Konfidencialumo politika

Registruodamiesi tinklapyje eteismai.lt, jūs patikite (toliau - Administracija) savo asmeninius duomenis ir suteikiame mums teisę juos tvarkyti ta apimtimi, tais būdais ir tais tikslais, kurie numatyti šioje Konfidencialumo politikoje (toliau - Politika) ir Naudojimosi tinklapiu eteismai.lt taisyklėse (toliau - Taisyklės). Jei jūs nesutinkate su Taisyklėmis, Politika ar atskiromis jos nuostatomis, Administracija negalės jums suteikti galimybės naudotis visomis ar atskiromis tinklapio eteismai.lt paslaugomis (toliau - Paslaugos).

Šioje Politikoje yra informacija apie tai, kokius duomenis renka ir tvarko tinklapio eteismai.lt Administracjia, kiek laiko Administracija saugo šiuos duomenis ir kitos nuostatos.

Ši Politika ir Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir atnaujinamos. Bet kokie pasikeitimai įsigalioja tuo metu, kai jie yra paskelbiami tinklapyje.

Asmeniniai vartotojo duomenys - tai bet kokia informacija, kurios pagalba galima identifikuoti vartotojo tapatybę, taip pat informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Administracija imasi visų būtinų organizacinių ir techninių priemonių tam, kad vartotojų asmeniniai duomenys visuomet būtų saugūs, o jų tvarkymo veiksmai atitiktų asmens duomenų apsaugos įstatymų ir mūsų vidaus Politikos nuostatas.

Administracija renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus asmeninius duomenis tokiais teisiniais pagrindais:

 • Remdamasi vartotojo sutikimu su sąlygomis, nustatytomis Taisyklėse ir šioje Politikoje;
 • Remdamasi savo teisėtu interesu;
 • Vykdydama teisinius įsipareigojimus, kylančius ir taikomus Administracijai.

Taikant teisės aktuose numatytą asmeninių duomenų tvarkymo apimtį ir sritį, tų pačių asmeninius duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau išvardinti teisiniai pagrindai.

1. Kokie asmeniniai duomenys ir kokiais tikslais yra tvarkomi?

1.1 Registracija, patikrinimas, administravimas ir bendravimas.

Registruodamasis ir sutikdamas su Taisyklėmis, vartotojas suteikia mums žemiau nurodytus registracijos duomenis. Kai kurie registracijos duomenys būtini tam, kad mes galėtume normaliai teikti Paslaugas. Jei vartotojas nesuteikia mums šių asmeninių duomenų, jis negali naudotis Paslaugomis. Registruodamasis vartotojas patvirtina, kad jo nurodomi duomenys yra tikslūs ir teisingi. Administracija neprisiima atsakomybės už netikslius, nepakankamai išsamius ar klaidingus duomenis.

Registracijos duomenys:
Duomenų kategorija Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Duomenų tvarkymo laikotarpis Asmeniniai vartotojo duomenys bus tvarkomi visą laiką, kol vartotojas naudosis Paslaugomis. Vartotojo sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis ir įrodymus, patvirtinančius šį veiksmą, mes galime saugoti ir ilgiau - jei tai bus būtina tam, kad Administracija galėtų apsisaugoti nuo jai pateiktų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

1.2 Kokiu būdu ir kokiais tikslais Administracija naudoja registracinius vartotojo duomenis?

Remdamasi registracijos duomenimis, Administracija sukuria vartotojo profilį tinklapyje eteismai.lt. Šis profilis leidžia Administracijai identifikuoti vartotoją kaip registruotą eteismai.lt vartotoją, o vartotojas gali naudotis visomis Paslaugomis, teikiamomis registruotiems vartotojams Taisyklėse ir (arba) Politikoje numatytomis sąlygomis.

Remdamasi registracijos duomenis, Administracija taip pat gali atpažinti vartotoją tuo atveju, jei jis, pavyzdžiui, atnaujins arba pakeis savo duomenis.

Vartotojo anketoje nurodytus kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo vardą) Administracija naudos bendravimo su vartotoju tikslais (teikiant atsakymus į vartotojo užklausas ir pastabas, teikiant informaciją apie Paslaugas, Paslaugų teikimo ir (arba) šios Politikos pasikeitimus, susisiekiant su vartotoju jei jam reikės pagalbos naudojantis tinklapiu, arba jei kils techniniai nesklandumai ir t.t.).

Todėl labai svarbu, kad vartotojo anketiniai duomenys būtų tikslūs ir patikimi. Jei vartotojas pateiks netikslius (melagingus) duomenis, juos pamirš arba pamirš juos atnaujinti, Administracija negalės garantuoti Paslaugų teikimo, be to, Administracijai gali kilti problemų užtikrinant vartotojo teises. Šiuo atveju Administracija neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, galinčių kilti dėl to, kad vartotojas pateikė neteisingus ar nepakankamai išsamius asmens duomenis.

Jei vartotojo pateiktuose duomenyse įvyko pokyčiai, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Administracijai ir pakeisti atitinkamus duomenis tinklapyje esančioje registracijos formoje. Apie tai, kaip atnaujinti anketos duomenis, skaitykite šios Politikos 5.2 skyriuje.

Administracija pasilieka teisę tikrinti vartotojo pateikiamų asmens duomenų patikimumą ir atitikimą tikrovei.

1.3 Jūsų paskyros administravimas.

Administracija tvarko asmens duomenis vartotojo paskyros administravimo tikslais.

Paskyros duomenys:
Duomenų kategorija Duomenys, pateikti registravimosi eteismai.lt metu, prisijungimo prie paskyros duomenys, paskyroje atliekami veiksmai (įskaitant techninę paieškos dalį - IP adresą, prisijungimo ir paieškos techninę informaciją).
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
Duomenų tvarkymo laikotarpis Asmeniniai vartotojo duomenys bus tvarkomi visą laiką, kol vartotojas naudosis paskyra. Vartotojo sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis ir įrodymus, patvirtinančius šį veiksmą, mes galime saugoti ir ilgiau - jei tai bus būtina tam, kad Administracija galėtų apsisaugoti nuo jai pateiktų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Laikoma, kad vartotojo sutikimas naudoti jo paskyrą tinklapyje eteismai.lt yra gautas, jei vartotojas atliko Taisyklėse numatytus veiksmus, būtinus sukurti paskyrą, ir patvirtino registraciją.


1.4 Duomenų tvarkymas, siekiant teikti informaciją ir pasiūlymus.

Jei pildydamas registracijos anketą vartotojas sutiko, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Administracija tvarkys jo duomenis ir teiks jam atitinkamą informaciją: siųs bendro turinio naujienlaiškius, teiks informaciją apie pasiūlymus ir apie partnerių pasiūlymus, teiks informaciją apie nuolaidas, akcijas, siųs kvietimus dalyvauti akcijose, prizų loterijose, apklausų dėl Paslaugų anketas ir t.t. Informaciją ir pasiūlymus Administracija teiks tinklapyje ar kitais pasirinktais būdais ( pvz., el. Paštu ar SMS žinutėmis).

Duomenys, tvarkomi siekiant teikti informaciją ir pasiūlymus
Duomenų kategorija Vartotojo vardas, el. Pašto adresas ir (arba) telefono numeris.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Vartotojo sutikimas tvarkyti asmeninius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Duomenų tvarkymo laikotarpis Asmeniniai vartotojo duomenys bus tvarkomi visą laiką, kol vartotojas naudosis paskyra. Vartotojo sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis ir įrodymus, patvirtinančius šį veiksmą, mes galime saugoti ir ilgiau - jei tai bus būtina tam, kad Administracija galėtų apsisaugoti nuo jai pateiktų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

1.5. Užklausų, skundų, kreipimųsi ir atsiliepimų tvarkymas.

Administracija naudos asmeninius vartotojų duomenis atsakydama į jų užsklausas, skundus, pareiškimus, atsiliepimus (toliau - Užsklausos).

Duomenys, tvarkomi darbo su Užklausomis tikslais
Duomenų kategorija

Vartotojo nurodyta asmeninė ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, el. Pašto adresas, bendravimo kalbos.

Užklausos turinys: faktas, dėl kurio kreipiasi vartotojas, jo atsiradimo aplinkybės, data ir laikas; pareiškimas, reikalavimas arba atsiliepimas, protestas; kita Užklausoje esanti informacija.

Pridedami prie Užklausos dokumentai ir (arba) kiti duomenys: nuotraukos, faktą patvirtinantys dokumentai ir t.t.;

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Administracijos teisinė prievolė atsižvelgti ir atsakyti į vartotojų Užklausas, taip pat teisėtas Administracijos interesas įvertinti vartotojų atsiliepimus siekiant pagerinti tinklapio darbą ir teikiamų Paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo laikotarpis 5 metai

Vartotojo asmeninius duomenis Administracija naudoja tik tam, kad būtų galima tinkamai ir objektyviai įvertinti vartotojo Užklausą, suteikti jam būtiną informaciją, atsakyti į klausimus, patenkinti vartotojo prašymus ar reikalavimus. Užklausoje esančius duomenis Administracija taip pat gali analizuoti Paslaugų kokybės ir tinklapio darbo gerinimo tikslais (atsižvelgdama į vartotojo išsakytus pasiūlymus ir pastabas).

1.6. Duomenų tvarkymas siekiant neleisti nesąžiningiems vartotojams naudotis tinklapiu eteismai.lt.

Duomenys, tvarkomi siekiant neleisti nesąžiningiems vartotojams naudotis tinklapiu eteismai.lt:
Duomenų kategorija Vartotojo nurodyta kontaktinės ir asmeninė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, el. Pašto adresas ir kiti asmens duomenys.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Teisėtas trečiųjų asmenų (kitų tinklapio eteismai.lt vartotojų) interesas išvengti nuostolių, galinčių kilti sudarant sutartį su nesąžiningu partneriu.
Duomenų tvarkymo laikotarpis Asmeniniai vartotojo duomenys bus tvarkomi visą laiką, kol vartotojas naudosis paskyra. Vartotojo sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis ir įrodymus, patvirtinančius šį veiksmą, mes galime saugoti ir ilgiau - jei tai bus būtina tam, kad Administracija galėtų apsisaugoti nuo jai pateiktų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

1.7 Duomenų tvarkymas informacijos talpinimo skyriuje “Forumas” tikslais.

Duomenys, tvarkomi informacijos talpinimo skyriuje “Forumas” tikslais:
Duomenų kategorija Informacija, suteikta registracijos metu, taip pat pranešime, paskelbtame “Forume”, esanti informacija (pranešimo turinys, paskelbimo data ir laikas).
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Taisyklėse numatyta vartotojo teisė skyriuje “Forumas” susirašinėti su kitais tinklapio vartotojais.
Duomenų tvarkymo laikotarpis Asmeniniai vartotojo duomenys bus tvarkomi visą laiką, kol vartotojas naudosis paskyra. Vartotojo sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis ir įrodymus, patvirtinančius šį veiksmą, mes galime saugoti ir ilgiau - jei tai bus būtina tam, kad Administracija galėtų apsisaugoti nuo jai pateiktų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

2. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome jūsų duomenis?

Vartotojo Užklausą ir su ja susijusius duomenis Administracija tvarko ir saugo tol, kol Užklausa bus išnagrinėta, vartotojas gaus atsakymą, o Administracija įvykdys visus priimtus dėl Užklausos sprendimus. Užklausa ir su ja susiję duomenys saugomi 5 metus nuo to laiko, kai dėl Užklausos buvo priimtas sprendimas, įskaitant:

 • Užklausas, gautas el. Paštu - ne trumpiau nei 6 mėnesius;
 • Skundus - ne trumpiau nei 12 mėnesių;
 • Asmeninius pranešimus Facebook - ne trumpiau nei 6 mėnesius.

Jei dėl Užklausos turinio kiltų teisinis ginčas (arba atsirastų tokio ginčo tikimybė), Administracija turi teisę saugoti vartotojo duomenis ilgesnį laiką - tol, kol nesibaigs įstatymo nustatyti skundo pateikimo terminai, neįsigalios senaties terminas ir (arba) neįsigalios galutinis teismo sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nurodytiems duomenų tvarkymo ir saugojimo terminams, duomenys bus sunaikinti arba patikimai ir negrįžtamai nuasmeninti. Administracija atliks šiuos veiksmus kiek įmanoma greičiau, laikydamasi protingų tokiems veiksmams atlikti terminų.

3. Iš kokių šaltinių Administracija renka asmeninius vartotojų duomenis?

Visus asmeninius vartotojų duomenis Administracija gauna iš pačių vartotojų. Registracijos duomenis vartotojas suteikia tiesiogiai - pildydamas registracijos anketą. Duomenų papildymus, atnaujinimus Administracija gauna telefoninių pokalbių metu arba el. Paštu.

Administracija gauna vartotojų asmeninius duomenis tuo metu, kai vartotojai bendrauja su Administracija bet kokiu jiems priimtinu būdu: siunčia elektroninius laiškus, rašytines Užklausas.

4. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims Administracija atskleidžia asmeninius vartotojo duomenis?

Administracija pasilieka teisę perduoti tvarkyti asmeninius vartotojo duomenis tretiesiems asmenims, kurie padeda teikti ir administruoti Paslauga, taip pat asmenims, kurie teikia vartotojų Užklausų administravimo paslaugas. Pastariesiems priklauso programinės įrangos duomenų bazėms tiekėjai, asmenys, teikiantys duomenų bazių administravimo paslaugas, “debesijos” ir prieglobos (hosting) paslaugas teikiantys asmenys, taip pat asmenys, teikiantys tiesioginės rinkodaros, rinkos tyrimų, verslo analitikos ir kt. paslaugas.

Kiekvienu atveju duomenų valdytojui pateikiamas tik toks duomenų kiekis, koks yra būtinas konkrečiai užduočiai arba konkrečiai paslaugai vykdyti. Administracijos pasitelkti duomenų valdytojai turi teisę naudoti asmeninius vartotojo duomenis tik vadovaudamiesi Administracijos nurodymais, ir neturi teisės naudoti asmeninių duomenų kitais tikslais, tai pat perduoti juos kitiems asmenims be Administracijos sutikimo. Be to, duomenų valdytojai privalo užtikrinti duomenų saugumą, kaip to reikalauja teisės aktai ir rašytiniai susitarimai su Administracija.

Asmeniniai vartotojų duomenys gali būti atskleisti kompetetingų valstybės ar teisėsaugos institucijų (pvz., policijos ar kontroliuojančių tarnybų) darbuotojams, tačiau tik jiems pareikalavus ir tik tais atvejais bei tokia tvarka, kai tai būtina norint užtikrinti vartotojų, darbuotojų ir išteklių saugumą, bei tais atvejais, kai tai būtina norint pateikti ir apginti teisinius reikalavimus.

Naudodamasi tinklapio darbo duomenų analizės (pvz., Google Analytics) paslauga, kuri reikalinga norint nustatyti, kaip vartotojas dirba su tinklapyje eteismai.lt esančia informacija, Administracija pasilieka teisę keistis nuasmenintais vartotojų duomenis su trečiaisiais asmenimis, kurie naudoja tokio pobūdžio informaciją vertindami vartotojų patirtį dirbant tinklapyje eteismai.lt, ruošdami administratoriams ataskaitas apie tinklapio darbą, ar teikdami kitas paslaugas, siejamas su tinklapio darbu. Plačiau apie tai skaitykite šios Politikos skyriuje “Slapukų naudojimo politika”.

5. Kokiose teritorijose ir kieno jurisdikcijoje Administracija tvarko asmeninius vartotojų duomenis?

Asmeninius vartotojų duomenis Administracija tvarko Europos Sąjungos teritorijoje, taip pat tose šalyse, kuriose teikia Paslaugas arba kuriose Administracija turi atstovybes ar partnerius. Duomenis tvarko tie filialai, kurie turi administravimo teisę, todėl vartotojai gali gauti jiems būtiną pagalbą bet kuriame ofise, kur yra tinklapio eteismai.lt palaikymo tarnyba.

6. Kokias teises vartotojui suteikia asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, ir kaip vartotojas gali jomis pasinaudoti?

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai suteikia vartotojui labai daug teisių. Vartotojas gali laisvai jomis naudotis, o Administracija įsipareigoja suteikti jam tokią galimybę. Informacija apie vartotojo teises ir jų realizavimo būdu pateikiama toliau.

6.1. Vartotojo teisės susipažinti Administracijos tvarkomais asmens duomenimis.

Vartotojas turi teisę gauti Administracijos patvirtinimą apie tai, kad Administracija tvarko jo asmeninius duomenis. Vartotojas taip pat turi teisęs susipažinti su Administracijos tvarkomais duomenimis ir su informacija, kokiais tikslais duomenys yra tvarkomi, kokios gavėjų kategorijos juos gauna, kiek laiko tvarkomi duomenys, iš kokių šaltinių gaunami duomenys, kokie yra automatiniai sprendimų priėmimo būdai (įskaitant profiliavimą, jo tikslą ir pasekmes). Didžioji šios informacijos dalis pateikiama šioje Politikoje.

Vartotojas, turintis paskyrą tinklapyje eteismai.lt, bet kuriuo metu gali prisijungti prie savo profilio ir susipažinti su Administracijos tvarkomais asmens duomenimis (pvz., patikrinti aktualią anketos informaciją).

Jeigu vartotojui nepakanka šioje Politikoje ir jo profilyje tinklapyje eteismai.lt pateiktos informacijos, arba jeigu jis nori gauti kitą informaciją apie tai, kaip Administracija tvarko jo asmeninius duomenis, jis bet kuriuo metu gali kreiptis į Administraciją, pasinaudodamas vienu iš būdų, nurodytų šios Politikos 6-ame skyriuje.

6.2. Teisė koreguoti vartotojo asmeninius duomenis.

Jei Administracijos tvarkomi registracijos duomenys ar informacija apie vartotoją pasikeitė, šioje informacijoje atsirado netikslumų ar informacija tapo nebepatikima, vartotojas turi teisę pareikalauti ją pakeisti, patikslinti arba ištaisyti.

Vartotojas gali koreguoti savo profilį tinklapyje eteismai.lt Taip pat jis gali kreiptis į Administraciją prašydamas pakoreguoti arba patikslinti jo asmeninius duomenis. Jis tai gali padaryti bet kokiu būdu, nurodytu šios Politikos 6 skyriuje.

6.3. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis.

Tais atvejais, kai Administracija tvarko vartotojo asmeninius duomenis jo sutikimu, vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju vartotojo asmeniniai duomenys nebebus tvarkomi. Kai kuriais atvejais tai gali reikšti, kad Administracija negalės suteikti vartotojui teisės naudotis Paslaugomis.

Vartotojas gali keisti savo sutikimus (atšaukti ar vėl suteikti) kurdamas naują registracijos anketą, keisdamas profilio nustatymus tinklapyje eteismai.lt, taip pat kreipdamasis į Administraciją bet kuriuo būdu, nurodytu šios Politikos 6 skyriuje.

Jei vartotojas atšauks sutikimą tvarkyti jo asmeninius duomenys, tai visi duomenys, kuriuos Administracija tvarkė vartotojo sutikimo pagrindu, bus sunaikinti, o kai kuriais atvejais, kaip nurodoma šioje Politikoje, bus saugomi tam tikrą laiką.

Bet kokiu atveju vartotojo sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis ir įrodymus, patvirtinančius šį veiksmą, Administracija gali saugoti ir ilgiau - jei tai bus būtina tam, kad Administracija galėtų apsisaugoti nuo jai pateiktų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

6.4. Vartotojo teisė pateikti Administracijai skundą.

Jei vartotojo manymu, Administracija tvarko jo asmeninius duomenis pažeisdama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius įstatymus, jis dėl to pirmiausia turi kreiptis tiesiogiai į Administraciją.

6.5. Vartotojo teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėtų interesų tikslais

Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi Administracijos teisėtų interesų tikslais. Įvertinus tikslų, dėl kurių Administracija teikia Paslaugas, ir vartotojo (subjekto, kurio duomenis mes tvarkome) bei Administracijos (duomenų tvarkytojo) interesų balansą, tai gali reikšti, jog jeigu Administracija nustos tvarkyti vartotojo duomenis Administracijos teisėtų interesų tikslais, ji nebegalės suteikti vartotojui galimybės toliau naudotis Paslaugomis.

Jei vartotojas nori pasinaudoti šiame skyriuje nurodyta teise, Administracija prašo raštu kreiptis į Administracijos duomenų saugos specialistą.

6.6. Teisė pašalinti vartotojo asmeninius duomenis

Atsiradus tam tikroms įstatymų nustatytoms aplinkybėms (pvz., jei asmeniniai duomenys tvarkomi neteisėtai, jei nebėra pagrindo asmeninių duomenų tvarkymui ir t.t.), vartotojas turi teisę paprašyti, kad Administracija pašalintų jo asmeninius duomenis.

Jei vartotojas nori pasinaudoti šiame skyriuje nurodyta teise, Administracija prašo raštu kreiptis į Administracijos duomenų saugos specialistą.

Svarbu pažymėti, kad kai vartotojas nustos naudotis Paslaugomis, jo anketiniai duomenys bus pašalinti be atskiro vartotojo prašymo, o kiti duomenys - pašalinti arba patikimai nuasmeninti.

6..7. Teisė apriboti vartotojo asmeninių duomenų tvarkymą.

Atsiradus tam tikroms įstatymų nustatytoms aplinkybėms (pvz., jei asmeniniai duomenys tvarkomi neteisėtai, jei vartotojas užginčijo asmeninių duomenų tikslumą arba pareiškė nesutinkantis, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi grindžiant tai teisėtais Administracijos interesais ir t.t.), vartotojas turi teisę paprašyti, kad Administracija apribotų jo asmeninių duomenų tvarkymą. Tačiau dėl šio apribojimo (kol jis galios) Administracija negalės teikti vartotojui Paslaugų.

Jei vartotojas nori pasinaudoti šiame skyriuje nurodyta teise, Administracija prašo raštu kreiptis į Administracijos duomenų saugos specialistą.

6.8. Teisė į vartotojo asmeninių duomenų perkėlimą.

Duomenis, kuriuos Administracija tvarko automatiniu būdu turėdama vartotojo sutikimą, vartotojas gali perduoti kitam administratoriui. Būtinus perduoti duomenis Administracija pateiks vartotojui tuo formatu, kuris paprastai naudojamas Administracijos sistemoje. Esant vartotojo pageidavimui ir techninėms galimybėms Administracija perduos vartotojo asmeninius duomenis arba pačiam vartotojui, aba vartotojo nurodytam kitam duomenų tvarkytojui.

Jei vartotojas nori pasinaudoti šiame skyriuje nurodyta teise, Administracija prašo raštu kreiptis į Administracijos duomenų saugos specialistą.

6.9. Vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka.

Siekiant apsaugoti asmeninius visų vartotojų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Administracija, gavusi vartotojo prašymą perduoti duomenis kitam tvarkytojui arba vykdydama kitas vartotojo teises, privalo nustatyti vartotojo tapatybę. Šiam tikslui Administracija pasilieka teisę paprašyti, kad vartotojas nurodytų aktualius anketinius duomenis (pvz., vardą, el. Pašto adresą arba telefono numerį), kurie bus palyginti su Administracijos turimais duomenimis. Šio patikrinimo metu Administracija gali išsiųsti vartotojui kontrolinį pranešimą tais kontaktais, kurie nurodyti registracijos formoje (el. Paštu arba SMS žinutę telefonu) ir paprašyti, kad vartotojas autorizuotųsi. Jei patikros procedūra bus nesėkminga (pvz., užklausos metu gauti duomenys nesutaps su registracijos duomenimis arba vartotojas negalės autorizuotis el. Paštu ar SMS žinute), Administracija bus priversta pripažinti, kad vartotojas nėra prašomų duomenų subjektas, todėl pasiliks teisę atmesti konkretų prašymą.

Jei patikros procedūra bus sėkminga, Administracija įsipareigoja nedelsiant (bet kokiu atveju ne vėliau nei per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos ir patikros procedūros pabaigos) informuoti vartotoją apie veiksmus, kurių buvo imtasi jo prašymo pagrindu. Jei tuo pat metu Administracijai teks svarstyti daug prašymų, arba jei gautų prašymų turinys bus sudėtingas, Administracija pasilieka teisę pratęsti vartotojo prašymo svarstymo terminą dar dviems mėnesiams. Apie tai (nurodydama priežastis, dėl kurių prašymo svarstymo laikas buvo pratęstas) Administracija informuos vartotoją iki pirmojo mėnesio pabaigos.

Jei vartotojо prašymas bus gautas elektroninėmis ryšio priemonėmis, Administracijos atsakymas taip pat bus išsiųstas elektroninėmis ryšio priemonėmis - išskyrus atvejus, kai tokia bendravimo forma bus neįmanoma ( pvz., dėl didelio informacijos srauto) arba jei vartotojas paprašys atsakyti į prašymą kita forma.

Administracija pasilieka teisę atsisakyti tenkinti vartotojo prašymą tuo atveju, jei tam atsiras įstatymų numatytos aplinkybės. Argumentuotą atsisakymą tenkinti vartotojo prašymą Administracija išsiųs rašytine arba elektronine forma.

7. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galima susisiekti su Administracija?

Visais klausimais dėl duomenų tvarko galima:

Asmens, atsakingo už duomenų apsaugą, kontaktiniai duomenys:


8. Kiek yra apsaugoti vartotojo asmeniniai duomenys?

Administracija, siekdama apsaugoti asmeninius vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto panaudojimo ir atskleidimo, naudoja įvairias apsaugos technologijas ir procedūras. Visi Administracijos partneriai yra kruopščiai tikrinami ir atrenkami, Administracijos reikalavimu jie naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios padeda užtikrinti konfidencialumą ir vartotojų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, Administracija negali užtikrinti saugaus informacijos perdavimo internetu ar mobilaus ryšio priemonėmis - bet koks informacijos perdavimas šiais būdais yra vartotojo atsakomybė ir rizika.

9. Ilgalaikis vartotojų duomenų saugojimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nurodytiems asmeninių vartotojo duomenų saugojimo laikotarpiams, Administracija asmeninius duomenis sunaikina, o tam tikrais Politikoje numatytais atvejais - patikimai ir negrįžtamai nuasmenina, laikydamasi protingų ir pagrįstų tokiam veiksmui terminų.

Administracija pasilieka teisę saugoti asmeninius vartotojų duomenis ilgesnį, nei numatytą šioje Politikoje,laiką, tai atvejais, kai:

 • Tai būtina, norint apsisaugoti nuo Administracijai pateiktų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
 • Yra pagrįsti įtarimai dėl neteisėtos veiklos, dėl kurio vyksta tyrimas;
 • Asmeniniai vartotojo duomenys būtini norint tinkamai išspręsti ginčą ar išnagrinėti skundą;
 • Asmeniniai vartotojo duomenys reikalingi atsarginėms kopijoms ir kitiems panašiems tikslams;
 • Egzistuoja teisinis pagrindas saugoti asmeninius duomenis ilgiau, nei numatyta šioje Politikoje.

10. Slapukai.

Administracija naudoja slapukus (angl. cookie) - tai nedideli failai, atsiųsti į įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefona ir pan.), kuriuose saugoma informacija apie vartotojo apsilankymą mūsų tinklapyje. Slapukai saugomi jūsų interneto naršyklėje. Administracija siunčia slapukus į vartotojo kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad būtų išsaugoti duomenys ir kad būtų galima atpažinti mūsų Paslaugų vartotoją jam bet kuriuo metu lankantis tinklapyje eteismai.lt. Naudodama slapukus, Administracija gali susisieti vartotojo apsilankymų istoriją ir kitus duomenis, surinktus vartotojui naudojantis mūsų Paslaugomis, su vartotojo veikla internete. Slapukuose esanti informacija suteikia Administracijai galimybę gerinti paieškos sistemą, sužinoti apie vartotojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklapio darbą, tiek ir Paslaugų kokybę.

Tinklapyje eteismai.lt naudojami ir trečiųjų šalių slapukai. Pastarieji reikalingi vartotojo paieškos istorijai sukurti bei tam, kad Administracija galėtų užtikrinti vartotojui geriausią paieškos patirtį. Jei vartotojo naršyklėje galima įrašyti trečiųjų šalių slapukus, Administracijos pasirinktas partneris turi galimybę siųsti savo slapukus į vartotojo naršyklę. Daugiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą naudoti slapukus skaitykite “Slapukų naudojimo politikoje”.

11. Politikos galiojimas ir pakeitimai.

Ši Politika įsigaliojo 2018 m. gegužės 24 d. Atsiradus pakeitimams, tinklapyje bus paskelbta atnaujinta Politikos versija.

12. Politikos taikymo sritis.

Ši Politika netaikoma kitoms paslaugoms ar Administracijos įmonių grupės paslaugoms (tokioms, kaip užklausų, prašymų ir/arba skundų, gautų tinklapyje eteismai.lt, Klientų aptarnavimo linijos telefonu ar kitais būdais, administravimui).