastatas lG2/p (buvusi sinagoga, statybos metai 1936 m.), du gyvenamieji pastatai – 2A1/m (1920 m.) ir 2A2/p (1938 m.), du ukio pastatai 4J1/m (1925 m.) ir 5J1/m (1947 m.). Pagal 1981-09-09 einamosios inventorizacijos duomenis užfiksuotos pastatu 4g1/p, 5g2/p, 6g2/p, 7g1/p (buvusios sinagogos priestatai) ir ukinio pastato 4J1/p savavališkos statybos (1 t., b. l. 81-83). Taip pat nurodytas kepyklos pastatas lG2/p bei du gyvenamieji namai 2A2/p ir 3A1/m (priedas, inventorine byla 35-36). Kauno žydu bendruomenes vardu, remiantis ŽUM isakymu 1992-08-27, iregistruoti 2A2/p ir 3A1/m 3B1m (priedas, inventorine byla psl. 8). Savavališkai pastatytu pastatu nenurodyta. Todel tiketina, kad nuo 1948-09-09 iki 1981-09-09 namu valdoje buvo savavališkai pastatyti penki pastatai ir kad statybas greiciausiai vykde VI „Kauno duona“, kuri minetus pastatus valde ir naudojo gamybos reikmems. Byloje nera duomenu, kad savavališki pastatai buvo perduoti ar parduoti Kauno žydu bendruomenei, todel Kauno žydu bendruomene negalejo ju itraukti i savo balansa (1 t., b. l. 78-79). Teismas sutinka su ieškoves atstoves motyvais, kad Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymas Nr. 02-01-2963 priimtas netinkamai igyvendinus valstybines statybu priežiuros funkcijas (1 t., b. l. 74-75). Kaip matyti iš gincijamo isakymo, pagrindas iteisinti savavališkus statinius buvo Kauno žydu bendruomenes nekilnojamojo turto duomenu byla Nr. 16257, suderintas sklypo planas, Kauno žydu bendruomenes 2001-03-23 raštas Nr. 27-S, Kauno žydu bendruomenes pirmininko pareiškimas, visuomenines organizacijos iregistravimo pažymejimas, Nekilnojamo turto registro centrinio duomenu banko išrašas. Taigi byloje irodyta, ginco Isakymu neteisetos statybos buvo iteisintos (1 t., b. l. 70-72) pažeidžiant 1964 m. CK 114 str., Statybos istatymo 26 str. 5 d., LR aplinkos ministro 2000-09-14 isakymu Nr. 383 patvirtinta Reglamenta STR 1.11.01:2000 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ – neparengus ir nesuderinus statiniu projektu, neišdavus leidimo statyti (sklypo planas negali buti laikomas lygiaverciu dokumentu statinio projektui bei statybos leidimui), nepertvarkius savavališkai pastatyto statinio atitinkamai pagal projekto ir leidimo reikalavimus. Reglamentas nenumate teisines galimybes apskrities viršininko vienasmeniu sprendimu pripažinti pastata tinkamu naudoti. Todel gincijamas isakymas panaikinamas (CK 47 str.).

465. Del reikalavimo 1992-10-12 priemimo-perdavimo akta, kuriuo valstybine imone „Kauno duona“ perdave, o Kauno m. žydu bendruomene prieme pastatus ir statinius, esancius( - ): gyvenama nama, gamybini korpusa (buvusi sinagogos pastata), dvieju aukštu murini nama, tvora ir kiemo danga pripažinti negaliojanciu.

47Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad iš neteises negali atsirasti teise. Todel nepagristai perdavus Kauno žydu bendruomenei turta, priemimo-perdavimo ginco turto aktas negali buti pripažintas teisetu ir pagristu.

48Atsakoves Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovas nurode, kad ieškove neteisetai ir pleciamai aiškina Istatymo pareiškeju savoka, nurodydama, jog pareiškejai yra religiniai centrai ar religines bendruomenes. Istatymu buvo aiškiai nustatyta, kad del nacionalizuoto žydu turto gražinimo turejo teise kreiptis šie pareiškejai: religiniai centrai bei bendruomenes. Ieškove nenurode svarbios aplinkybes, kad valstybine imone „Kauno duona“, vadovaudamasi ministerijos 1992 m. rugpjucio 27 d. isakymu Nr. 469, Kauno m. žydu bendruomenei 1992-10-27 pirkimo-pardavimo aktu pardave( - ), esancius, bet anksciau Kauno m. žydu bendruomenei nepriklausiusius statinius už 66 223 talonus. Kauno žydu religine bendruomene nuo 1992-10-27 žinojo apie minetu statiniu pirkimo-pardavimo fakta, taciau jo nei ministerijai, nei teismui neskunde.

49Atsakoves Kauno žydu bendruomenes atstovai nurode, kad VI „Kauno duona“, vadovaudamasi 1992-08-27 isakymu Nr. 469, Kauno m. žydu bendruomenei 1992-10-27 pirkimo-pardavimo aktu pardave( - ), esancius, bet anksciau Kauno žydu bendruomenei nepriklausiusius statinius už 66 223 talonus. Kauno žydu religine bendruomene 1992 m. ir veliau žinojo tiek apie pastatu priemimo-perdavimo fakta, tiek apie minetu statiniu pirkimo-pardavimo fakta, nes tuo metu abieju bendruomeniu vadovai nuolat bendravo asmeniškai, o taip pat Kauno žydu religines bendruomene vadovai dalyvaudavo bendruomenes tarybos posedžiuose

50Treciojo asmens Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nurode, kad pagal 1964 m. CK 99 str., galiojusi pastatu ir statiniu, esanciu( - ), perdavimo metu Kauno žydu bendruomenei, kuri detalizavo Lietuvos TSR Ministru Tarybos 1980 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 231 „Del imoniu, susivienijimu, organizaciju, istaigu, pastatu ir irenginiu perdavimo tvarkos“. Šio nutarimo 6 punktas itvirtino bendra taisykle, kad valstybes valdomas turtas visuomeninems organizacijoms galejo buti perduodamas tik atlygintinai, t. y. pagal pirkimo-pardavimo sutarti. Išimtis buvo nustatyta tik del turto, kuri anksciau buvo isigijusios pacios visuomenines organizacijos ir veliau perdavusios ji valstybei. Pastatu perdavimas neatlygintinai Kauno žydu bendruomenei pažeide imperatyviuju normu reikalavimus.

51Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad vykdant 1992-08-27 LR ŽUM isakyma Nr. 469 VI Kauno duona perdave 1992-10-12 perdavimo-priemimo aktu gyvenamaji nama medini (1901 m.), gamybini korpusa (sinagoga) 1934 m. murini nama 2 aukštu (1932 m.), kiemo danga (1934 m. ) atsakovei Kauno žydu bendruomenei (1 t., b. l. 86). Kaip nustatyta anksciau, isakymas, kuriuo pagrindu atsakovei buvo perduotas valstybes turtas, pripažintas niekiniu, todel niekinis yra taip pat gincijamas šioje byloje aktas, kadangi atsakove negalejo perimti valstybes turto neatlygintinai, nes tai draude istatymas (CK 95 str. 1964 m. ist. red, CK 99 str. 1991 m. ist. red.).

52Negalima sutikti su atsakoves Kauno žydu bendruomenes atstovo motyvais, kad ginco pastatus atsakove isigijo pirkimo-pardavimo pagrindu (1 t., b. l. 87), nes toks pastatu isigijimo budas nenurodytas 1992-08-27 LR ŽUM isakyme Nr. 469 (1 t., b. l. 85). Pateiktame pirkimo-pardavime akte nurodyta, kad atsakove nupirko vartus, dumtrauki ir sandeli, taciau del šiu objektu byloje ginco nera. Todel pateiktas byloje pirkimo-pardavimo aktas nepatvirtina tos aplinkybes, kad ieškove ginco pastatus pirko.

536, Del gražinimo valstybes nuosavyben pastatu, kuriu unikalus Nr. 1992-0021-8015, Nr. 1992-0021-8037, Nr. 1992-0021-8048, Nr. 1992-0021-8059, esanciu( - ).

54Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode: kadangi Kauno žydu bendruomenei nuosavybes teise i pastatus buvo iregistruota neteiseto Isakymo pagrindu, todel yra pagrindas naikinti ir Isakymo sukurtas pasekmes – teisine pastatu registracija bei taikyti restitucija, nes Kauno žydu bendruomene igijo turta be teisinio pagrindo.

55Panaikinus Isakyma ir teisine registracija, turi buti taikoma restitucija ir ginco pastatai turi buti gražinti valstybei, nes mineti pastatai iki ju perdavimo buvo valstybes nuosavybe.

56Atsakove Kauno m. Žydu bendruomene nuosavybes teise valdo ir iregistravo savo vardu ginco pastatus (1 t., b. l. 70-72). Teismas sutinka su ieškoves atstove, kad byloje turi buti taikoma restitucija, pripažinus niekiniu 1992-08-27 LR ŽUM isakyma Nr. 469 (1 t., b. l. 85), pastatai Nr. 1992-0021-8015, Nr. 1992-0021-8037, Nr. 1992-0021-8048, Nr. 1992-0021-8059, esantys( - ), gražintini valstybei (CK 6.145 str. 1 d.).

57 7. Del pripažinimo negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu bendruomenes vardu registracijos i pastatus, esancius( - ), kuriu unikalus Nr. ( - )

58Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode: kadangi Kauno žydu bendruomenei nuosavybes teise i pastatus buvo iregistruota neteiseto Isakymo pagrindu, yra pagrindas naikinti ir Isakymo sukurtas pasekmes – teisine pastatu registracija bei taikyti restitucija, nes Kauno žydu bendruomene igijo turta be teisinio pagrindo.

59Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstoves nuomone, Ieškinio ketvirtasis reikalavimas pripažinti negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu bendruomenes vardu registracija i pastatus, esancius( - ), kuriu unikalus Nr. ( - ), turi buti atmestas kaip nepagristas ir perteklinis. Daiktines teises i nekilnojamaji daikta, šiu teisiu suvaržymus ir juridinius faktus, susijusius su daiktinemis teisemis, iregistruoja ir išregistruoja viešojo registro tvarkytojas VI Registru centras, remdamasis dokumentais, kuriu pagrindu atsiranda ar pasibaigia nurodytos daiktines teises, taip pat ir teismo sprendimu. Be to, ne viena atsakove negali atsakyti pagal toki ieškinio reikalavima.

60Treciojo asmens Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nurode, kad reikalavimas del ginco pastatu teisines registracijos Kauno žydu bendruomenes vardu pripažinimo negaliojancia yra perteklinis. Teisine registracija žymi nuosavybes teisiu atsiradimo ar perejimo fakta. Ji gali buti atliekama pagal dokumentus, kurie rodo, kokiu pagrindu nuosavybes teises atsirado arba iš vieno asmens perejo kitam. Teismine tvarka gali buti gincijama teisine registracija, nurodant jos neteisetuma, kai registracija atlikta nepagristai arba pažeidžiant nustatyta tvarka, tai ir yra faktinis ieškinio pagrindas, gincijant teisine nekilnojamojo turto registracija. Treciojo asmens nuomone, atsakovu turetu buti patraukta VI Registru centras. Atliekant teisine pastatu registracija, yra tik iregistruojami nuosavybes i pastatus atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, taciau pati nuosavybe atsiranda kitais teises aktuose numatytais pagrindais.

61Tretysis asmuo VI Registro centras atsiliepime i ieškini praše atmesti ieškoves reikalavima pripažinti negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu bendruomenes vardu registracija i pastatus, esancius( - ), kuriu unikalus Nr. ( - ), o del kitu ieškinio reikalavimu spresti teismo nuožiura. Atsiliepime nurode, kad teisminis gincas vyksta del daiktines (nuosavybes) teises i nekilnojamaji daikta, o Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas VI Registru centras tokiuose gincuose negali tureti teisinio intereso, todel del ieškinio reikalavimu pagristumo nepasisako. Reikalavimas pripažinti negaliojancia nuosavybes teises i pastatus Kaune, Sodu g. 34, 36, registracija Kauno žydu bendruomenes vardu yra pareikštas nesilaikant Nekilnojamojo turto registro istatymo nustatytu pagrindu ir tvarkos bei Lietuvos Aukšciausiojo Teismo suformuotos praktikos. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas konstatavo, kad bylose, kuriose sprendžiami gincai del teises i registruojama daikta, nereikia reikšti atskiro reikalavimo pripažinti negaliojancia teisine registracija. Nekilnojamojo turto registre iregistruota daiktine teise i nekilnojamaji daikta išregistruojama, kai suinteresuotas asmuo viešojo registro tvarkytojui pateikia dokumentus, patvirtinancius, kad ta teise pasibaige arba pasikeite daiktines teises turetojas (Nekilnojamojo turto registro istatymo 16 str.). Vienas iš tokiu dokumentu yra teismo sprendimas (CK 4.255 str. 2 p., Nekilnojamojo turto registro istatymo 16 str., 22 str. 2 p.). Teismo sprendimu panaikinus administracinius aktus ir pripažinus negaliojanciu nekilnojamuju daiktu perdavimo- priemimo akta, Nekilnojamojo turto registro duomenys bus pakeisti pagal teismo sprendima teises aktu nustatyta tvarka.

62Teismas sutinka treciuju asmenu motyvais, kad ieškoves reikalavimas del teisines registracijos ginco pastatu panaikinimo yra perteklinis, nes šioje byloje išsprestas gincas del teises i registruojama daikta, todel nereikia reikšti atskiro reikalavimo pripažinti negaliojancia teisine registracija. Nekilnojamojo turto registre iregistruota daiktine teise i nekilnojamaji daikta išregistruojama, kai suinteresuotas asmuo viešojo registro tvarkytojui pateikia dokumentus, patvirtinancius, kad ta teise pasibaige arba pasikeite daiktines teises turetojas (Nekilnojamojo turto registro istatymo 16 str.). Vienas iš tokiu dokumentu yra teismo sprendimas (CK 4.255 str. 2 p., Nekilnojamojo turto registro istatymo 16 str., 22 str. 2 p.). Todel teismo sprendimu panaikinus administracinius aktus ir pripažinus negaliojanciu nekilnojamuju daiktu perdavimo-priemimo akta, Nekilnojamojo turto registro duomenys bus pakeisti pagal teismo sprendima teises aktu nustatyta tvarka. Todel šis ieškoves reikalavimas paliekamas nenagrinetas (CPK 296 str. 1 d. 4 p.).

63Esant tokioms aplinkybems ieškoves reikalavimai tenkintini.

64Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartimi (1 t., b. l. 108) ginco pastatams, kuriu unikalus Nr. ( - ), esancius( - ), buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones, kurios paliekamos galioti iki teismo sprendimo ivykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301-307 str.,

Nutarė

66Ieškini patenkinti iš dalies.

671) pripažinti negaliojanciu Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro pirmojo pavaduotojo 1992-08-27 isakyma Nr. 469 „Del pastatu ir statiniu perdavimo Kauno m. žydu bendruomenei“;

682) pripažinti negaliojanciu 1992-10-12 priemimo-perdavimo akta, kuriuo valstybine imone „Kauno duona“ perdave, o Kauno m. žydu bendruomene prieme pastatus ir statinius, esancius ( - ): gyvenamaji nama, gamybini korpusa (buvusi sinagogos pastata), dvieju aukštu murini nama, tvora ir kiemo danga;

693) pripažinti negaliojanciu Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakyma Nr. 02-01-2963 „Del savavališku statiniu iteisinimo ir teisinio registravimo Kauno žydu bendruomenes vardu (Kauno m.)“;

704) gražinti valstybes nuosavyben pastatus, kuriu unikalus Nr. ( - ), esancius( - );

71Ieškoves reikalavima pripažinti negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu bendruomenes vardu registracija i pastatus, esancius ( - ), kuriu unikalus Nr. ( - ), palikti nenagrineta.

72Sprendimas gali buti skundžiamas per 30 dienu per ši teisma Lietuvos apeliaciniam teismui

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teiseja Galina Blaževic,... 2. sekretoriaujant Neringai Gudašytei,... 3. dalyvaujant ieškoves Lietuvos Respublikos generalines prokuraturos atstovei 4. žodinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal... 5. Ieškoves atstove praše ieškinio reikalavimus patenkinti.... 6. Atsakoviu Kauno žydu bendruomenes, Lietuvos Respublikos žemes ukio... 7. Treciojo asmens Kauno žydu religine bendruomenes atstovai praše ieškinio... 8. Valstybes imones Registru centro atstovas i teismo posedi neatvyko, apie teismo... 9. Ieškoves reikalavimai tenkintini iš dalies.... 10. Ieškove Lietuvos Respublikos generaline prokuratura, siekdama apginti viešaji... 11. 1) pripažinti negaliojanciu Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro... 12. 2) pripažinti negaliojanciu 1992-10-12 priemimo-perdavimo akta, kuriuo... 13. 3) pripažinti negaliojanciu Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakyma... 14. 4) pripažinti negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu bendruomenes... 15. 5) gražinti valstybes nuosavyben pastatus, kuriu unikalus Nr. ( - ) , esancius... 16. Teismo posedyje apklausti byloje dalyvaujantys asmenys praše byloje vadovautis... 17. LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad disponavimas valstybei... 18. Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie... 19. Tos pacios nuomones del viešojo intereso gynimo buvo Lietuvos Respublikos... 20. Kauno žydu religines bendruomenes atstovu nuomone, prokuratura pagristai... 21. Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 22. Teismas sutinka su LR Generalines prokuraturos motyvais, kad nuosavybes teisiu... 23. 2. Del termino kreiptis i teisma ir ieškinio senaties taikymo ieškoves... 24. LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad ieškini paduoda praleidus... 25. LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad nuo 2009-10-19 iki 2010 m.... 26. Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie... 27. Ieškoves gincijamiems aktams taikytinas Administraciniu bylu teisenos istatymo... 28. Atsakoves Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovas nurode, kad... 29. Kauno žydu bendruomenes atstovu nuomone, Kauno žydu religine bendruomene 1992... 30. Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nesutiko su teiginiais, kad Kauno... 31. Teismu praktikoje yra išaiškinta, kad sprendžiant klausima del termino... 32. Taigi bylos medžiaga patvirtina, kad Kauno žydu religine bendruomene... 33. Taip pat atsakoviu atstovu motyvas, kad šioje byloje tretysis asmuo Kauno... 34. 3. Del Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro pirmojo pavaduotojo... 35. Ieškove LR Generaline prokuratura ieškinyje nurode, kad atlikus tyrima pagal... 36. Atsakoves Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovas nurode, kad... 37. Atsakoves Kauno žydu bendruomenes atstovai nurode, kad Kauno mieste esantis... 38. Treciojo asmens Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nurode, kad Kauno... 39. Lietuvos Respublikos 1990-02-14 istatymu 40. 4. Del Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakymo Nr. 02-01-2963 „Del... 41. Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad Kauno žydu... 42. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentu byloje Nr. 16257 yra... 43. Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie... 44. Kauno apskrities viršininko administracijai teises aktai nenumate pareigos... 45. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentu byloje Nr. 16257 yra... 46. 5. Del reikalavimo 1992-10-12 priemimo-perdavimo akta, kuriuo valstybine imone... 47. Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode, kad iš neteises negali... 48. Atsakoves Lietuvos Respublikos žemes ukio ministerijos atstovas nurode, kad... 49. Atsakoves Kauno žydu bendruomenes atstovai nurode, kad VI „Kauno duona“,... 50. Treciojo asmens Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nurode, kad pagal... 51. Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad vykdant 1992-08-27 LR ŽUM... 52. Negalima sutikti su atsakoves Kauno žydu bendruomenes atstovo motyvais, kad... 53. 6, Del gražinimo valstybes nuosavyben pastatu, kuriu unikalus Nr.... 54. Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode: kadangi Kauno žydu... 55. Panaikinus Isakyma ir teisine registracija, turi buti taikoma restitucija ir... 56. Atsakove Kauno m. Žydu bendruomene nuosavybes teise valdo ir iregistravo savo... 57. 7. Del pripažinimo negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu... 58. Ieškoves LR Generalines prokuraturos atstove nurode: kadangi Kauno žydu... 59. Atsakoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie... 60. Treciojo asmens Kauno žydu religines bendruomenes atstovai nurode, kad... 61. Tretysis asmuo VI Registro centras atsiliepime i ieškini praše atmesti... 62. Teismas sutinka treciuju asmenu motyvais, kad ieškoves reikalavimas del... 63. Esant tokioms aplinkybems ieškoves reikalavimai tenkintini.... 64. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartimi (1 t., b. l. 108) ginco... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301-307 str.,... 66. Ieškini patenkinti iš dalies.... 67. 1) pripažinti negaliojanciu Lietuvos Respublikos žemes ukio ministro... 68. 2) pripažinti negaliojanciu 1992-10-12 priemimo-perdavimo akta, kuriuo... 69. 3) pripažinti negaliojanciu Kauno apskrities viršininko 2001-04-30 isakyma... 70. 4) gražinti valstybes nuosavyben pastatus, kuriu unikalus Nr. ( - ), esancius(... 71. Ieškoves reikalavima pripažinti negaliojancia nuosavybes teises Kauno žydu... 72. Sprendimas gali buti skundžiamas per 30 dienu per ši teisma Lietuvos...