Byla eAS-470-520/2018
Dėl išvados panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko, Dalios Višinskienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. P. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. P. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kartografiniai projektai“) dėl išvados panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja R. P. (toliau ir – pareiškėja) kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus, prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2018 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. 1SS-671-(10.5.) ,,Dėl skundo nagrinėjimo“ (toliau – ir Sprendimas) ir NŽT Kretingos skyriaus 2017 m. lapkričio 7 d. išvadą Nr. 14IŽ-92-(14.14.111.) (toliau – ir Išvada).

6Pareiškėja nurodė, kad 2018 metų pradžioje pastebėjo, jog Nekilnojamojo turto registre atsirado žyma, jog reikia tikslinti jai nuosavybės teise priklausančio miškų ūkio paskirties 1,7 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribas. Pareiškėjai kreipusis informacijos, valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) Registrų centras pateikė paaiškinimą, kad buvo gauta NŽT Kretingos skyriaus Išvada, kuria remiantis buvo padaryta minėta žyma. Išvadoje buvo nurodyta, kad gretimai esančio žemės sklypo, priklausančio K. K., kadastro duomenys parengti teisingai, todėl reikia tikslinti pareiškėjos žemės sklypo duomenis. NŽT Sprendime nurodė, kad Išvada yra pagrįsta, nes uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Kartografiniai projektai“ matininkas K. S. netinkamai atliko pareiškėjos sklypo kadastrinius matavimus. Pareiškėjos nuomone, jos skundo tyrimą NŽT atliko netinkamai, praleido skundo tyrimo terminus.

7Pareiškėjos nuomone, Išvada yra visiškai nemotyvuota, neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Pareiškėjos sklypo kadastrinius matavimus 2010 m. spalio 15 d. atliko UAB ,,Kartografiniai projektai“ matininkas, planą 2011 m. balandžio 29 d. suderino NŽT Kretingos skyriaus tarnautojai. NŽT Kretingos skyriaus vedėjas priėmė 2011 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-631 ,,Dėl privataus miško sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų pakeitimo“. Pareiškėjos kadastrinių matavimų byla patikrinta ir VĮ Registrų centro specialistų, kadastro duomenys nėra nuginčyti ar pripažinti neteisingais.

8II.

9Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. gegužės 10 d. nutartimi pareiškėjos R. P. skundą atsisakė priimti pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą (kai skundas nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka).

10Teismas sprendė, kad Išvada yra adresuota VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, atsižvelgus į jo pateiktą 2017 m. spalio 2 d. išvadą Nr. (4.7.19)PG-279 dėl žemės sklypo ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje. Teismas nustatė, jog Išvada konstatuota, kad K. K. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) planas parengtas teisingai ir turi būti tikslinami pareiškėjai R. P. priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) duomenys.

11Teismas iš Sprendimo nustatė, kad K. K. žemės sklypo kadastro duomenų byla žemėtvarkos skyriui nebuvo teikiama patikrinti, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 651 punktu, ji pateikta tikrinti VĮ Registrų centrui.

12Teismas, įvertinęs Nuostatų 125 ir 126 punktų nuostatas, konstatavo, kad NŽT Kretingos skyrius Išvada VĮ Registrų centrą informavo, jog žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribos atitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruoto kadastro žemėlapyje pažymėto žemės sklypo ribas ir šio žemės sklypo planas parengtas teisingai, todėl, vadovaujantis Nuostatų 126 punktu, VĮ Registrų centras šio žemės sklypo ribas pažymi kadastro žemėlapyje. Buvo konstatuota, kad žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ir žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) persidengimas žymėtinas žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) savininko naudai.

13Teismas, įvertinęs Išvados turinį bei Nuostatų 126 punktą, sprendė, kad teisines pasekmes pareiškėjai sukėlė Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimai pakeisti K. K. priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre, pažymint šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje kaip teisingas. Todėl būtent šio sprendimo teisėtumas ir turėtų būti vertinamas siekiant nustatyti, ar šio gretimybėje esančio žemės sklypo kadastriniai duomenys buvo pakeisti pagrįstai.

14Teismas sprendė, kad Išvada materialinio pobūdžio teisinių pasekmių nesukuria, šio akto teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, todėl Išvada negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku. Teismas pažymėjo, kad nesutikdama su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), pareiškėja šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nustatyta tvarka ginčydama galutinį sprendimą šioje kadastrinių duomenų tikslinimo procedūroje, ginčydama Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimą pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

15Teismas konstatavo, kad Sprendimas yra priimtas dėl Išvados, kuri nesukelia teisinių pasekmių, teisėtumo vertinimo, todėl taip pat negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, o jame nurodyta apskundimo tvarka nesudaro pagrindo šį raštą vertinti kitaip.

16III.

17Pareiškėja R. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės 10 d. nutartį ir priimti jos skundą.

18Pareiškėja nurodo, kad skundžiama nutartis yra neaiški ir prieštaringa, joje nurodyta, kad Išvada adresuota tik VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, atsižvelgus į jo pateiktą 2017 m. spalio 2 d. išvadą dėl žemės sklypo ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje. Tačiau Nuostatų 126 punkte nurodyta, kad apie būtinumą tikslinti besiribojančių sklypų ribas žemėtvarkos skyrius privalo raštu pranešti žemės sklypo savininkui, kurio sklypas tikslintinas. Taigi Išvada skirta ne tik Registrų centrui, bet ir besiribojančių sklypų savininkams, tačiau pareiškėja nėra gavusi jokio pranešimo iš NŽT Kretingos skyriaus.

19Pareiškėja kvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvadą, kad K. K. priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų byla nebuvo teikiama tikrinti NŽT Kretingos skyriui. Pareiškėja pažymi, kad prie skundo buvo pridėti NŽT Kretingos skyriaus pasitarimų protokolai, iš kurių matyti, jog K. K. priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų byla buvo teikiama tikrinti NŽT teritoriniam skyriui ne kartą. Be to, ir Išvadoje nurodyta, kad NŽT Kretingos skyriaus vyr. specialistas patikrino minėto žemės sklypo kadastro duomenis ir nustatė, kad sklypo planas parengtas teisingai.

20Pareiškėja nesutinka, kad teisines pasekmes jai sukėlė Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimai pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Pareiškėja pažymi, kad VĮ Registrų centras, patikrinęs matininko E. P. parengtą minėto žemės sklypo planą 2017 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. (4.7.19.)GS-2253 atsisakė registruoti Nekilnojamojo turto kadastre šį planą, nes sklypo ribos kirto Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas pareiškėjos sklypo ribas. Tokiu atveju būtent NŽT teritorinis padalinys priima sprendimą, kurio sklypo ribas reikia tikslinti (Nuostatų 125–126 p.). VĮ Registrų centras, gavęs teritorinio padalinio išvadą raštu, privalo per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymėti šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje. Pareiškėjos nuomone, VĮ Registrų centras šiuo atveju jokių savarankiškų sprendimų nepriima, o tik vykdo NŽT sprendimą.

21Pareiškėja nurodo, kad dėl K. K. žemės sklypo kadastrinių matavimų teisėtumo padavė skundą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ir ŽŪM) ir po kreipimosi į teismą gavo ŽŪM 2018 m. gegužės 10 d. raštą Nr. 3IN-593(8.1) „Dėl skundo nagrinėjimo“, kuriame aiškiai nurodyta, kad ŽŪM neturi įgaliojimų įgyvendinti teismams priskirtų funkcijų, o NŽT priimti sprendimai gali būti skundžiami ABTĮ nustatyta tvarka. Pareiškėjos nuomone, ŽŪM pozicija yra ta, kad Išvada yra administracinis sprendimas, sukeliantis jai teisines pasekmes, todėl gali būti ginčijama ikiteismine bei teismine tvarka.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskiruoju skundu skundžiama Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės 10 d. nutartis, kuria pareiškėjos R. P. skundą atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

25Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjos skundžiama Išvada pareiškėjai materialinio pobūdžio teisinių pasekmių nesukuria, yra procedūrinis dokumentas, skirtas iš esmės VĮ Registrų centrui, todėl negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Sprendimas taip pat taip pat negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, nes yra priimtas dėl Išvados teisėtumo. Pareiškėja su šia teismo išvada nesutinka, jos nuomone, Išvada jai sukelia teisines pasekmes, be to, jos skundas dėl Išvados NŽT išnagrinėtas netinkamai.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą konstatavo, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, pagal kurį skundą (prašymą, pareiškimą) atsisakoma priimti, jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka, ne kartą yra nurodęs, kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-327/2011). Dėl to administracinių teismų kompetencijai nepriskirtinas nagrinėjimas skundų, prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1062-552/2015); administraciniuose teismuose nėra nagrinėjami ginčai dėl viešojo administravimo subjektų priimtų konstatuojamojo pobūdžio aktų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1193-552/2015); skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1138-858/2015).

28Administracinis teismas imasi nagrinėti suinteresuoto asmens skundą tik tada, kai kilęs ginčas yra įstatymų leidėjo priskirtas jo kompetencijai ir šis ginčas nepatenka į administracinių teismų kompetenciją ribojančių išimčių taikymo sritį. Kompetencijos nebuvimas gali lemti skundo nepriėmimą (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.) arba bylos perdavimą pagal rūšinį teismingumą, jei aplinkybė, jog ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui, paaiškėja jau po skundo priėmimo (ABTĮ 22 str. 1 d.). Administraciniai teismai turi tik jiems įstatymu suteiktą kompetenciją, jie privalo savo nagrinėjamas bylas susieti su tomis ABTĮ nuostatomis, kurios jiems suteikia arba riboja teisę nagrinėti tam tikrą ginčą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-874-662/2017).

29Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio praktikoje suformuluota teisės kreiptis teisminės gynybos išlyga yra susijusi tik su akivaizdžiu skundo nepriimtinumu. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.). Tačiau pastarieji atvejai yra išimtinio pobūdžio, kai skundo priimtinumo klausimą sprendžiančiam teismui iš tiesų nekyla jokių pagrįstų abejonių dėl asmeniui kylančių pasekmių nebuvimo.

30Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šio įstatymo 2 straipsnis apibrėžia Nekilnojamojo turto registro paskirtį – jis steigiamas nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalis nustato, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

31Nuostatų (redakcijos, galiojusios nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 23 d.) 125 punktas numato, kad jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Kadastro tvarkytojas tais atvejais, kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir pateikia ją žemėtvarkos skyriui, o šis per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, surašomas žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktas, kurio formą nustato NŽT, ir jo pagrindu pagal šių Nuostatų reikalavimus parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs juridinis asmuo (licencijos turėtojas). Pagal Nuostatų 126 punktą, kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, ir priima sprendimą, kad būtina tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.

32Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija Išvadą, kuri buvo priimta NŽT Kretingos skyriui patikrinus K. K. priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastrinius duomenis ir nustačius, kad minėto žemės sklypo planas parengtas teisingai, o pareiškėjai priklausančio žemės sklypo kadastro duomenys turi būti tikslinami (b. l. 10). Remiantis Išvada pareiškėjai priklausančio žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro duomenyse buvo padarytas įrašas, kad žemės sklypo planas turi būti tikslinamas, vadovaujantis NŽT Kretingos skyriaus Išvada apie teisingai parengtą besiribojančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) planą (b. l. 11–12). Taigi NŽT Kretingos skyrius Išvadoje pareiškėjai iš esmės suformulavo konkrečią elgesio taisyklę, nustatė konkrečias pareigas.

33Akcentuotina, jog skundo (prašymo) priėmimo stadijoje vertinama tik formali skundo (prašymo) atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-460/2010). Skundo priėmimo stadijoje nėra sprendžiama dėl materialiosios teisės ar įstatymų saugomų interesų turėjimo, t. y. negalima atsisakyti priimti skundo dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011).

34Todėl pareiškėjos nurodomi argumentai, kad Išvada ir Sprendimas, priimtas išnagrinėjus jos skundą dėl Išvados teisėtumo, pažeidžia jos teises ir teisėtus interesus turi būti vertinami nagrinėjant bylą iš esmės, nes skundo priėmimo metu nėra akivaizdu, jog Išvada nesukelia pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, t. y. nedaro įtakos pareiškėjos teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Taigi šiuo atveju tik nagrinėjant bylą iš esmės bus galima išsiaiškinti Išvados ir Sprendimo priėmimo pagrindus ir ar iš tiesų skundžiami aktai pažeidžia pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, ir atsižvelgiant į pastarąją išvadą spręsti, ar yra pagrindas taikyti pareiškėjos pasirinktą pažeistų teisių teisminės gynybos būdą.

35Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą, nes skundo priėmimo stadijoje nėra faktinio ir teisinio pagrindo daryti išvadą, jog šis skundas nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama. Pareiškėjos prašymas priimti jos skundą netenkinamas, nes būtent pirmosios instancijos teismas pagal ABTĮ 33 straipsnio nuostatas sprendžia skundo priėmimo klausimą, todėl pareiškėjos skundo priėmimo klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjos R. P. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

38Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės 10 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos R. P. skundo priėmimo klausimą perduoti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams nagrinėti iš naujo.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. P. atskirąjį skundą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja R. P. (toliau ir – pareiškėja) kreipėsi į Regionų apygardos... 6. Pareiškėja nurodė, kad 2018 metų pradžioje pastebėjo, jog Nekilnojamojo... 7. Pareiškėjos nuomone, Išvada yra visiškai nemotyvuota, neatitinka Lietuvos... 8. II.... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. gegužės... 10. Teismas sprendė, kad Išvada yra adresuota VĮ Registrų centro Klaipėdos... 11. Teismas iš Sprendimo nustatė, kad K. K. žemės sklypo kadastro duomenų byla... 12. Teismas, įvertinęs Nuostatų 125 ir 126 punktų nuostatas, konstatavo, kad... 13. Teismas, įvertinęs Išvados turinį bei Nuostatų 126 punktą, sprendė, kad... 14. Teismas sprendė, kad Išvada materialinio pobūdžio teisinių pasekmių... 15. Teismas konstatavo, kad Sprendimas yra priimtas dėl Išvados, kuri nesukelia... 16. III.... 17. Pareiškėja R. P. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 18. Pareiškėja nurodo, kad skundžiama nutartis yra neaiški ir prieštaringa,... 19. Pareiškėja kvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvadą, kad K. K.... 20. Pareiškėja nesutinka, kad teisines pasekmes jai sukėlė Nekilnojamojo turto... 21. Pareiškėja nurodo, kad dėl K. K. žemės sklypo kadastrinių matavimų... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskiruoju skundu skundžiama Regionų apygardos administracinio teismo... 25. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjos skundžiama Išvada... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą konstatavo, kad pagal... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio... 28. Administracinis teismas imasi nagrinėti suinteresuoto asmens skundą tik tada,... 29. Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio praktikoje suformuluota... 30. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4... 31. Nuostatų (redakcijos, galiojusios nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m.... 32. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija Išvadą, kuri buvo priimta NŽT... 33. Akcentuotina, jog skundo (prašymo) priėmimo stadijoje vertinama tik formali... 34. Todėl pareiškėjos nurodomi argumentai, kad Išvada ir Sprendimas, priimtas... 35. Apibendrinant išdėstytus motyvus konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjos R. P. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 38. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės... 39. Nutartis neskundžiama....