Byla II-458-386/2009
Dėl 2009 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui T. Š., 2009-10-06 viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens T. Š. skundą Institucijai, priėmusiai nutarimą - Administracinei komisijai prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos dėl 2009 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22009 m. rugpjūčio 18 d. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nutarimu T. Š. patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad būdamas ( - ) direktoriumi, neužtikrino, kad būtų laikomasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-05 sprendimo Nr.T11-182 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos rajone viešosiose vietose taisyklių ir leidimų išdavimo tvarkos“ III skyriaus 12 punkto reikalavimų „Prekiaujant ar teikiant paslaugas viešosiose vietose draudžiama triukšmauti, šūkauti, švilpauti, garsiai dainuoti arba groti muzikos instrumentais ar kitokiais garsiniais aparatais, viršijant nustatytas leidžiamas skleidžiamo triukšmo normas“ bei 1997-07-11 Klaipėdos rajono mero potvarkio Nr. 345 5 punkto reikalavimo „Įpareigoti įmonių savininkus užtikrinti viešąją tvarką ir švarą prekyvietėse“. Nutarime nurodyta, jog baras dirba nuo 10 val. iki 21 val. Klaipėdos rajono policijos komisariate 2009-07-11 11.54 val. buvo gautas pranešimas, kad baro ( - ) klientai garsiai kalbėjo, barėsi, trikdė viešąją rimtį; tos pačios dienos vakare apie 20 val. iš baro teritorijos sklido neblaivių baro klientų riksmai, barniai; tai trikdė šalia baro gyvenančių kaimynų viešąją rimtį. Tokiais savo veiksmais T. Š. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir LR ATPK) 183 straipsnio 1 dalyje ir jam paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas.

3Skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo nutarimą panaikinti ir administracinę bylą jo atžvilgiu nutraukti. Nurodo, kad byla buvo inicijuota šalia baro gyvenančio kaimyno Z. J., kuris bet kokiais būdais stengiasi sutrikdyti baro veiklą. Gretimai baro gyvenantys kiti asmenys jokių pretenzijų dėl baro veiklos neturi. Z. J. pateiktas vaizdo įrašas nenustato, jog buvo pažeista viešoji tvarka. Baras turi teisę verstis lauko prekyba, tačiau jokios muzikos lauke neleidžia, natūraliai susidaro garsinis fonas, kuris netrikdo viešosios rimties. Nėra surinkta jokių objektyvių įrodymų, kad buvo sutrikdyta viešoji rimtis, todėl nutarimas nepagrįstas.

4Šiais ir kitais skunde išdėstytais motyvais teismo prašo panaikinti 2009 m. rugpjūčio 18 d. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nutarimą ir jo administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

5Institucija, paskyrusi administracinę nuobaudą - Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atsiliepime į skundą nurodė, kad T. Š. kaltė padarius administracinį pažeidimą, numatytą LR ATPK 183 straipsnio 1 dalyje, įrodyta Z. J. pareiškimais, vaizdine medžiaga. Ginčijamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl T. Š. skundo prašo netenkinti.

6Institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą - Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos r. policijos komisariatas atsiliepime į skundą prašo T. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 77).

7Konstatuojama.

8Skundas tenkintinas.

9Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, turi patikrinti priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (LR ATPK 297 straipsnis). Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos.

10Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (LR ATPK 9 str.). Vertinant žmogaus poelgį kaip priešingą teisei, baudžiamojoje ir administracinėje teisėje naudojamas nusikaltimo arba pažeidimo sudėties modelis, remiantis kuriuo nustatoma neteisėtos veikos sudėtis kaltininko veikoje, t. y. įrodoma, kad asmens poelgiui yra būdingi visi atsakomybę nustatančiame įstatyme įtvirtinti draudžiamosios veikos požymiai. Pažeidimo sudėties elementai yra: objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė. Nenustačius bent vieno pažeidimo sudėties elemento, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta.

11T. Š. administracinėn atsakomybėn patrauktas už tai, kad baro ( - ) klientai 2009-07-11 11.54 val.garsiai kalbėjosi, barėsi, trikdė viešąją rimtį, tos pačios dienos vakare apie 20 val. iš baro teritorijos sklido neblaivių baro klientų garsūs riksmai, barniai, tai trikdė šalia baro gyvenančių kaimynų viešąją rimtį, o T. Š. būdamas ( - ) direktoriumi neužtikrino, kad baras savo veiklą vykdytų laikantis 2005-07-05 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-182 patvirtintų Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos rajone viešosiose vietose taisyklių ir leidimų išdavimo tvarkos III skyriaus 12 punkto bei Klaipėdos rajono mero 1997-07-01 potvarkio Nr. 345 5 punkto reikalavimų. Veika kvalifikuota pagal LR ATPK 183 straipsnio 1 dalį.

12Pagal LR ATPK 183 straipsnio 1 dalį triukšmas - tai yra šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį.

13Kvalifikuojant veiką pagal LR ATPK 183 straipsnio1 dalį būtina nustatyti, jog asmuo šioje teisės normoje nurodytais veiksmais trikdė viešąją rimtį. Viešosios rimties trikdymas gali būti įrodytas visomis LR ATPK 256 str. 2 d. numatytomis įrodinėjimo priemonėmis, tačiau įrodymų turi būti surinkta tiek, kad nekiltų jokių pagrįstų abejonių dėl asmens kaltės jam inkriminuoto teisės pažeidimo padarymu.

14LR ATPK 256 straipsnio 1-2 dalyse nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais.

15Teismo posėdžio 2009-10-06 metu buvo žiūrima filmuota medžiaga dėl tariamo triukšmo 2009-07-11 bare ( - ) (administracinio teisės pažeidimo bylos priedas Nr. 4). Filmuotoje medžiagoje girdėjosi baro klientų kai kurie žodžiai, pravažiuojančių transporto priemonių (automobilių ir motociklų) garsai bei jų garsiniai signalai, šuns lojimas ir metalinės grandinės girgždėjimas. T. Š. paaiškino, jog loja šalia baro gyvenančio kaimyno Z. J. pririštas šuo. Pažymėtina, jog filmuotoje medžiagoje šuns lojimas garsesnis už baro klientų kalbėjimąsi, neužfiksuotas minėto baro klientų triukšmavimas ar barimasis, nesigirdėjo muzikos garsų. Baro klientų tariami riksmai, barniai ar kitas skleidžiamas triukšmas nebuvo tikrinamas garso lygio matavimo prietaisais.

16Administracinė atsakomybė taikoma tiems asmenims, kurie padarė administracinės teisės pažeidimą, t. y. pažeidė atitinkamų teisės normų reikalavimus. Pažeidimų subjektais gali būti tik fiziniai asmenys, kurie be bendrųjų, jiems nustatytų individualaus subjekto požymių (amžius, pakaltinamumas), kartais privalo turėti ir specialiuosius požymius, pavyzdžiui, būti atsakingu už tam tikrą įmonės veiklą, būti įmonės vadovu ir pan.

17Vertinant LR ATPK 183 straipsnio 1 dalies dispoziciją, šio teisės pažeidimo subjektu gali būti tik tas asmuo, kuris šaukė, švilpė, garsiai dainavo arba grojo muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar atliko kitus panašius veiksmus gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporto bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosios patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį.

18Byloje duomenų, patvirtinančių, kad T. Š. administracinio teisės pažeidimo nurodytu laiku atliko LR ATPK 183 straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, nėra. Vadovaujantis ATPK 250 straipsnio 1 punktu, 2009 m. rugpjūčio 18 d. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nutarimas dėl T. Š. patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 183 straipsnio 1 dalį naikintinas ir jo administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutrauktina.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20T. Š. skundą patenkinti.

21Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 13, kuriuo T. Š. pagal ATPK 183 straipsnio 1 dalį paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas, panaikinti ir jo administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti.

22Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė,... 2. 2009 m. rugpjūčio 18 d. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono... 3. Skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo nutarimą... 4. Šiais ir kitais skunde išdėstytais motyvais teismo prašo panaikinti 2009 m.... 5. Institucija, paskyrusi administracinę nuobaudą - Administracinė komisija... 6. Institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo... 7. Konstatuojama.... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 10. Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei,... 11. T. Š. administracinėn atsakomybėn patrauktas už tai, kad baro ( - )... 12. Pagal LR ATPK 183 straipsnio 1 dalį triukšmas - tai yra šauksmai,... 13. Kvalifikuojant veiką pagal LR ATPK 183 straipsnio1 dalį būtina nustatyti,... 14. LR ATPK 256 straipsnio 1-2 dalyse nustatyta, kad įrodymai administracinio... 15. Teismo posėdžio 2009-10-06 metu buvo žiūrima filmuota medžiaga dėl... 16. Administracinė atsakomybė taikoma tiems asmenims, kurie padarė... 17. Vertinant LR ATPK 183 straipsnio 1 dalies dispoziciją, šio teisės pažeidimo... 18. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad T. Š. administracinio teisės... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. T. Š. skundą patenkinti.... 21. Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m.... 22. Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...