Byla II-426-57/2010
Dėl 2010-09-07 nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irena Stulpinienė, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui T. Š., institucijos, priėmusios nutarimą byloje - Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovui Vaidotui Jasui, nukentėjusiesiems – Z. J. ir J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens T. Š. skundą institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatui, institucijai, priėmusiai nutarimą byloje – Administracinei komisijai prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, nukentėjusiesiems – Z. J. ir J. J. dėl 2010-09-07 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22010-09-07 Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Institucija) priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N-14, kuriuo T. Š. paskyrė administracinę nuobaudą – įspėjimą, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ir ATPK) 183 straipsnio 1 dalyje, padarymą. Institucija skyrė administracinę nuobaudą nustačiusi, kad T. Š. 2010-07-03, nuo 14.00 iki 16.00 val., ( - ), būdamas baro ( - ) direktoriumi, neužtikrino, kad baro vykdoma veikla netrikdytų viešosios rimties - baro teritorijoje garsiai kalbėjosi, dainavo, šūkavo prie staliukų lauko pavėsinėje sėdintys baro lankytojai (b.l. 6, 8). Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo T. Š. skundu prašo teismo panaikinti Institucijos 2010-09-07 nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Skundo reikalavimą grindžia tuo, kad jo veiksmuose nėra nagrinėjamo administracinio teisės pažeidimo sudėties, o būtent, nėra jo kaltės ir priežastinio ryšio tarp jo veiksmų ir sutrikdytos viešosios rimties. Mano, kad nubausti turėtų būti tie asmenys – baro lankytojai, kurie ir trikdė viešąją rimtį, ne jis, kadangi jo kaltės įrodymų byloje nėra. Paaiškina, kad baras turi teisę verstis lauko prekyba, tačiau jokios muzikos lauke neleidžia, natūraliai susidaro garsinis fonas, kuris viešosios rimties netrikdo. Taip pat teigia, kad surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą jis nebuvo supažindintas su bylos medžiaga, taip pažeista jo teisė susipažinti su bylos medžiaga. (b.l. 28-29). Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atsiliepimu su skundu nesutinka ir prašo palikti skundžiamą nutarimą galioti. Nurodo, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-07 sprendimo Nr. T-II-182 „Dėl prekybos ir paslaugų tiekimo Klaipėdos rajono viešosiose vietose taisyklių ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ III dalies 12 punktu numatyta, jog prekiaujant ir teikiant paslaugas viešosiose vietose draudžiama triukšmauti, o už šių reikalavimų nevykdymą yra atsakingi barų savininkai. Paaiškina, kad skundai dėl triukšmo,sklindančio iš baro, gaunami ne pirmą kartą, bet baro direktorius nesiėmė jokių priemonių, kad viešosios tvarkos pažeidimai jo vadovaujamoje įstaigoje liautųsi. Teigia, kad T. Š. pažeidimas įrodytas Z. J. pareiškimais, vaizdine medžiaga, be to, ir pats T. Š. skunde pripažįsta, kad neturi jokių priemonių, įtakos baro lankytojams sudrausminti ( b.l. 34-35). Institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatas atsiliepimu T. Š. skundą prašą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad T. Š. pažeidimą įrodo administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagoje surinkti duomenys, nuobauda paskyrė institucija turinti teisę nagrinėti tokio pobūdžio bylas. Skundo argumentus laiko T. Š. siekimu išvengti administracinės atsakomybės (b.l. 37). Nukentėjusieji J. J. ir Z. J. atsiliepimų į skundą nepateikė. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką šiai institucijai pranešta tinkamai. Byla nagrinėtina paminėtos institucijos atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 123 straipsnio 1 dalis). Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo T. Š. teismo posėdžio metu skundą palaiko ir prašo tenkinti. Paaiškino, kad imasi priemonių triukšmadariams bare tramdyti - kviečia policiją, kuri nepaklusnius lankytojus išveža. Šiuo atveju teigia nieko nežinantis, nes kai buvo atvykę pareigūnai, jo bare nebuvo. Supranta turįs pareigą rūpintis, kad nebūtų pažeidinėjami įstatymai. Teigia, kad kaimynams baras neturėtų trukdyti, nes jis ėmėsi visų priemonių triukšmui mažinti. Buvo pastatęs garso izoliacinę tvorą, tačiau po metų ją teko nugriauti, nes statybos inspekcija tvorą įvardijo kaip nelegalų statinį. Nurodo, kad pareigūnai jam neparodė vaizdo medžiagos. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovas Vaidotas Jasas teismo posėdžio metu prašo skundą atmesti, palaiko institucijos poziciją išdėstytą atsiliepime į skundą. Nukentėjusieji J. J. ir Z. J. teismo posėdžio metu išdėstė iš esmės vienodą poziciją, t.y. nesutinka su skundu. Paaiškino, kad baras veikia nuo 1997 metų, yra prastos reputacijos, ten renkasi asocialūs asmenys, vykdoma lauko prekyba, suolai atremti į jų tvorą, baro lankytojai triukšmauja, mėto butelius į jų teritoriją. Visa tai, mato ir girdi jų auginami vaikai. Nurodo, kad buvo lauke, girdėjo iš baro sklindantį triukšmą, po to dainas, keiksmus. Laukė dvi valandas, tačiau niekas priemonių dėl triukšmo nesiėmė, tada ir iškvietė policiją. Skundas netenkintinas (ABTĮ 124 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Iš teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos dokumentų matyti, kad baras ( - ) yra adresu ( - ), Klaipėdos r. Nukentėjusieji J. J. ir Z. J. gyvena name šalia minėto baro, t.y. adresu ( - ) Klaipėdos r. Nukentėjusysis Z. J. 2010-07-07 pareiškimu kreipėsi į Klaipėdos rajono policijos komisariatą, kuriame nurodė, kad 2010-07-03 nuo pat ryto iš baro ( - ) sklido garsūs šūkavimai, riksmai, necenzūriniai žodžiai, o nuo 14.00 val. lauko prekybos teritorijoje neblaivūs baro klientai pradėjo dar garsiau rėkauti ir garsiai dainuoti; 2010-07-06 garsūs šūkavimai, necenzūriniai žodžiai, riksmai prasidėjo ryte, pritilo vakarop; visa tai jis užfiksavo vaizdo įraše (b.l. 9). Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnio 1 dalis). Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Kiekvienas asmuo administracinėn atsakomybėn gali būti patrauktas tik įrodžius jo kaltę įstatymų leidėjo numatytų įrodymų visuma. ATPK 183 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, - užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki 300 Lt. Pagal ATPK 256 straipsnio 1 ir 2 dalis įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti, o šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada <...>, taip pat kitokiais dokumentais. Iš to darytina išvada, kad priešinga teisei veika, apibrėžta ATPK 183 straipsnio 1 dalyje, gali būti įrodinėjama visais leistinais faktiniais duomenimis inter alia ir nukentėjusiųjų paaiškinimais, liudytojų parodymais, garso ar vaizdo įrašais, patvirtinančiais, kad 2010-07-03 nuo 14.00 iki 16.00 val. dėl baro ( - ) adresu ( - ) vykdomos veiklos buvo trikdoma viešoji rimtis (ABTĮ 13 str., LVAT 2006-10-20 nutartis administracinėje byloje Nr. N17-1468/2006).

3Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens T. Š. pažeidimas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 8), nukentėjusiųjų byloje pareiškimais ir parodymais, vaizdine medžiaga (b.l. 22), kitais bylos duomenimis.

4Byloje liudytojais apklaustų R.P. ir E. P. parodymai patvirtina, kad bare ( - ) buvo keliamas triukšmas. Liudytojas R. P. kad pažeidimo dieną, t.y. 2010-07-03 atvyko pagal gautą iškvietimą į barą ( - ), kuriame girdėjo garsų kalbėjimą, ginčus, o lauke sėdinčius asmenis perspėjo dėl rėkavimo. E. P. tyrė nukentėjusiojo pareiškimą dėl viešosios rimties trikdymo. Šie liudytojų parodymai iš esmės patvirtina pažeidimo faktines aplinkybes.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo T.Š. nepateikė faktinių duomenų, kurie įrodytų nukentėjusiųjų parodymų ir (ar) argumentų neobjektyvumą ir (ar) neteisingumą.

6LVAT yra pabrėžęs, kad įrodinėjant pažeidimo, numatyto ATPK 183 straipsnio 1 dalyje, sudėtį, garso lygio matavimo prietaisų rodmenys nėra privalomi kaip įrodymų šaltinis (ABTĮ 13 str., LVAT 2001-04-17 konsultacija Nr. 57). Nustatytų bylos duomenų pakanka išvadai, kad dėl bare ir barui priklausančioje lauko teritorijoje keliamo triukšmo nukentėjusieji ir (ar) jų šeimos nariai negalėjo ramiai, netrikdomai gyventi ir turėti normalų poilsį. Tokiu būdu, iš esmės dėl nekontroliuojamos, neprižiūrimos baro veiklos, buvo neužtikrinta viešoji rimtis, pažeisti nukentėjusiųjų asmenų teisėti interesai.

7Administracinė atsakomybė taikoma tiems asmenims, kurie padarė administracinės teisės pažeidimą, t.y. pažeidė atitinkamų teisės normų reikalavimus. Pažeidimų subjektais gali būti tik fiziniai asmenys, kurie be bendrųjų, jiems nustatytų individualaus subjekto požymių, kartais privalo turėti ir specialiuosius požymius, pvz. būti įmonės vadovu ar pan. Tokie požymiai visada nurodomi teisės normos, numatančios atsakomybę už konkrečią veiką, dispozicijoje ar sankcijoje, todėl tais atvejais, kai specialieji požymiai nenurodyti, administracinė atsakomybė taikoma subjektui, atitinkančiam bendruosius požymius. Analizuojamoje teisės normoje (ATPK 183 straipsnio 1 dalis) nėra nuorodos į tai, kad už šį pažeidimą atsako specialiuosius požymius turintis subjektas. Institucija administracinėn atsakomybėn patraukė ( - ) direktorių T. Š., kuris neabejotinai atsako už įmonės veiklą, privalo kontroliuoti kaip įmonė laikosi įstatymų, todėl jis laikytinas tinkamu tiriamo pažeidimo atsakomybės subjektu.

8Pažymėtina, kad skiriant nuobaudą, turi būti atsižvelgta į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais (ATPK 30 straipsnio 2 dalis, 31 straipsnis, 32 straipsnis). Institucija skirdama administracinę nuobaudą nenustatė T. Š. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, pagrįstai paskyrė jam vieną iš alternatyvių ATPK 183 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą nuobaudų - įspėjimą.

9Atmestini kaip nepagrįsti skundo argumentai dėl procesinių T. Š. teisių pažeidimų, kadangi surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą T. Š. dalyvavo, o tai, kad nepasirašė šiame protokole neįrodo, kad institucija jam neišaiškino ATPK 272 straipsnyje numatytų procesinių teisių. Be to, pažymėtina, jog tai, kad T. Š. kreipėsi į teismą, tik patvirtina, kad jis tinkamai realizavo konstitucinę teisę į teisminę gynybą, todėl ir visi galimi materialinės ir procesinės teisės pažeidimai tiriant bylą laikytini teismo ištirti ir įvertinti.

10Ištirtų įrodymų viseto pagrindu konstatuotina, kad T. Š. administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 183 straipsnio 1 dalį patrauktas teisėtai ir pagrįstai, nes jo vadovaujamoje įmonėje nebuvo užtikrinta viešoji rimtis. Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms Institucijos nutarimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu ir jo naikinti skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundas netenkintinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 - 124 straipsniais, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 297 straipsniu, teismas

Nutarė

12Skundo netenkinti, - Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-07 nutarimą Nr. N-14 palikti nepakeistą.

13Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai - Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai