Byla II-11-838/2013
Dėl 2013-01-24 nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, sekretoriaujant Vidai Pareigienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui G. G., institucijos, paskyrusios nuobaudą - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus atstovei Vidai Matulaitytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. G. skundą administracinę nuobaudą paskyrusiai institucijai – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus dėl 2013-01-24 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

22013-02-12 Klaipėdos rajono apylinkės teisme gautas G. G. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus 2013-01-24 nutarimą. Motyvavo tuo, kad 2012-09-20, vykdydamas medkopį, įsitikino, kad gretimuose žemės sklypuose žmonių nebuvo. Be to pažymėjo, kad su skundą pateikusiu asmeniu bendrų žemės sklypų ribų neturi, nes ten yra laisva valstybinė žemė - keliukas.

3Teismo posėdžio metu G. G. skundą palaikė, papildomai nurodė, kad skundą parašė N. N., su kuria kilo ginčas dėl laisvos valstybinės žemės padalinimo ir ji pagrasino, kad jis bičių negalėsiąs laikyti.

4Institucijos, paskyrusios nuobaudą, atstovas teismo posėdžio metu su skundo reikalavimais nesutiko, mano, kad nuobauda paskirta teisėtai, prašė nutarimą palikti galioti. Nurodė, kad asmuo formaliai pažeidė priimtų Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajone (toliau – Taisyklės) taisyklių 72 punktą, kuriame imperatyviai nurodyta raštu įspėti besiribojančių sklypų savininkus apie vykdomus bičių priežiūros darbus, medkopį.

5Skundas tenkinamas.

6Iš bylos rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui N. N. pateikė skundą, kuriame nurodė, kad G. G. laiko bites neturėdamas jos sutikimo bei pažymėjo, kad G. G. raštu neįspėjo jos apie bičių avilių priežiūrą, medkopį ar kitus darbus, susijusius su avilių atidarymu; prašė nutraukti bityno darbą, nes yra alergiška bičių įkandimams (b.l.10).

72013-01-24 G. G. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr.V2-(38.6)-7 dėl to, kad jis 2012-09-20 Medsėdžių k., Klaipėdos r., laikydamas bites savo žemėje, ir vykdydamas medkopį, raštu neįspėjo su jo žemės sklypu besiribojančių kaimyninių sklypų savininkų, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius bičių avilius (6-7 b.l.) ir tuo pažeidė Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-02-28 sprendimu Nr. T11-88 patvirtintų Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajone taisyklių 72 punktą bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 110 straipsnio 1 dalyje. Dėl administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytų aplinkybių G. G. 2013-01-24 paaiškinime nurodė, kad besiribojančių sklypų savininkų adresų nežino, pripažino, kad raštu neinformavo (b.l.9).

82013-01-24 G. G. atžvilgiu priimtas nutarimas Nr.V3-(38.7)-1 dėl to, kad jis 2012-09-20 Medsėdžių k., Klaipėdos r., laikydamas bites savo žemėje, vykdydamas medkopį, raštu neįspėjo su jo žemės sklypu besiribojančių kaimyninių sklypų savininkų, kurie galėjo nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius bičių avilius (6-7 b.l.) ir tuo pažeidė Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-02-28 sprendimu Nr. T11-88 patvirtintų Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajone taisyklių 72 punktą bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 110 straipsnio 1 dalyje ir jam skirta administracinė nuobauda - įspėjimas (b.l.8).

9Taip pat pateikti rašytiniai įrodymai, kad G. G. pagal Gyvų gyvulių ir bandų sąrašą laiko 130 vienetų bičių šeimų (b.l.11), pateikti 2013-02-27 ir 2013-02-28 N. N., D.S. S., R. B. paaiškinimai (b.l.25, 26, 29), kuriuose N. N. nurodė sutikimo bičių laikymui nedavusi ir negavusi informacijos apie avilių priežiūrą, kitame nurodyta, kad susikimo dėl bičių laikymo nedavė, tačiau neprieštarauja, o trečiame nurodyta, kad buvo informuotas telefonu ir pretenzijų neturi.

10Taip pat pateiktos Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-02-28 sprendimu Nr. T11-88 patvirtintos Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajone taisyklės (b.l.15-19), kurių 72 punkte nurodyta, kad „ prieš atliekant bičių avilių priežiūrą, medkopį ar kitus darbus, susietus su avilių atidarymu, turi būti raštu įspėjami su bičių laikytojo sklypu besiribojančių kaimyninių sklypų savininkai, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius bičių avilius“.

11Byloje skundą pateikęs asmuo prie bylos prašė prijungti 2013-02-10 Lietuvos Bitininkų sąjungos paaiškinimus Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės „Midutis“ pirmininkui dėl Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajone taisyklių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-02-28 sprendimu Nr. T11-88, kuriame nurodyta, kad sprendimą dėl kaimyninių sklypų savininkų informavimo turi priimti bičių savininkas, o ne informuojamas kaimynas (b.l.33).

12Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad gyvūnų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų šimtų litų. Ši teisės normos dispozicija yra blanketinė ir jos taikymas susijęs su Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-02-28 sprendimu Nr. T11-88 patvirtintų Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajone taisyklių 72 punkto, apibrėžiančio bitininko pareigą prieš atliekant bičių avilių priežiūrą, medkopį ar kitus darbus, susietus su avilių atidarymu, raštu įspėti su bičių laikytojo sklypu besiribojančių kaimyninių sklypų savininkus, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius bičių avilius, aiškinimu.

13Šiuo atveju svarbu nustatyti – ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo G. G. privalėjo raštu įspėti besiribojančių sklypų savininkus dėl darbo, susijusio su avilių priežiūra.

14Šiuo atveju Taisyklių 72 punkte įtvirtinta, kad turi būti raštu įspėjami tie besiribojančių sklypų savininkai, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius avilį. Šiuo atveju konstatuotina, kad pareiga raštu įspėti nėra absoliuti, nes taisyklėse yra viena sąlyga, kuriai esant turi būti raštu informuojami besiribojančių sklypų savininkai – t.y. tik tie, kurie gali nukentėti, o nagrinėjamu atveju nustatyta, kad G. G. laiko bičių šeimas dideliuose plotose, kurie nėra apgyvendinti, prieš atlikdamas darbus patikrino – ar nėra arti žmonių. Taip pat pažymėtina, kad taisyklėse įtvirtinta nuostata dėl informavimo raštu, tačiau tvarka – kokiu būdu ir tvarka ši pareiga yra įvykdoma – nenustatyta. Be to pažymėtina, kad pareigos informuoti N. N. raštu G. G. neturėjo, nes taisyklėse įtvirtinta nuostata, kad tik besiribojančių sklypų savininkus privaloma raštu informuoti apie darbus su avilius. Lingvistiškai aiškinant frazę „besiribojančių kaimyninių sklypų savininkus“ reiškia ne ką kitą, kad turi būti bent viena bendra žemės sklypų riba, kai tuo tarpu jokių žemės sklypo bendrų ribų su skundą pateikusiu asmeniu nėra.

15Konstatuotina, kad esant įstatyminei pareigai – šiuo atveju informuoti raštu, pareiga turi būti konkretizuota ir apibrėžta tiek veiksmų, tiek terminų atžvilgiu – šiuo atveju neaišku – iš kur bitininkas gali ir turi gauti besiribojančių sklypų savininkų duomenis, adresus, kuriais reikia siųsti pranešimus, kas turi informuoti jį apie pasikeitusius savininkus, prieš kiek laiko informacija turi būti išsiųsta ir pan.

16Teismas iš pateiktų įrodymų nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti (Lietuvos Respublikos ATPK 256 str.1 d.). Vertinant byloje esančių įrodymų visumą (Lietuvos Respublikos ATPK 257 str.), pripažintina, kad byloje nepakanka įrodymų objektyviai išvadai padaryti, kad G. G. padarė Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, tai yra laikė gyvūnus ir naudojo pažeisdamas taisykles, kadangi nenustatyta, jog dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veiksmų būtų kas nors nukentėjęs, būtų kam nors padaryta žala. Pažymėtina, kad G. G. prieš pradėdamas medkopį pažiūrėjo, ar arti nėra žmonių, t.y. įsitikino, kad asmenų, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius avilius, nėra. Taip pat pažymėtina, kad priimtose Taisyklėse įtvirtinta nuostata prieštarauja logikai, nes G. G. turi 130 vienetų bičių šeimų ir yra daug besiribojančių sklypų savininkų, kuriuos reikėtų raštu įspėti daugelį kartų nuo pavasario – kada pradeda darbą su aviliais, iki pat spalio mėnesio – kada baigia medkopį, be to neaišku – kokiu būdu tai turi būti daroma, nes su aviliais G. G. dirba kiekvieną savaitę – juos atidarinėja, dažnai tvarko– nes priešingu atveju bitės gali išmirti. Taip pat pažymėtina, kad N. N. skundas buvo pasekmė to, kad darant kadastrinius matavimus, ji su G. G. pasiūlymu laisvą valstybinės žemės plotą dalintis pusiau nesutiko.

17Teismas šiuo atveju pažymi, kad apklausus N. N. liudytoja, ši parodė, kad žemės sklypą, esantį netoli G. G. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo yra įsigijusi nuo 2006 m., per tą laiką jokių įvykių dėl bičių nebuvo, nukentėjusi nėra, be to šis jos sklypas yra išnuomotas kitam asmeniui, ji taip pat patvirtino G. G. iškeltą versiją, kad skundas yra jų nesutarimo dėl žemės sklypo padalijimo išdava.

18Taip pat pažymėtina, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, priimdamas nutarimą, vadovavosi ATPK 30, 31, 32, 33 straipsniais. ATPK 31 straipsnyje įstatymo leidėjas apibrėžė atsakomybę lengvinančias aplinkybes, 32 straipsnyje – atsakomybę sunkinančios aplinkybės, tačiau neaišku – kokios buvo nustatytos lengvinančios aplinkybės, kaip yra neaišku ir kokios buvo nustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės, nes tai taip pat nėra detalizuota – kokia nurodyto straipsnio dalis ar koks punktas priimant nutarimą buvo taikomas. Taip pat neaišku, kodėl vadovautasi ATPK 33 str., kuris numato administracinių nuobaudų skyrimo tvarką, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad šiuo atvejus nėra administracinio teisės pažeidimo juridinės sudėties požymių visumos – tai yra nenustatyta nei asmens kaltė, nei motyvas nei tikslas, ar savo veiksmais siekė žalingų pasekmių. Nesant bent vieno iš administracinio teisės pažeidimo juridinės sudėties elementų, administracinė atsakomybė yra negalima.

20Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. N9-990/2006).

21Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismo posėdžio metu išklausius paaiškinimus, darytina išvada, kad byloje nesurinkta įrodymų, kad padaryta veika turinti administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 1 dalies požymius.

22Nesant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose administracinio teisės pažeidimo sudėties, skundas tenkinamas ir nutarimas naikinamas, byla nutraukiama (Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 296, 302 straipsniais, teismas

Nutarė

24Skundą tenkinti, 2013-01-24 nutarimą Nr.V3-(38.7)-1 panaikinti, administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną dėl ATPK 110 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymo G. G. atžvilgiu nutraukti.

25Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, sekretoriaujant... 2. 2013-02-12 Klaipėdos rajono apylinkės teisme gautas G. G. skundas, kuriuo... 3. Teismo posėdžio metu G. G. skundą palaikė, papildomai nurodė, kad skundą... 4. Institucijos, paskyrusios nuobaudą, atstovas teismo posėdžio metu su skundo... 5. Skundas tenkinamas.... 6. Iš bylos rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-01-23 Klaipėdos rajono... 7. 2013-01-24 G. G. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas... 8. 2013-01-24 G. G. atžvilgiu priimtas nutarimas Nr.V3-(38.7)-1 dėl to, kad jis... 9. Taip pat pateikti rašytiniai įrodymai, kad G. G. pagal Gyvų gyvulių ir... 10. Taip pat pateiktos Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2012-02-28 sprendimu... 11. Byloje skundą pateikęs asmuo prie bylos prašė prijungti 2013-02-10 Lietuvos... 12. Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad gyvūnų... 13. Šiuo atveju svarbu nustatyti – ar administracinėn atsakomybėn patrauktas... 14. Šiuo atveju Taisyklių 72 punkte įtvirtinta, kad turi būti raštu įspėjami... 15. Konstatuotina, kad esant įstatyminei pareigai – šiuo atveju informuoti... 16. Teismas iš pateiktų įrodymų nustato, ar yra padarytas administracinis... 17. Teismas šiuo atveju pažymi, kad apklausus N. N. liudytoja, ši parodė, kad... 18. Taip pat pažymėtina, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad šiuo atvejus nėra... 20. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti... 21. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismo posėdžio metu... 22. Nesant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 24. Skundą tenkinti, 2013-01-24 nutarimą Nr.V3-(38.7)-1 panaikinti,... 25. Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...