Byla 2-815-769/2012
Dėl 2011-09-15 notarės nutarimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. T. (A. T.) skundą suinteresuotam asmeniui notarei Linai Peštenienei, tretysis suinteresuotas asmuo S. P., dėl 2011-09-15 notarės nutarimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo A. T. skundas dėl notarės Linos Peštenienės 2011-09-15 nutarimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, kuriuo prašoma panaikinti notarės nutarimą atsisakyti atlikti notarinius veiksmus, pratęsti vekselio pateikimo apmokėti terminą ir įpareigoti notarę įforminti vykdomąjį įrašą. Pareiškime nurodyta, kad 2010-04-15 tretysis suinteresuotas asmuo S. P. (vekselio davėjas) išrašė pareiškėjui paprastąjį neprotestuotiną vekselį, mokėtiną jį pateikus, pagal kurį S. P. be sąlygų įsipareigojo sumokėti pareiškėjui (vekselio turėtojui) 73631,25 Lt. Pareiškėjas pranešimą vekselio davėjui apie pateikimą apmokėti vekselį išsiuntė 2011-05-31, t.y. praleidęs įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą. 2011-09-05 pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarę Liną Peštenienę prašydamas įforminti vykdomąjį įrašą pagal 2010-04-15 išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Notarė L.Peštenienė 2011-09-15 nutarė atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, nes vekselis turėjo būti pateiktas vekselio davėjui apmokėti ne vėliau kaip 2011-04-16 (per vienerius metus nuo vekselio išrašymo dienos) (LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 36 str. 1 d., 55 str. 1 d.). Pareiškėjas nurodo, kad nuo 2010-03-01 iki 2011-06-01 daug kartų buvo išvykęs į komandiruotes, todėl praleido vekselio pateikimo apmokėti terminą.

3Skundas netenkintinas.

4Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau-ĮPVĮ). Be to, vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse. Pagal ĮPVĮ 81 straipsnio nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja 1999 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Tvarka). Šios Tvarkos 6 punkte nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo, ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus, ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas (Tvarkos 8 punktas). Vykdomuoju įrašu notaras leidžia išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą ar jos dalį su priklausančiomis palūkanomis, vekselio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą. Tokią vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarką išaiškinta kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis H. P. v. V. R. ir kt. byloje Nr. 3K-3-477/2008).

5Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė (ĮPVĮ 3, 77 straipsniai). ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, yra vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos. Pagal įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (IPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas,72 straipsnio 2 dalis). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl vekselių turėtojo reikalavimų pareiškimo tvarkos, kuria išaiškinta, kad kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis J. B. v. R. M., Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarė L. Peštenienė byloje Nr. 3K-3-314/2010). Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011).

6Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas (vekselio turėtojas) vekselio davėjui S. P. raštišką pranešimą apie tai, kad vekselis pateikimas apmokėti, išsiuntė tik 2011-05-31 (b.l. 21), praleidęs įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą. Tokiu būdu pareiškėjas (vekselio turėtojas) neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka. ĮPVĮ nenustatytos prielaidas pratęsti vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl darytina išvada, kad pareiškėjui (vekselio turėtojui) praleidus įstatyme nustatytus terminus, notarė teisėtai ir pagrįstai atsisakė išduoti vykdomąjį įrašą (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 81 straipsnis). Tokiu atveju, kai praleidžiamas įstatymo nustatytas paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminas, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). Darytina išvada, kad ĮPVĮ nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka.

7CPK 443 straipsnis numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, teismui suteikta teisė tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš asmens, kurio pareiškimas atmestas. Kadangi pareiškėjo ir notarės suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, skundas paduotas dėl neteisėtų notarės veiksmų, skundą atmetus, bylinėjimosi išlaidos valstybei -23 Lt, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš pareiškėjo,- (CPK 96str., 88str.1d.3p.,, 443str.6d.,).

8Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 511 str. teismas

Nutarė

9netenkinti pareiškėjo A. T. (A. T.) skundo dėl notarės Linos Peštenienės 2011-09-15 nutarimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą.

10Priteisti iš pareiškėjo A. T., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 23 Lt ( dvidešimt tris litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

11Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai